Phụ lục Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Rate this post

Ngày 18/01/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên. Hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Hướng dẫn 09-HD/BTCTW.

Theo đó, ban hành kèm theo Hướng dẫn 12 là 3 phụ lục về nghiệp vụ công tác đảng viên gồm: phụ lục 1 Quy định thời gian dự bị và tính tuổi đảng của đảng viên; phụ lục 2 các mẫu tài liệu về công tác đảng viên; phụ lục 3 các loại biểu mẫu. Vậy sau đây là trọn bộ phụ lục về nghiệp vụ công tác đảng viên mới nhất năm 2022, mời các bạn cùng đón đọc.

Phụ lục 1: Quy định thời gian dự bị và tính tuổi đảng của đảng viên

QUY ĐỊNH THỜI GIAN DỰ BỊ VÀ TÍNH TUỔI ĐẢNG CỦA ĐẢNG VIÊN TẠI CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Bạn đang xem: Phụ lục Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

1- Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương (thực hiện từ khi thành lập Đảng đến tháng 11-1951) quy định, thời kỳ dự bị của đảng viên như sau:

Công nhân: 2 tháng, nông dân: 4 tháng, trí thức và thành phần khác: 6 tháng, những người phụ trách các đảng phái khác: 12 tháng.

2- Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam khóa II (thực hiện từ tháng 12-1951 đến tháng 8-1960) quy định thời kỳ dự bị của đảng viên như sau:

a) Thợ thuyền, cố nông, bần nông, dân nghèo ở thành thị: 6 tháng.

b) Trung nông, tiểu tư sản trí thức và những người thuộc các tầng lớp tiểu tư sản khác: 1 năm.

c) Thuộc các tầng lớp xã hội khác: 2 năm.

+ Binh sĩ cách mạng tùy theo thành phần giai cấp mà kết nạp. Những binh sĩ đã tham gia quân đội trên 3 năm, nếu thuộc thành phần giai cấp loại b (tức là trung nông, tiểu tư sản trí thức…) thì được hưởng điều kiện loại a (là thợ thuyền, cố nông, bần nông, dân nghèo ở thành thị), nếu thuộc thành phần giai cấp loại c thì được hưởng điều kiện loại b.

Những binh sĩ có công đặc biệt, khi được kết nạp vào Đảng thì có thể được rút ngắn thời kỳ dự bị. Việc rút ngắn thời kỳ dự bị này sẽ do chi bộ quyết định và cấp trên chuẩn y.

+ Những người đổi nghề trên 3 năm thì tính theo thành phần giai cấp mới.

Khi hết thời kỳ dự bị thì xét chuyển thành đảng viên chính thức. Nếu thấy chưa đủ điều kiện thì có thể kéo dài thời kỳ dự bị, nhiều nhất là gấp đôi. Nếu hết thời gian ấy mà xét vẫn không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đưa ra khỏi Đảng.

3- Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam khóa III: (thực hiện từ tháng 9-1960 đến 12-1976) quy định thời kỳ dự bị của đảng viên như sau:

Công nhân: 9 tháng, các thành phần khác: 1 năm, thời kỳ dự bị tính từ ngày chi bộ tuyên bố kết nạp vào Đảng. Khi xét chuyển chính thức nếu chưa đủ điều kiện có thể kéo dài thời kỳ dự bị nhưng không quá 1 năm, hết thời gian kéo dài nếu không đủ điều kiện thì đưa ra khỏi Đảng.

Ở miền Nam, Điều lệ Đảng Nhân dân cách mạng quy định: công nhân, cố nông, bần nông, dân nghèo thành thị phải qua 9 tháng dự bị; trung nông, học sinh, sinh viên, trí thức tiểu tư sản phải qua 1 năm dự bị.

Thời gian dự bị là 1 năm đối với công nhân đã trực tiếp sản xuất từ 5 năm trở lên; cán bộ, nhân viên và chiến sĩ hoạt động chuyên nghiệp từ 5 năm trở lên trong bộ máy của Đảng, của Nhà nước, của các đoàn thể cách mạng và trong các lực lượng vũ trang nhân dân; 18 tháng đối với các thành phần và những trường hợp khác.

Thời kỳ dự bị tính từ ngày chi bộ tuyên bố kết nạp vào Đảng.

5- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI, VII, VIII, IX, X, từ tháng 12-1986 đến tháng 12-2010) quy định:

Tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Tuổi đảng của đảng viên đã được công nhận chính thức tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

7- Điểm 4.5a, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Điểm 4.5.1, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quy định: Đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng.

READ  Gói Team Ace trong Valorant: Ngày phát hành, mức giá và những điều bạn cần biết

Phụ lục 2: Các mẫu tài liệu về công tác đảng viên

TT Tên tài liệu Ký hiệu
I. TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC
1 Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng CN-NTVĐ
2 Đơn xin vào Đảng Mẫu 1-KNĐ
3 Lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 2-KNĐ
4 Giấy giới thiệu người vào Đảng Mẫu 3-KNĐ
5 Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Mẫu 4-KNĐ
6 Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng Mẫu 4A-KNĐ
7 Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng Mẫu 5-KNĐ
8 Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ Mẫu 6-KNĐ
9 Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (của đảng ủy bộ phận) Mẫu 7-KNĐ
10 Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (của đảng ủy cơ sở) Mẫu 8-KNĐ
11 Quyết định kết nạp đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền) Mẫu 9-KNĐ
12 Quyết định kết nạp lại người vào Đảng (của cấp ủy có thẩm quyền) Mẫu 9A-KNĐ
13 Quyết định kết nạp đảng viên (của đảng ủy cơ sở được ủy quyền) Mẫu 9B-KNĐ
14 Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới CN-ĐVM
15 Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (đề nghị công nhận đảng viên chính thức) Mẫu 10-KNĐ
16 Bản nhận xét đảng viên dự bị (của đảng viên được phân công giúp đỡ) Mẫu 11-KNĐ
17 Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Mẫu 12-KNĐ
18 Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của chi bộ) Mẫu 13-KNĐ
19 Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của đảng ủy bộ phận) Mẫu 14-KNĐ
20 Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của đảng ủy cơ sở) Mẫu 15-KNĐ
21 Quyết định công nhận đảng viên chính thức (của cấp ủy có thẩm quyền) Mẫu 16-KNĐ
22 Quyết định công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở được ủy quyền Mẫu 16A-KNĐ
23 Giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp của cấp ủy cơ sở Mẫu 17-KNĐ
24 Công văn của cấp ủy cơ sở giới thiệu người vào Đảng đã được chi bộ, đảng ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng Mẫu 17A-KNĐ
25 Công văn của cấp ủy có thẩm quyền giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp đảng Mẫu 17B-KNĐ
26 Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp Đảng Mẫu 17C-KNĐ
27 Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng nhưng chuyển ra ngoài đảng bộ huyện (và tương đương) Mẫu 17D-KNĐ
28 Sổ đảng viên dự bị (của chi ủy cơ sở trở lên sử dụng) Mẫu 18-KNĐ
29 Giấy giới thiệu (của đảng ủy, chi ủy cơ sở) cử đảng viên hoặc cấp ủy viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 19-KNĐ
30 Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 20-KNĐ
31 Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền xóa tên đảng viên dự bị Mẫu 21-XTĐV
32 Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền Mẫu 21A-XTĐV
33 Công văn chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định kết nạp đảng viên Mẫu 1A-HKN
34 Quyết định công nhận đảng viên sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục kết nạp đảng viên Mẫu 1B-HKN
35 Công văn chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục công nhận đảng viên chính thức Mẫu 2A-HKN
36 Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục Mẫu 2B-HKN
37 Quyết định hủy quyết định kết nạp đảng viên sai quy định, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện Mẫu 3A-HKN
38 Quyết định hủy quyết định kết nạp lại đảng viên sai quy định, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện Mẫu 3B-HKN
39 Quyết định hủy quyết định công nhận đảng viên chính thức sai quy định, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện Mẫu 4-HKN
40 Quyết định khôi phục quyền của đảng viên Mẫu 1-KPĐV
41 Quyết định nối lại sinh hoạt đảng của đảng viên Mẫu 1-NSH
II. PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN
1 Thẻ đảng viên
2 Danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên của cấp ủy cơ sở và chi bộ Mẫu 1-TĐV
3 Danh sách phát thẻ đảng viên của huyện ủy và tương đương Mẫu 1A-TĐV
4 Danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất của cấp ủy cơ sở và chi bộ Mẫu 2-TĐV
5 Danh sách cấp lại thẻ đảng viên bị mất của huyện ủy và tương đương Mẫu 2A-TĐV
6 Danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng của cấp ủy cơ sở và chi bộ Mẫu 3-TĐV
7 Danh sách đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng của huyện ủy và tương đương Mẫu 3A-TĐV
8 Quyết định phát thẻ đảng viên (hoặc cấp lại thẻ bị mất hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng) Mẫu 4-TĐV
9 Quyết định phát thẻ cho cá nhân đảng viên Mẫu 5-TĐV
10 Quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất cho cá nhân đảng viên Mẫu 6-TĐV
11 Quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho cá nhân đảng viên Mẫu 7-TĐV
12 Sổ phát thẻ đảng viên Mẫu 8-TĐV
13 Sổ giao nhận thẻ đảng viên Mẫu 9-TĐV
III. QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN
1 Lý lịch đảng viên Mẫu 1-HSĐV
2 Phiếu đảng viên Mẫu 2-HSĐV
3 Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên Mẫu 3-HSĐV
4 Phiếu báo đảng viên được công nhận chính thức Mẫu 4-HSĐV
5 Phiếu báo đảng viên ra khỏi Đảng Mẫu 5-HSĐV
6 Phiếu báo đảng viên từ trần Mẫu 6-HSĐV
7 Sổ danh sách đảng viên Mẫu 7-HSĐV
8 Sổ đảng viên ra khỏi Đảng Mẫu 8-HSĐV
9 Sổ đảng viên từ trần Mẫu 9-HSĐV
10 Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên Mẫu 10-HSĐV
11 Sổ cho mượn tài liệu trong hồ sơ đảng viên để nghiên cứu Mẫu 11-HSĐV
12 Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên Mẫu 12-HSĐV
IV. GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐNG
1 Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô) Mẫu 1-SHĐ
2 Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô) Mẫu 2-SHĐ
3 Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ra ngoài nước (loại 2 ô) Mẫu 3-SHĐ
4 Phiếu công tác chính thức ngoài nước Mẫu 3A-SHĐ
5 Phiếu công tác tạm thời ngoài nước Mẫu 3B-SHĐ
6 Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài nước Mẫu 3C-SHĐ
7 Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước Mẫu 3D-SHĐ
8 Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (loại 5 ô) Mẫu 4-SHĐ
9 Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với chi bộ trực thuộc ĐU cơ sở chia tách hoặc sáp nhập trong phạm vi đảng bộ cơ sở Mẫu 5-SHĐ
10 Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với chi bộ trực thuộc ĐU cơ sở chia tách hoặc sáp nhập ngoài phạm vi đảng bộ cơ sở Mẫu 6-SHĐ
11 Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng chia tách hoặc sáp nhập trong phạm vi đảng bộ huyện và tương đương Mẫu 7-SHĐ
12 Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng chia tách hoặc sáp nhập ngoài phạm vi đảng bộ huyện và tương đương Mẫu 7A-SHĐ
13 Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với đảng bộ huyện và tương đương chia tách hoặc sáp nhập trong phạm vi đảng bộ trực thuộc Trung ương Mẫu 8-SHĐ
14 Quyết định chuyển giao tổ chức và đảng viên đối với đảng bộ huyện và tương đương chia tách hoặc sáp nhập ngoài phạm vi đảng bộ trực thuộc Trung ương Mẫu 8A-SHĐ
15 Quyết định tiếp nhận tổ chức và đảng viên đối với đảng bộ huyện và tương đương chia tách hoặc sáp nhập ngoài phạm vi đảng bộ trực thuộc Trung ương Mẫu 8B-SHĐ
16 Biên bản giao nhận sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của tổ chức đảng chia tách hoặc sáp nhập Mẫu 9-SHĐ
17 Biên bản giao nhận sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của tổ chức đảng chia tách hoặc sáp nhập do ban tổ chức lập Mẫu 9A-SHĐ
18 Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng Mẫu 10-SHĐ
19 Phiếu báo đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức Mẫu 11-SHĐ
20 Công văn giới thiệu đảng viên do yêu cầu phải chuyển sinh hoạt tiếp Mẫu 12-SHĐ
V. XÓA TÊN ĐẢNG VIÊN VÀ ĐẢNG VIÊN XIN RA KHỎI ĐNG
1 Quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên (theo Điều 8 Điều lệ Đảng) Mẫu 1-XTĐV
2 Quyết định của huyện ủy (quận ủy, thành ủy, thị ủy) cho đảng viên ra khỏi Đảng Mẫu 2-CRKĐ
3 Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền cho đảng viên ra khỏi Đảng Mẫu 2A-CRKĐ
4 Giấy xác nhận tuổi Đảng Mẫu 4-XNTĐ
VI. TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG
1 Mẫu Huy hiệu đảng 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng
2 Giấy chứng nhận tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 1-HHĐ
3 Quyết định tặng Huy hiệu Đảng (chung) Mẫu 2-HHĐ
4 Quyết định tặng Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên Mẫu 3-HHĐ
5 Quyết định cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất đối với cá nhân đảng viên Mẫu 3A-HHĐ
6 Quyết định truy tặng Huy hiệu Đảng đối với cá nhân đảng viên Mẫu 3B-HHĐ
7 Danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 4-HHĐ
8 Danh sách đảng viên đề nghị cấp lại Huy hiệu Đảng Mẫu 4A-HHĐ
9 Danh sách đảng viên đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 4B-HHĐ
10 Sổ tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 5-HHĐ
11 Tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 6-HHĐ
12 Tờ khai đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng Mẫu 6A-HHĐ
VII. KHEN THƯỞNG T CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
1 Mẫu cờ Mẫu 1-KT
2 Bằng khen Mẫu 2-KT
3 Giấy khen Mẫu 3-KT
4 Sổ theo dõi khen thưởng Mẫu 4-KT
5 Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh Mẫu 5-KT
6 Quyết định công nhận chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong sạch, vững mạnh Mẫu 6-KT
READ  Tổng hợp 6 cách dọn rác máy tính nhanh nhất hiện nay

* Ghi chú:

1. Sử dụng các mẫu tài liệu

– Các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05-6-2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30-6-2022.

– Trong quá trình sử dụng thấy có mẫu nào chưa hợp lý thì ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu bổ sung, sửa đổi; trong thời gian chờ văn bản bổ sung của Ban Tổ chức Trung ương, các tổ chức đảng không được tự ý sửa đổi mẫu tài liệu đã quy định.

2. Các thành phần thể thức văn bản(tiêu đề, số và ký hiệu văn bản, thể thức đề ký, chức vụ người ký…) trong các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Phụ lục 3: Các loại biểu mẫu

I- KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

1. Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng (nền hoa văn)1

1.1. Mẫu (CN-NTVĐ) dùng cho Trung tâm chính trị cấp huyện

Số ………/CN
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—-

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận đồng chí: ………………………… Sinh ngày ……/……/…………

Nơi sinh ………………………………………………………………………………

Chức vụ ……………………………………………………………………………………..…

Đơn vị …………………………………………………………………………………………..

Là cảm tình Đảng của chi bộ ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng theo quy định của Trung ương

Do …………………………

Tổ chức từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày …… tháng …… năm ………

Kết quả học tập đạt loại ……

……………, ngày …… tháng …… năm ……

GIÁM ĐỐC
(họ tên, chữ ký, đóng dấu)

a) Sử dụng:Do trung tâm chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp, đồng chí giám đốc trung tâm ký và đóng dấu của trung tâm.

READ  BAE là gì? Ý nghĩa của BAE trên Facebook

b) Cách ghi:

– Sinh ngày: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.

– Nơi sinh: Ghi xã, huyện, tỉnh hoặc phường, quận, thành phố.

– Là cảm tình Đảng của chi bộ: Ghi rõ tên chi bộ, đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, huyện ủy, tỉnh ủy…

– Do: Ghi tên trung tâm chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

1.2. Mẫu (CN-NTVĐ) dùng khi cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đng viên t chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng2

ĐẢNG BỘ …

Số ………/CN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận đồng chí: ………………………… Sinh ngày ……/……/…………

Nơi sinh ………………………………………………………………………………

Chức vụ ………………………………………………..

Đơn vị …………………………………………………..

Là cảm tình Đảng của chi bộ …………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng theo quy định của Trung ương

Do …………………………

Tổ chức từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày …… tháng …… năm ………

Kết quả học tập đạt loại ……

……………, ngày …… tháng …… năm ………
T/M BAN THƯỜNG VỤ
(họ tên, chữ ký, đóng dấu)

……………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết Phụ lục Hướng dẫn 12

Đăng bởi: Cakhia TV

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc Cakhia TV. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: /phu-luc-huong-dan-12-hd-btctw/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phụ lục Hướng dẫn 12-HD/BTCTW . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *