Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Đặc điểm của văn bản cá biệt?

Rate this post

Việc giao tiếp hiện nay có thể bằng lời nói, bằng văn bản, email, mạng xã hội… Tuy nhiên, để thể hiện ngôn ngữ viết là điều tất yếu trong cuộc sống. Văn bản cá biệt không phải là một khái niệm xa lạ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản đặc biệt? Các đặc điểm của một văn bản cụ thể là gì? So sánh văn bản hành chính thông thường, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt? Vì vậy, mời các bạn đọc bài viết dưới đây của trường Cakhia TV.

1. Văn bản là gì?

Văn bản là hình thức biểu đạt, giao tiếp bằng ngôn ngữ viết trên các vật liệu chuyên biệt, thể hiện ý chí của chủ thể này đối với chủ thể khác nhằm mục đích thông báo hoặc yêu cầu người tiếp nhận phải thực hiện. một hành vi nào đó đáp ứng nhu cầu của người soạn thảo hay nói cách khác văn bản là phương tiện ghi chép, lưu trữ và truyền đạt thông tin, quyết định từ chủ thể này sang chủ thể khác bằng ký hiệu. hoặc một ngôn ngữ nào đó để thực hiện mục đích của chủ thể.

Văn bản là loại phương tiện ghi chép, lưu trữ và truyền đạt thông tin từ chủ thể này sang chủ thể khác bằng các ký hiệu được gọi là chữ viết. Nó bao gồm một tập hợp các câu hoàn chỉnh về nội dung, hoàn chỉnh về hình thức, liên kết chặt chẽ với nhau và hướng tới một mục tiêu giao tiếp nhất định. Nói cách khác, văn bản là một dạng sản phẩm của giao tiếp ngôn ngữ được thể hiện bằng chữ viết trên một chất liệu nhất định (giấy, bia,…). Văn bản bao gồm các văn bản, tài liệu, giấy tờ có giá trị pháp lý nhất định, được sử dụng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức kinh tế… như: văn bản quy phạm pháp luật, công văn, văn bản, giấy tờ.

2. Thế nào là văn bản đặc biệt?

Văn bản cá biệt là quyết định hành chính, mệnh lệnh quản lý bằng văn bản áp dụng pháp luật hoặc chứa đựng thông tin điều hành do cơ quan hành chính hoặc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ban hành để giải quyết công việc. quyết định những công việc cụ thể, xác định quyền và nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức hoặc xác định biện pháp truy cứu trách nhiệm đối với người vi phạm pháp luật được ban hành trên cơ sở quyết định. quyết định chung, mang tính quy phạm của cơ quan cấp trên hoặc của chính cơ quan ban hành.

Để dễ hiểu, văn bản cá biệt là loại văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành áp dụng cho cá nhân, tổ chức cụ thể (ví dụ quyết định khen thưởng, quyết định kỷ luật). , quyết định bổ nhiệm người giữ chức vụ cụ thể…). Văn bản riêng lẻ là một yếu tố của sự kiện pháp lý; phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được bảo đảm thi hành bằng biện pháp cưỡng chế. Văn bản cá biệt phải hợp pháp, hợp lý và phải dựa trên các quy phạm pháp luật cụ thể và có hình thức thể hiện theo quy định của pháp luật: bản án, quyết định, chỉ thị, v.v.

Tham Khảo Thêm:  Phạm Thoại là ai? Thông tin, tiểu sử của Phạm Thoại
READ  CES Suka: 'Mình muốn khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên bản đồ Valorant thế giới'

3. Một số thuật ngữ pháp lý dịch sang tiếng Anh

Văn bản được dịch sang tiếng Anh có nghĩa là: “Tài liệu

Văn bản riêng lẻ được dịch sang tiếng Anh có nghĩa là: “văn bản cá nhân

Thông tư: “thông tư

Phán quyết: “Phán quyết”

4. Các mẫu văn bản đặc biệt

Mẫu văn bản cụ thể gồm quyết định nâng bậc lương, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức…

Có 3 loại phổ biến như:

+ Quyết định cá nhân.

+ Hướng dẫn đặc biệt.

+ Nghị quyết đặc biệt.

Để hiểu rõ hơn về mẫu văn bản cụ thể, Trường Cakhia TV giới thiệu đến bạn đọc mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tuy nhiên tùy vào lĩnh vực kinh doanh của công ty mà quyền và nghĩa vụ có thể thay đổi. thay đổi, bạn đọc liên hệ với Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong để soạn thảo Quyết định theo đúng quy định pháp luật mới nhất.

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

CÔNG TY….._Số: ../20…/QĐ...

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÁN QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY……..

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị……………….

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: …. Giới tính:……

Ngày, tháng, năm sinh:……Dân tộc: Kinh……Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ..…do công an cấp…….ngày cấp:…

Nơi đăng ký HKTT:…

Chỗ ở hiện tại:…

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành các hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty và theo pháp luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;

– Quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

Tham Khảo Thêm:  Thiều Bảo Trâm là ai? Tiểu sử, sự nghiệp và đời tư tình cảm nữ ca sĩ

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐTV/HĐQT;

READ  Hướng dẫn cách hàm if kết hợp left và right dễ nhất 2022

– Thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng;

– Đề xuất phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, trong Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của HĐTV/HĐQT.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi, phục vụ người khác, không tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được sự chấp thuận khác của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho toàn thể Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và các chủ nợ biết. biết;

– Không tăng lương, không trả thưởng cho người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý;

– Chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm này; đề xuất các biện pháp khắc phục khó khăn tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông…. và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:- Như Điều 3- Lưu VP T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỈ CHỦ TỊCH

5. Văn bản cụ thể có gì đặc biệt?

Đầu tiên: Văn bản cá biệt thuộc loại văn bản áp dụng pháp luật, do cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.

Thứ hai: Văn bản riêng quy định quy tắc ứng xử riêng, mang tính cá nhân, áp dụng một lần cho cá nhân, tổ chức cụ thể trong một số trường hợp nhất định.

Thứ Tư: Hợp pháp và phù hợp với thực tế, đúng pháp luật và dựa trên các quy phạm pháp luật cụ thể. Nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến tài liệu cá nhân bị đình chỉ hoặc hủy bỏ; nếu không phù hợp với thực tế thì khó thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả.

Thứ năm: Được thể hiện dưới các hình thức pháp lý xác định như chỉ thị đặc biệt…

Thứ sáu: Là một yếu tố của sự kiện pháp lý phức tạp mà nếu thiếu nó thì nhiều quy phạm pháp luật cụ thể không thể thực hiện được. Nó luôn bổ sung cho nhau trong trường hợp có các yếu tố khác của một sự kiện pháp lý phức tạp.

Tham Khảo Thêm:  Đơn đề nghị nhận hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc
READ  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thứ bảy: Đơn phương và có hiệu lực thi hành ngay. Hai tính chất này là đặc trưng cơ bản của quyết định hành chính cá biệt.

So sánh văn bản hành chính thông thường, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt

Điểm giống nhau:

+ Được xác lập bằng ngôn ngữ viết bảo đảm thể hiện đầy đủ, mạch lạc toàn bộ ý chí của chủ thể ban hành về những vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước, giúp người thi hành biết, hiểu và thực hiện, đồng thời giúp chuyển tải, lưu trữ, khai thác thông tin cho quản lý nhà nước nhanh chóng, thuận tiện.

+ Đối tượng: Do cơ quan có thẩm quyền cấp

Nội dung thể hiện ý chí của chủ thể ban hành nhằm đạt được mục tiêu quản lý.

Hình thức: theo quy định của pháp luật

+ Thủ tục ban hành: được ban hành theo thủ tục do pháp luật quy định;

+ Đây là những chứng từ được Nhà nước bảo đảm.

– Sự khác biệt:

TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH BÌNH THƯỜNG LUẬT PHÁP CÁ NHÂN
Về thẩm quyền Cũng giống như văn bản cá biệt, trình tự, thủ tục ban hành văn bản hành chính thông thường không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật riêng mà được quy định trong nhiều văn bản.

+ Thủ tục phát hành đơn giản nhất so với 2 loại hình còn lại.

quy định chặt chẽ. Không được quy định trong một văn bản luật riêng mà được quy định trong nhiều văn bản. + Thủ tục ban hành đơn giản hơn nhiều so với văn bản luật.
Về trình tự, thủ tục ban hành Không quy định trong một văn bản quy phạm pháp luật mà trong nhiều văn bản. Thủ tục đơn giản nhất. Cụ thể, chặt chẽ. Thủ tục dài nhất. Không quy định trong một văn bản quy phạm pháp luật mà trong nhiều văn bản. Thủ tục ban hành đơn giản hơn nhiều so với thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Về nội dung Chứa đựng các quy phạm pháp luật chung hoặc mệnh lệnh đặc biệt ban hành để tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng. Chứa quy tắc ứng xử chung, thiết lập khuôn mẫu hành vi; Trình tự cụ thể, căn cứ quy định pháp luật để áp dụng giải quyết các vấn đề phát sinh
Về đối tượng thực hiện Đối tượng bị cưỡng chế luôn cụ thể, xác định (có dấu hiệu nhân thân nếu là cá nhân, tên, địa chỉ nếu là tổ chức). Áp dụng nhiều đối tượng hoặc một nhóm đối tượng

Thường áp dụng nhiều lần

Hiệu ứng thường kéo dài + Hiệu ứng phạm vi rộng

Áp dụng cho một số đối tượng nhất định + Áp dụng 1 lần + Hiệu ứng thời gian ngắn + Hiệu ứng phạm vi hẹp

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Văn bản cá biệt là gì? Mẫu văn bản cá biệt? Đặc điểm của văn bản cá biệt? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *