Quan hệ nhân quả là gì? Cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả theo Mác – Lênin?

Rate this post

Hãy cùng trường Cakhia TV tìm hiểu Nhân quả là gì? Cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả theo Mác-Lênin.

Nhận thức về sự ảnh hưởng, tác động qua lại giữa các mặt, các yếu tố hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau là nguyên nhân cuối cùng dẫn đến sự xuất hiện các mặt, các yếu tố, sự vật, hiện tượng. khái niệm mới về chất, là bước quyết định dẫn đến việc phát hiện ra quan hệ nhân quả như một yếu tố quan trọng của mối liên hệ phổ quát.

Khái niệm về nguyên nhân và kết quả

Nguyên nhân là phạm trù chỉ sự tác động qua lại giữa các bộ phận trong sự vật hoặc giữa các sự vật gây ra những biến đổi nhất định. Ví dụ: Công việc và vai trò của công việc là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hình thành ngôn ngữ và ý thức của con người. Cần phân biệt nguyên nhân Lý do.

kết cục là phạm trù chỉ những biến đổi xảy ra do tác động qua lại giữa các mặt của một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau. Nói cách khác, hiệu ứng là những thay đổi do tác động của các yếu tố nguyên nhân. Ví dụ: Cách mạng vô sản là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.

Biết nhân quả như trên giúp khắc phục hạn chế cho rằng nguyên nhân của một sự vật, hiện tượng nào, trong những điều kiện nhất định, nằm ngoài sự vật, hiện tượng đó; nó vừa khắc phục được khuyết điểm coi nguyên nhân cuối cùng của sự vận động, biến đổi của toàn bộ thế giới vật chất nằm bên ngoài nó, ở một lực lượng phi vật chất nào đó.

Đặc điểm và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

Triết học duy vật biện chứng cho rằng trong sự tồn tại, vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan đều có mối quan hệ nhân quả. Mối quan hệ nhân quả là khách quan, tất yếu và phổ biến. Phê phán sự hiểu sai của triết học duy tâm về bản chất mối quan hệ giữa kết quả và hậu quả, Ph.Ăngghen chỉ rõ: “Hoạt động của con người là hòn đá thử nhân quả”. Trong thực tế, con người không chỉ có thể quan sát hết hiện tượng này đến hiện tượng khác mà còn có thể làm cho một số hiện tượng, quá trình trong thí nghiệm khoa học xảy ra, chẳng hạn như hiện tượng. Về bản chất. Từ chỗ cho rằng mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy đều do những nguyên nhân nhất định tạo thành, kể cả những nguyên nhân chưa được hiểu rõ, phép biện chứng duy vật hình thành một nguyên tắc hết sức quan trọng của tri thức khoa học. Trên quan điểm cho rằng kết quả do nguyên nhân gây ra phụ thuộc vào những điều kiện và hoàn cảnh nhất định, phép biện chứng duy vật cho rằng một nguyên nhân nhất định trong một hoàn cảnh nhất định chỉ sinh ra một kết quả tốt nhất. nhận dạng; do đó, các nguyên nhân càng ít khác biệt thì hiệu quả của chúng càng ít khác biệt.

READ  Con gái từ chối nuôi cha già bị tai biến, biết nguyên nhân ai cũng lắc đầu 'hết nói nổi'

Quan niệm duy vật biện chứng về mối quan hệ nhân quả không phải là cứng nhắc, mang tính thời sự. Trong quá trình vận động và phát triển, nhân quả có thể đổi chỗ, chuyển hóa lẫn nhau. Cái gì tại một thời điểm hoặc trong một mối quan hệ này là nguyên nhân thì tại một thời điểm khác lại là kết quả trong một mối quan hệ khác; nguyên nhân “cháy” vào kết quả và kết quả “biến mất” vào nguyên nhân; Nguyên nhân tự bùng cháy để sinh ra kết quả, kết quả bị dập tắt sẽ sinh ra nguyên nhân (Hegel). Nhưng nếu mọi sự vật, hiện tượng đều có nguyên nhân của nó thì điều đó không có nghĩa là mọi sự vật, hiện tượng chỉ do một nguyên nhân gây ra. Trong thực tế, một kết quả có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, nên việc phân loại nguyên nhân thành nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài… đều cho kết quả vừa phải. có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Vì thế:

Nguyên nhân là cái tạo ra kết quả, vì vậy nguyên nhân luôn có trước kết quả. Tuy nhiên, không phải tất cả sự liên tục về thời gian đều là nhân quả. Cần phân biệt tính liên tục nhân quả với tính liên tục thời gian ở chỗ giữa nguyên nhân và kết quả còn có mối quan hệ sản sinh, mối quan hệ trong đó nguyên nhân sinh ra kết quả.

+ Tuỳ theo những điều kiện, hoàn cảnh khách quan nhất định mà một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả hoặc ngược lại.

Sự khác biệt của sự thay đổi vị trí giữa nguyên nhân và kết quả là tương đối.

+ Nguyên nhân sinh ra kết quả, nhưng sau khi xảy ra, kết quả không đóng vai trò độc lập với nguyên nhân mà tác động ngược trở lại nguyên nhân theo những hướng khác nhau.

+ Các dạng của mối quan hệ nhân quả rất đa dạng và phong phú. Về cơ bản nó thể hiện: Nguyên nhân chính – phụ, bên trong – bên ngoài, khách quan – chủ quan v.v…

Một số tính chất của mối quan hệ nhân quả

mục tiêu

Mối liên hệ nhân quả là mối liên hệ khách quan của bản thân các sự vật. Nó tồn tại ngoài ý muốn của con người, cho dù chúng ta có nhận thức được điều đó hay không.

READ  6 lưu ý khi bố trí gương trong nhà hợp phong thủy

Vì quan hệ nhân quả vốn có trong bản thân sự vật, nên nó không thể được đồng nhất với tính có thể dự đoán được.

Mọi người

Mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội đều do những nguyên nhân nhất định tạo thành.

Không có sự vật, hiện tượng nào mà không có nguyên nhân của nó. Vấn đề là chúng ta có phát hiện, tìm ra nguyên nhân hay không.

yêu cầu

Một nguyên nhân nhất định, trong những điều kiện nhất định, chỉ có thể gây ra một kết quả nhất định. Đó là tính tất yếu của mối quan hệ nhân quả trong những điều kiện nhất định.

Nguyên nhân và hoàn cảnh càng ít khác biệt thì hiệu quả do chúng tạo ra càng ít khác biệt.

Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

Nguyên nhân sinh ra kết quả

Nguyên nhân là cái tạo ra kết quả, vì vậy nguyên nhân luôn có trước kết quả. Kết quả chỉ xuất hiện sau khi nguyên nhân xuất hiện và bắt đầu hành động.

– Cùng một nguyên nhân có thể gây ra nhiều kết quả khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể. Ngược lại, cùng một kết quả có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau tác động riêng lẻ hoặc đồng thời gây ra.

Nguyên nhân sơ cấp và thứ cấp.

Nguyên nhân bên trong và bên ngoài.

+ Nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

Trả kết quả về nguyên nhân

Lý do THẾ HỆ KẾT QUẢ. Nhưng sau khi nó xuất hiện, KẾT QUẢ không đóng vai trò thụ động cho Lý dosẽ có tác động tích cực ngược lại đối với Lý do.

Ví dụ: Nhúng một thanh sắt mới nung nóng vào chậu nước lạnh, nhiệt độ của nước trong chậu sẽ tăng lên. Khi đó, nước trong nồi do tăng nhiệt độ sẽ làm chậm tốc độ giải phóng nhiệt của bàn là.

Thay đổi vị trí giữa nguyên nhân và kết quả

Điều này xảy ra khi chúng ta xem xét các sự vật, hiện tượng trong những mối liên hệ khác nhau. Một hiện tượng nhất định trong mối quan hệ này là Lý do sau đó trong mối quan hệ khác nó là KẾT QUẢ và ngược lại.

Một hiện tượng nhất định là kết quả của ia Lý do ai sinh ra sẽ thành Lý do hiện tượng thứ ba… Và quá trình này tiếp tục vô tận, tạo nên một chuỗi nhân quả vô tận. Không có bắt đầu hay kết thúc cho trình tự đó.

Tầm quan trọng phương pháp luận bắt nguồn từ mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

Từ việc phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cặp nhân quảChúng tôi rút ra ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và thực tiễn như sau:

Trong nhận thức

Vì mối quan hệ nhân quả tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý muốn của con người nên nguyên nhân của một hiện tượng chỉ có thể tìm thấy trong bản thân thế giới của hiện tượng đó chứ không phải ở bên ngoài.

READ  Vibe là gì? Vibe Instagram là gì?

Vì nguyên nhân bao giờ cũng có trước kết quả nên khi đi tìm nguyên nhân của một hiện tượng, chúng ta phải xem xét các mặt, các sự kiện, các mối liên hệ đã xảy ra trước khi hiện tượng đó xuất hiện.

– Vì dấu hiệu đặc trưng của mối quan hệ nhân quả là nguyên nhân sinh ra hệ quả nên khi xác định nguyên nhân của hiện tượng cần đặc biệt chú ý đến dấu hiệu đặc trưng này.

Vì một hiện tượng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra nên trong quá trình tìm nguyên nhân của một hiện tượng chúng ta phải hết sức chính xác, cẩn thận và vạch rõ kết quả ảnh hưởng của từng mặt, từng sự kiện. mọi mối quan hệ cũng như mọi sự kết hợp khác nhau của chúng. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể xác định nguyên nhân chính xác của hiện tượng.

– Cho rằng hiện tượng trong mối liên hệ này là tác dụng, trong mối liên hệ kia có thể là nguyên nhân, vậy để hiểu rõ tác dụng của hiện tượng đó cần xem xét các mối liên hệ mà nó đóng vai trò. nó là nguyên nhân cũng như trong mối quan hệ nó là kết quả.

Trong hoạt động thực tiễn

Vì nhân quả là tất yếu nên chúng ta có thể dựa vào mối quan hệ nhân quả để hành động thực tế. Khi làm điều này, chúng ta phải chú ý đến:

Để loại bỏ một hiện tượng, cần phải loại bỏ nguyên nhân của nó.

Để một hiện tượng xảy ra, cần phải tạo ra những nguyên nhân và điều kiện cần thiết. Do hiện tượng này có thể do nhiều yếu tố tác động riêng lẻ hoặc đồng thời gây ra nên tùy từng trường hợp cụ thể mà lựa chọn phương pháp thích hợp.

Trong hoạt động thực tiễn trước hết phải dựa vào nguyên nhân chủ yếu và bên trong. Vì chúng đóng vai trò quyết định đối với sự nảy sinh, vận động và tiêu vong của hiện tượng.

– Muốn đẩy nhanh hoặc kìm hãm hoặc triệt tiêu sự biến đổi của một hiện tượng xã hội nào đó, chúng ta phải làm cho các nguyên nhân chủ quan tác động cùng chiều, lệch lạc hoặc ngược chiều với sự vận động của mối quan hệ Nhân quả. kết quả khách quan.

Qua bài viết trên, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã giúp các bạn hiểu được đâu là nguyên nhân, đâu là hệ quả? Mối quan hệ nhân quả phổ biến; Tìm hiểu về phương pháp, v.v. Các em có thể truy cập website của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong để tìm những bài viết hay, bổ ích cho việc ôn thi của mình.

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: /quan-he-nhan-qua-la-gi/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quan hệ nhân quả là gì? Cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả theo Mác – Lênin? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *