Thẻ Căn cước công dân là gì?? Ý nghĩa 12 số trên thẻ CCCD?

Rate this post

rregulloret

Po shikoni: Çfarë është Karta e Shtetësisë? Kuptimi i 12 numrave në kartën CCCD?

Juristët për këshilla ligjore për kartat e identifikimit të qytetarëve online:

1. Çfarë është letërnjoftimi i shtetasit?

Sipas pikës 1, nenit 3 të Ligjit për identitetin e qytetarëve të vitit 2014, identiteti i qytetarit kuptohet si informacion bazë për prejardhjen dhe identitetin e një qytetari siç përcaktohet.

Identifikimi i shtetasit është një nga dokumentet e rëndësishme të identifikimit të çdo individi, duke përfshirë informacionin bazë të një personi si prejardhja, forma dhe karakteristikat unike të atij individi për t’i dalluar ata nga individët e tjerë. Kjo është një formë e re e kartës së identitetit të personave, e cila ka filluar të lëshohet dhe ka hyrë në fuqi nga viti 2016. Sipas dispozitave të Ligjit për shtetësinë, personat e moshës 14 vjeç e lart do të pajisen me letërnjoftim qytetar. Shtetasit që humbasin identitetin e shtetësisë do të rilëshohen në përputhje me ligjin.

2. Çfarë është letërnjoftimi i shtetasit anglez?

Karta e nënshtetësisë në anglisht është: Karta e shtetësisë (e preferuar) ose Karta e identifikimit të shtetasit

3. Informacioni bazë për kartën e identifikimit të shtetasit dhe kuptimi i 12 numrave në kartën e identifikimit të shtetasit:

– Forma, madhësia: Letërnjoftim qytetar drejtkëndor, katër kënde të rrumbullakosura, gjatësia 85.6 mm, gjerësia 53.98 mm, trashësia 0.76 mm.

– Përmbajtja:

a) Pjesa e përparme e kartës së identitetit të shtetasit përmban të dhënat e mëposhtme:

Majtas, nga lart poshtë: Stema kombëtare e Republikës Socialiste të Vietnamit, diametri 14 mm; foto e personit të pajisur me letërnjoftim qytetari, përmasat 20mm x 30mm; i vlefshëm deri;

Djathtas, nga lart poshtë: REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAM-it, Pavarësia – Liria – Lumturia; fjalët “IDENTIFIKIMI I QYTETARIT”; numri; Emri dhe mbiemri; Data e lindjes; seksi; kombësia; qytetin e lindjes; Vendbanimi;

b) Pjesa e pasme e kartës së identitetit të shtetasit përmban të dhënat e mëposhtme:

Në krye është një barkod dydimensional;

Në të majtë, ka 2 qeliza: qeliza e sipërme, shenja e gishtit tregues të majtë; në kutinë e poshtme, gjurmën e gishtit tregues të djathtë të personit të lëshuar me kartën e identifikimit të shtetasit;

Djathtas, nga lart poshtë: identiteti i mbajtësit të kartës; data, muaji dhe viti i lëshimit të kartës së identitetit të shtetasit; emri i plotë, iniciali i mesëm dhe emri, titulli, nënshkrimi i personit kompetent për lëshimin e kartës dhe vulën me stemën kombëtare të agjencisë që lëshon kartën e identitetit të shtetasit.

– Specifikim:

b) Stema kombëtare dhe fotografia e qytetarit shtypen me ngjyra direkt në kartën e identitetit të qytetarit;

– Fjalët “REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT”, Pavarësi – Liri – Lumturi”; të dhënat personale të personit të cilit i është dhënë letërnjoftimi i shtetasit; imazhi i gjurmës së gishtit tregues të majtë, imazhi i gjurmës së gishtit tregues të djathtë, niveli i ditës, muajit, vitit; data e skadencës, muaji, viti; informacione për identitetin e personit të cilit i është dhënë letërnjoftimi i shtetasit; emrin e plotë, mbiemrin dhe emrin dhe nënshkrimin e personit të autorizuar për lëshimin e kartës së identifikimit të shtetasit të zi;

– Shkronjat: Numrat; Emri dhe mbiemri; Data e lindjes; seksi; kombësia; qytetin e lindjes; Vendbanimi; i vlefshëm deri; karakteristikat e identitetit; gishti tregues i majtë; gishti tregues i djathtë; ditë muaj Viti; titullin e personit kompetent për lëshimin e kartës së identitetit qytetar të gjelbër;

READ  Xâm hại trẻ em là gì? Các quy định của pháp luật về hành vi xâm hại trẻ em?

dd) Një barkod dydimensional që ruan informacionin bazë të shtetasve që janë të pajisur me letërnjoftim qytetari të zi.

Vula në kartën e identitetit të shtetasit përdor bojë të kuqe, e cila është ajo me stemën kombëtare në miniaturë të Drejtorisë së Policisë për menaxhimin administrativ të rendit shoqëror, Ministrisë së Sigurisë Publike.

– Përveç kësaj, karta e identifikimit të qytetarit përmban një sërë numrash të quajtur numra personal identifikimi, çdo qytetari vietnamez do të pajiset me një kod unik dhe jo të përsëritur. Çdo individi i jepet vetëm një numër identifikimi 12-shifror nga 0, 1…9, i krijuar nga Baza e të Dhënave Kombëtare të Popullsisë që përdoret për të lidhur, përditësuar, ndarë dhe shfrytëzuar të gjithë popullsinë. Informacioni i qytetarëve vietnamezë ruhet në bazën e të dhënave kombëtare të popullsisë dhe bazat e të dhënave të specializuara.

Sipas Dekretit të Qeverisë Nr. 137/2015/ND-CP i datës 31 dhjetor 2015 që detajon një sërë nenesh të Ligjit për Identifikimin e Qytetarëve, numrat individualë të identifikimit janë numra natyrorë që përbëhen nga 12 numra, kanë një strukturë prej 6 numrash të cilët janë kodi i shekullit të lindjes, kodi i gjinisë, kodi i vitit të lindjes së qytetarit, kodi i krahinës, kodi i qytetit qendror ose i vendit ku shtetasi ka regjistruar lindjen e tij dhe 6 numra janë numra të rastësishëm. Si në vazhdim:

Tre personazhet e para: Ku ka regjistruar lindjen qytetari

Karakteri i 4-të: Kodi i shekullit. + Shtetasit e lindur në 19xx: Meshkuj: 0 dhe Femra: 1 + Shtetasit e lindur në 20xx: Meshkuj: 2 dhe Femra: 3

Karakteri 5 dhe 6: 2 shifrat e fundit të vitit të lindjes + Shtetasi i lindur në 1987: do të jetë 87 + Shtetasi i lindur në 2020: do të jetë 20

6 karakteret e fundit: Kodi i rastësishëm nga 000 001 deri në 999 999

4. Vlera ligjore e identifikimit të shtetasit:

Karta e identifikimit të shtetasit është një dokument identifikimi i një shtetasi vietnamez që është i vlefshëm për të vërtetuar identitetin e qytetarit të personit të cilit i është lëshuar një kartë për të kryer transaksione në territorin vietnamez.

Karta e identifikimit të shtetasit mund të përdoret në vend të pasaportës në rastin kur Vietnami dhe një vend i huaj nënshkruajnë një traktat ose marrëveshje ndërkombëtare që lejon shtetasit e vendit kontraktues të përdorin kartën e identitetit të shtetasit për përdorimin e pasaportave në territoret e njëri-tjetrit.

Agjencitë kompetente, organizatat dhe individët mund t’u kërkojnë qytetarëve të paraqesin kartat e tyre të identifikimit të shtetasve për të kontrolluar identitetin e tyre dhe informacionin përkatës. Përveç kësaj, agjencitë kompetente, organizatat dhe individët mund të përdorin gjithashtu numrin personal të identifikimit në kartën e identifikimit të qytetarit për të kontrolluar informacionin e mbajtësit të kartës në bazën e të dhënave kombëtare të popullsisë dhe bazat e të dhënave të specializuara siç përcaktohet me ligj.

Kur një qytetar paraqet kartën e identitetit të një qytetari me kërkesë të një agjencie, organizate ose individi kompetent, agjencia, organizata ose individi i tillë kompetent nuk mund t’i kërkojë qytetarit të paraqesë dokumente shtesë, vërtetoni të dhënat tashmë në kartën e identitetit të qytetarit. Shteti mbron të drejtat dhe interesat legjitime të personave që pajisen me kartën e identitetit të shtetasit, duke siguruar përdorimin e ligjshëm, të arsyeshëm dhe të përshtatshëm.

5. Afati i përdorimit të kartës së identitetit të shtetasit:

Neni 5 i Qarkores 61/2015/TT-BCA që përcakton se periudha e vlefshmërisë së kartave të identifikimit të shtetasve do të llogaritet sipas moshës në të cilën bëhet ndërrimi i letërnjoftimit qytetar, siç parashikohet në nenin 21 të Ligjit për identifikimin e shtetasit.

READ  Diễn viên lồng tiếng Gabe Kunda: 'Kay/O là một đặc vụ có một cốt truyện thực sự hay ho'

Në bazë të nenit 21 të Ligjit për identifikimin e shtetasit, kufiri i moshës për ndryshimin e letërnjoftimit të shtetasit është si më poshtë:

Karta e identitetit të shtetasit duhet të ndryshohet kur shtetasi është plot 25 vjeç, plot 40 vjeç dhe plot 60 vjeç. Në rast se karta e identitetit të një qytetari lëshohet, ndryshohet ose rilëshohet brenda 2 vitesh përpara moshës së caktuar, ajo vazhdon të jetë e vlefshme deri në moshën e ndërrimit të kartës së ardhshme.

6. Kompetenca dhe vendi i lëshimit të identifikimit të shtetasit:

Sipas nenit 27 të Ligjit për Shtetësinë e vitit 2014, autoriteti për lëshimin e kartave të identitetit të shtetasve është agjencia e menaxhimit të identifikimit të shtetasve e Ministrisë së Sigurisë Publike që ka autoritetin për të lëshuar, ndryshuar dhe rilëshuar këtë letërnjoftim.

Në bazë të nenit 26 të Ligjit për identitetin e shtetasit 2014 parashikohet se vendi i kryerjes së procedurave për dhënien e letërnjoftimit të qytetarëve përfshin:

– Agjencia e menaxhimit të identifikimit të shtetasve të Ministrisë së Sigurisë Publike;

– Agjencia e menaxhimit të identifikimit të shtetasve të Sigurisë Publike të krahinës ose qytetit nën autoritetin qendror;

– Agjencia e administrimit të identifikimit të shtetasve të komisariatit të rrethit, qytezës, qytetit krahinor dhe njësisë administrative ekuivalente;

Agjencia kompetente e administrimit të identifikimit të shtetasve organizon procedurat për lëshimin e kartave të identifikimit të shtetasve në komuna, reparte, bashki, agjenci, njësi ose në banesat e qytetarëve në rast nevoje.

Këto janë vendet ku mund të kryhet procedura për lëshimin e kartës së identitetit të shtetasit. Qytetarët mund të zgjedhin një nga vendet e sipërpërmendura për të kryer procedurat për lëshimin e kartës së identitetit të shtetasit kur të mbushin kufirin e moshës për t’u pajisur me letërnjoftim sipas përcaktimit.

7. Procedurat për aplikimin për një kartë të re identifikimi qytetar:

7.1. Marrja dhe kontrollimi i dokumenteve

Shtetasit që vijnë për të kryer procedurat për lëshimin e identifikimit të shtetasit plotësojnë formularin e Deklaratës së Identitetit të Shtetësisë sipas formularit.

Oficerët e pranimit të dosjeve kontrollojnë dhe krahasojnë informacionin për qytetarët në formularin e deklaratës së identifikimit të shtetasit me informacionin në bazën e të dhënave kombëtare të popullsisë që është lidhur me bazën e të dhënave të identifikimit të qytetarëve për të identifikuar me saktësi personin që duhet të lëshojë kartën dhe për të unifikuar përmbajtjen e informacionit në lidhje me qytetar. Në rast se qytetarët nuk kanë informacion në bazën e të dhënave kombëtare të popullsisë, ata duhet të paraqesin dokumente të ligjshme mbi informacionin që kërkohet të regjistrohet në deklarata sipas formularit të përcaktuar si çertifikatat e lindjes, kartat e identitetit, certifikatat e lindjes, certifikatat e lindjes, certifikatat e lindjes, librat e identifikimit personal dhe certifikatat e lindjes. Familja,…

Oficeri i pritjes së qytetarëve krahason informacionin në dosjen e shtetasit që vjen për identifikimin e shtetasit me informacionin në bazën e të dhënave kombëtare të popullsisë dhe në bazën e të dhënave të identitetit qytetar dhe vendos si më poshtë:

Nëse aplikimi është i pranueshëm, procedurat për bërjen e kartës së identitetit të shtetasit do të kryhen në përputhje me ligjin.

Në rast se dosja është e pranueshme, por informacioni është i paplotë ose i pasaktë, qytetari udhëzohet ta plotësojë ose rideklarojë atë. Nëse dokumentet përkatëse mungojnë siç parashihet, ato duhet t’u japin qytetarëve udhëzime me shkrim, duke treguar qartë përmbajtjen që duhet plotësuar.Pasi plotësohen plotësisht, ndiqen procedurat normale.

Në rast se përmes krahasimit të informacionit konstatohet se nuk plotësohen kushtet, dosja i kthehet qytetarit dhe në formularin e deklaratës së identifikimit të shtetasit do të tregohet qartë arsyeja.

Në rast se një person vuan nga një sëmundje mendore ose një sëmundje tjetër që e bën atë të humbasë aftësinë për të perceptuar dhe kontrolluar sjelljen e tij/saj, ai/ajo duhet të ketë një përfaqësues ligjor për të vepruar si letërnjoftim qytetari në përputhje me me ligj.

READ  Tại sao con người thích ăn cay?

7.2. Plotësoni informacionin sipas udhëzimeve

Punonjësit e agjencisë së menaxhimit të identifikimit të shtetasit bëjnë fotografi, mbledhin shenjat e gishtërinjve dhe karakteristikat e identifikimit të personit që kërkon lëshimin e kartës së identifikimit të shtetasit për të printuar në faturën e të dhënave të identifikimit të shtetasit dhe kartës së identifikimit të shtetasit, sipas ligjit.

Fotografia e identitetit të qytetarit është një fotografi e përparme, kokë e zhveshur, fytyrë e pastër, dy veshë, pa syze; veshje, sjellje serioze dhe edukative, të mos përdorë veshje profesionale gjatë fotografimit të kartës së identitetit të qytetarit. Veçanërisht për qytetarët e asaj feje apo etnie lejohet të veshin petkat e asaj feje apo etnie.Nëse mbajnë shami mund t’i mbajnë kur fotografojnë kartat e identifikimit të shtetasve, por fytyrat e tyre duhet të duken qartë.

Zyrtarët e agjencisë për menaxhimin e identifikimit të qytetarëve mbledhin gjurmët e gishtërinjve të qytetarëve përmes marrësve të gjurmëve të gishtërinjve. Në rast se një gisht është i amputuar, i këputur, i deformuar ose nuk mund të merret gjurmët e gishtit, shkruani përmbajtje specifike në pozicionin përkatës të atij gishti.

Zyrtarët e agjencisë së administrimit të identifikimit të shtetasit lëshojnë një letër takimi për t’i kthyer kartën e identifikimit të shtetasit personit që vjen për të kryer procedurat. Në rast se dosjet dhe procedurat nuk janë të plota siç janë paraparë, ata do t’i udhëzojnë qytetarët për plotësimin e tyre për lëshimin e kartave të identitetit të qytetarëve.

7.3. Kthejeni letërnjoftimin e qytetarit

Agjencia ku pranohet aplikimi i kthen shtetasit kartën e identitetit sipas kohës dhe vendit të përcaktuar në letrën e takimit. Vendi i pagesës së kartës së identifikimit të shtetasit është vendi ku kryhen procedurat e lëshimit të kartës. Në rast se shtetasi kërkon kthimin e kartës në një vend tjetër, qytetari duhet të shënojë adresën e vendit të pagesës me kartë në deklaratën e identifikimit të shtetasit. Agjencia ku pranohet aplikimi i kthen qytetarit kartën e identitetit në vendin e kërkuar nga qytetari për t’u siguruar në kohë dhe qytetari duhet të paguajë tarifën e shërbimit të dorëzimit sipas përcaktimit.

Afati kohor për bërjen e kartelës qytetare nga data e marrjes së dosjeve të plota: Në qytete dhe qyteza jo më shumë se 07 ditë pune nga data e marrjes së dosjeve të plota.

Në rrethet malore, kufitare dhe ishullore, brenda 20 ditëve pune nga data e marrjes së dosjeve të plota.

Në zonat e mbetura, jo më shumë se 15 ditë pune nga data e marrjes së dosjeve të plota.

8. Tarifa për aplikimin për letërnjoftim të ri qytetar:

Sipas nenit 5 të qarkores 250/2016 që përcakton se tarifa për dhënien e letërnjoftimit të shtetasit është tarifë për personin të cilit i është dhënë letërnjoftimi shtetasi nga policia.

Në varësi të kushteve aktuale të lokalitetit, shkalla e arkëtimit të tarifave të identifikimit të qytetarëve duhet të jetë e përshtatshme, por duhet të sigurojë parimin e tarifave të arkëtimit për lëshimin e identifikimit të qytetarit në rrethet e qytetit të drejtpërdrejtë.Qeveria qendrore, ose brenda qytetit lagjet e qyteteve provinciale janë më të larta se normat për zonat e tjera.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thẻ Căn cước công dân là gì?? Ý nghĩa 12 số trên thẻ CCCD? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *