Quan điểm của đảng về công tác thanh niên. Công tác thanh niên là gì?

Rate this post

Công tác Thanh niên là gì? Nhà nước quản lý công tác thanh niên như thế nào?

Cho đến nay, trong tất cả các lực lượng xã hội, thanh niên là lực lượng lớn nhất và có những lợi thế nổi bật nhất về thể chất và trí tuệ. Vì vậy, họ có trách nhiệm to lớn gánh vác sứ mệnh của đất nước, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước và hội nhập với thế giới. Công tác thanh niên là hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội nhằm giáo dục, khuyến khích và tạo điều kiện tốt hơn để thanh niên phấn đấu, trưởng thành. đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể thấy, việc bảo đảm các điều kiện để thanh niên phát triển đầy đủ, toàn diện là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Nhà nước quản lý công tác thanh niên thông qua các nội dung chủ yếu sau:

– Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên

– Xây dựng, đào tạo và tạo động lực cho nhân viên mới

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách thanh niên và công tác thanh niên.

– Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên

Ngoài ra, pháp luật quy định chặt chẽ trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Bộ, cơ quan ngang bộ theo phân công của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại địa phương.

READ  Thiết kế kiến trúc là gì? Thiết kế kiến trúc yêu cầu những gì?

Công tác Thanh niên là gì?
Công tác Thanh niên là gì?

Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên hiện nay

Thứ nhất: Đảng ta luôn tin vào tuổi trẻ

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn tin tưởng vào đội ngũ thanh niên, tìm mọi cách phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng của thanh niên, để thanh niên thực hiện sứ mệnh lịch sử của đồng chí. , đi đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập, đấu tranh thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, xây dựng nước ta dân giàu, nước mạnh, văn minh, độc lập, hạnh phúc.

Để phát huy tiềm năng của tuổi trẻ, Đảng ta luôn quan tâm bồi dưỡng, động viên, rèn luyện thế hệ thanh niên, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên phấn đấu phát triển trở thành thanh niên ưu tú nhất thế giới. những người có lý tưởng cao đẹp, có tri thức, trách nhiệm, có năng lực làm việc và có lối sống văn minh, yêu nước. Vì vậy, công tác thanh niên luôn được ưu tiên trong công tác đảng và trong hệ thống chính trị.

Tìm hiểu thêm: Mẫu báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Thứ hai: Đảng ta ghi nhận và luôn giữ gìn vai trò của thanh niên

Đảng ta nhận thức và luôn giữ vững vai trò của mình, đặt trọn niềm tin vào thanh niên. Lịch sử pháp luật nước nhà cũng đã khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên. Ngay sau khi đổi mới (năm 1986), Đảng đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Những năm tiếp theo như 1991, 1993, 2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ra các nghị quyết liên quan đến công tác thanh niên, cho sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Và cuối cùng, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi rõ “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng mới cho Đảng, theo đuổi sự nghiệp cách mạng vẻ vang. tiếng vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng xung kích trong phong trào thanh niên; đó là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện cho lợi ích của thanh niên; đứng đầu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”

READ  Cách bật & tắt always on display trên iPhone đơn giản nhất

Thứ ba: Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có nội dung liên quan đến bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ… Phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. phòng thủ.

Thứ tư: Xây dựng thế hệ thanh niên ưu tú mới

Trong di chúc, Bác Hồ cũng căn dặn: “Rèn luyện thế hệ cách mạng cho thế hệ sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Từ đó, xây dựng lớp thanh niên ưu tú, tri thức, tháo vát trong thời đại ngày nay. Trong thời kỳ mới, nhất là thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thứ năm: Đào tạo trẻ cần có sự phối hợp giữa nhiều tổ chức

Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên
Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

Định hướng phát triển công tác thanh niên trong thời kỳ mới

Tìm hiểu thêm: Nội dung quan trọng chủ yếu của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

MỘT là: tiếp tục quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ mới, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác thanh niên. Cấp ủy các cấp và mỗi đảng viên phải ý thức sâu sắc chăm lo công tác thanh niên, xây dựng Đoàn chính là xây dựng Đảng một bước. Trong chương trình công tác định kỳ, mỗi cấp ủy Đảng cần có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm chắc tình hình, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên. Việc cử cấp ủy viên phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng cho thanh niên

READ  Valorant: Đội tuyển Hàn Quốc Vision Strikers lập kỷ lục 100 trận thắng liên tiếp

bố đó là xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn vững mạnh, là trường học thực sự xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nhất là tổ chức Đoàn cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức hấp dẫn của các phong trào thanh niên do Đoàn – Hội tổ chức, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động Đoàn, khắc phục những hạn chế của tổ chức Đoàn. Những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của một số công đoàn hiện nay. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thực sự có phẩm chất, tâm huyết, có khả năng tập hợp thanh niên, thực sự là tiêu biểu của đoàn viên thanh niên. Tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên, sinh viên tình nguyện, đặc biệt chú trọng các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị với tinh thần “Tuổi trẻ không ở đâu có, tuổi trẻ khó tìm”.

Tìm hiểu thêm: Tệp INI là gì? – Trường Cakhia TV

Định hướng phát triển công tác thanh niên trong thời kỳ mới
Định hướng phát triển công tác thanh niên trong thời kỳ mới

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/quan-diem-cua-dang-ve-cong-tac-thanh-nien-cong-tac-thanh-nien-la-gi/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quan điểm của đảng về công tác thanh niên. Công tác thanh niên là gì? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *