Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân đồng thời có tính gì?

Rate this post

Bản chất của quân đội giai cấp công nhân chúng ta, đồng thời là gì?

Câu hỏi: Bản chất của quân đội giai cấp công nhân chúng ta, đồng thời là gì?

Trả lời: Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính đại chúng sâu sắc; ra khỏi nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu; sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bản chất cách mạng và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam
Bản chất cách mạng và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam

Giải thích:

Từ nhân dân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam về mọi mặt, Quân đội ta thấm nhuần bản chất cách mạng của giai cấp công nhân. Được sự ủng hộ của toàn dân và bạn bè quốc tế, hơn 70 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đánh thắng nhiều đế quốc lớn, góp phần giải phóng dân tộc. dân tộc, đoàn kết đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên quyết bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Bản chất cách mạng của giai cấp công nhân trong Quân đội ta thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ tổ chức, xây dựng, rèn luyện đến thực hành chiến tranh cách mạng, xây dựng đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, giữ gìn chế độ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức: Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, trong Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng của Đảng đã xác định: “Phải tổ chức ra quân đội công nông”. Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Các đảng và các tổ chức chính trị khác tuyệt đối không được phép thành lập quân đội của riêng mình. Lực lượng tham gia quân đội là con em nhân dân, thanh niên ưu tú trong các phong trào chiến tranh yêu nước, những người bị áp bức, bóc lột muốn vùng lên đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc. cho công dân. Mục đích xây dựng quân đội của Đảng ta là: bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ phong trào chiến tranh cách mạng của quần chúng, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Mục tiêu chiến đấu của Quân đội ta là: Cùng nhân dân tiêu diệt kẻ thù, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, kiên quyết bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Tổ quốc. học thuyết. Chức năng của quân đội: Vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân lao động, vừa là đội quân lao động sản xuất. Nhiệm vụ của Quân đội ta là: Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Chiến đấu quên mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh bại, xứng đáng với bản chất của Quân đội nhân dân và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Tìm hiểu thêm: Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận mới nhất
READ  Vô tri là gì? Từ vô tri đến không biết gì

Quân đội ta bản chất là giai cấp công nhân
Quân đội ta bản chất là giai cấp công nhân

Đảng ta luôn chăm lo xây dựng quân đội. Hệ thống tổ chức, chỉ huy của Đảng trong quân đội được xây dựng ngày càng vững mạnh. Đảng đã ban hành quy chế, xác định rõ mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy; tổ chức thực hiện thắng lợi nguyên tắc: Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt trong QĐND. Mục đích của việc này là: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Cùng với đó, Đảng còn tổ chức hệ thống cơ quan các cấp và các tổ chức chính trị như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn, Hội đồng quân nhân, v.v. nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, chỉ huy, kiểm soát. bảo đảm thực hiện dân chủ, kỷ luật trong quân đội. Đồng thời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao thái độ, ý chí, lòng dũng cảm và quyết tâm cao của bộ đội, trình độ kỹ thuật, chiến thuật. Các cấp trong quân đội cũng rèn luyện điều lệnh, kỷ luật, xây dựng nền nếp, tác phong; nghiên cứu khoa học phát triển, nghệ thuật quân sự, sản xuất, cải tiến vũ khí, trang bị, phục vụ chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm chính sách hậu phương… Binh chủng đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố mối đoàn kết quân dân nhân dân, xã hội, xã hội, quân dân, đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế. Phối hợp, hiệp đồng tác chiến, công tác giữa các lực lượng trong và ngoài quân đội, nhất là giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trên các lĩnh vực, các mặt tác chiến. Đây là những yếu tố rất quan trọng để Quân đội ta nâng cao sức mạnh, khả năng chiến đấu và hiệu quả hoạt động.

Tìm hiểu thêm: Cách xoay bảng trong Word
READ  Valorant: Trận đấu điên cuồng giữa TSM và Gen.G với 90 hiệp đấu và kỉ lục mới cho VCT

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về cho Tổ quốc; đánh thắng hai đế quốc lớn Pháp và Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, kiên quyết bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Tổ quốc. Thắng lợi vĩ đại đó khẳng định rõ: Vai trò lãnh đạo của Đảng, bản chất cách mạng của giai cấp công nhân quyết định sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta. Đây là điểm khác biệt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước phong kiến ​​và quân đội nhiều nước trên thế giới trước đây và hiện nay.

Ngày nay đất nước ta hòa bình, thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đang mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại. hoá học. Các thế lực thù địch lợi dụng đẩy mạnh chống phá nước ta trên nhiều lĩnh vực thông qua thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bên cạnh sự tác động của kinh tế thị trường, tình hình thế giới và khu vực. Vì vậy, phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội, nhằm tăng cường bản chất chính trị giai cấp công nhân trong toàn Quân đội. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải luôn đặt vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, Quân đội nhân dân nói riêng vững mạnh về chính trị. Xây dựng lực lượng vũ trang về chính trị là tư tưởng chỉ đạo cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Bảo đảm cho lực lượng vũ trang nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trở thành lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, thực lực của Đảng, Nhà nước là vấn đề có ý nghĩa quyết định. việc của dân, do dân, vì dân, thấm nhuần bản chất giai cấp công nhân. Chúng ta nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì là quân đội của nhân dân, do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.

Tìm hiểu thêm: Đặng Ngọc Bích Tuyền là ai? Đặng Ngọc Bích Tuyền ra đi ở tuổi 20
READ  Những người nào không nên ngủ trưa?

Bản lĩnh chính trị và bản chất giai cấp công nhân của quân đội được phản ánh trong nhiều lĩnh vực. Trước hết, toàn quân phải nhận thức đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, đường lối, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Quân đội nhân dân phải không ngừng được phát huy theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc, điều lệ, điều lệnh, quy chế lãnh đạo của Đảng, giữ vững quan hệ giữa lãnh đạo, chỉ huy. Các cơ quan chuyên môn cần được củng cố và phát huy thường xuyên. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế thường xuyên được củng cố. Chúng ta phải đánh giá đúng, lường trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, xác định rõ đối tượng, đối tác và diễn biến của tự nhiên, môi trường. Nâng cao cảnh giác, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, lực lượng, phương tiện phòng, chống các loại địch và phòng, chống thiên tai. Các bộ, ban, ngành sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng, tham mưu ngay cho Đảng, Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân đủ mạnh. lực lượng giữ gìn hòa bình, an ninh quốc gia, tích cực tham gia giữ gìn hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

******************************

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân đồng thời có tính gì? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *