Phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Triết học Mác – Lênin?

Rate this post

Trong cuộc sống, mọi sự vật hiện tượng đều vận động, phát triển và luôn tồn tại theo một quy luật nhất định. Sự phát triển liên quan đến tính phổ biến của mọi sự vật, sự việc, hiện tượng. Trong phép biện chứng duy vật, nguyên lý về sự phát triển là một trong hai nguyên lý quan trọng làm cơ sở cho quan điểm chỉnh thể. Phát triển là đặc điểm chung, phát triển là tất yếu khách quan. Vậy phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển được hiểu như thế nào và ý nghĩa của nguyên lý phát triển theo triết học Mác-Lênin?

1. Phát triển là gì?

Có nhiều quan điểm về “phát triển”, theo đó:

Theo quan niệm biện chứng, phát triển là quá trình tiến bộ từ thấp lên cao. Quá trình này phát triển dần dần dẫn đến sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ. Sự phát triển không phải lúc nào cũng diễn ra theo đường thẳng mà rất quanh co, phức tạp, thậm chí theo từng bước. trở ngại tạm thời. Theo quan điểm biện chứng, sự phát triển là kết quả của một quá trình từ từ thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất, là quá trình diễn ra theo đường xoắn ốc và cuối mỗi chu kỳ lại lặp lại như cũ. đối tượng ban đầu nhưng ở cấp độ cao hơn. Quan điểm biện chứng cũng khẳng định nguồn gốc của sự phát triển nằm ở bản thân sự vật.

– Theo quan điểm siêu hình, phát triển chỉ là sự tăng lên hoặc giảm đi về lượng chứ không phải là sự biến đổi về chất của sự vật; hoặc nếu có sự biến đổi nhất định về chất thì sự biến đổi đó cũng chỉ diễn ra trong một vòng khép kín, không có sự ra đời của sự vật mới với chất mới. Các nhà siêu hình học coi sự phát triển là một quá trình tiến bộ liên tục, không có những vòng xoay phức tạp.

Phát triển còn là quá trình làm nảy sinh và giải quyết những mâu thuẫn khách quan vốn có trong các sự vật, hiện tượng; đó là quá trình thống nhất giữa phủ định nhân tố tiêu cực và kế thừa, phát huy nhân tố tích cực từ sự vật, hiện tượng cũ dưới hình thức sự vật, hiện tượng mới.

2. Phát triển danh từ trong tiếng Anh là gì?

Tên phát triển bằng tiếng Anh là: “Phát triển“.

READ  Div mod là gì? Hướng dẫn sử dụng div mod để giải bài toán Pascal

3. Nguyên lý phát triển theo triết học Mác – Lênin:

3.1. Đặc điểm của phương pháp:

Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự phát triển có bốn tính chất cơ bản: tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú.

– Tính khách quan của sự phát triển thể hiện ở nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Đây là quá trình bắt nguồn từ bản thân sự vật, hiện tượng là quá trình giải quyết các mâu thuẫn của sự vật, hiện tượng đó. Thuộc tính này là thuộc tính cần thiết không phụ thuộc vào ý thức của con người.

Tìm hiểu thêm: Lucifer là ai? Lucifer mạnh cỡ nào?

Ví dụ: Hạt lúa, hạt lúa đầu tiên khi có nước, đất, chất dinh dưỡng và ánh sáng thì dù không có con người nó vẫn mọc được.

– Tính phổ biến của sự phát triển thể hiện ở các quá trình phát triển diễn ra trong các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy; trong mọi sự vật, hiện tượng trong quá trình, mọi giai đoạn của hiện tượng đó. Trong bất kỳ quá trình biến đổi nào cũng có thể bao hàm khả năng phát sinh phù hợp với quy luật khách quan.

+ Trong tự nhiên: Tăng khả năng thích nghi của cơ thể với sự thay đổi của môi trường

Ví dụ: Người từ Nam ra Bắc làm việc lúc đầu sẽ khó chịu với biến đổi khí hậu, nhưng dần dần họ sẽ quen và thích nghi.

+ Về xã hội: Nâng cao khả năng chinh phục tự nhiên, cải tạo xã hội, đạt trình độ ngày càng cao trong sự nghiệp giải phóng con người.

Ví dụ: Mức sống của dân cư xã hội sau luôn cao hơn dân cư xã hội trước.

+ Trong tư duy: Khả năng nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ, chính xác về tự nhiên và xã hội. Ví dụ: Trình độ hiểu biết của con người cao hơn trước.

Tính đa dạng, phong phú của sự phát triển thể hiện ở chỗ: phát triển là hướng phát triển của các sự vật, hiện tượng, nhưng mỗi hiện tượng lại có một quá trình phát triển khác nhau, tồn tại ở những thời điểm khác nhau. thời gian, không gian khác nhau, chịu sự tác động khác nhau và sự tác động đó có thể làm thay đổi chiều hướng của quá trình phát triển của sự vật, đôi khi có thể làm cho sự vật, hiện tượng tạm thời bị thụt lùi.

Đồng thời, trong quá trình phát triển của mình, sự vật chịu sự tác động của nhiều sự vật, hiện tượng khác, bởi nhiều nhân tố và điều kiện. Sự tác động đó có thể thúc đẩy hoặc cản trở sự phát triển của sự vật, có khi nó có thể làm thay đổi chiều hướng phát triển của sự vật, thậm chí làm cho sự vật đi theo hướng ngược lại.

READ  Hướng dẫn sử dụng hàm Lookup trong Excel đơn giản

Để khái quát bản chất luôn biến đổi của các sự vật và hiện tượng, Ph.Ăngghen đã viết rằng: “Tư tưởng của siêu hình học chỉ dựa trên những mặt đối lập tuyệt đối không tương thích với nhau, chúng nói có, có, có, không, không. Đối với họ, một sự vật hoặc tồn tại hoặc nó không tồn tại .không tồn tại, một hiện tượng không thể vừa là chính nó vừa là hiện tượng khác, khẳng định và phủ định triệt tiêu nhau tuyệt đối…. Ngược lại, tư duy biện chứng là tư duy mềm dẻo, linh hoạt, không còn những giới hạn tuyệt đối chặt chẽ, nên “của cái tốt”. là “… “hoặc”… “vô điều kiện” (như: “hoặc có, hoặc không”, hoặc tồn tại, hoặc không tồn tại”). Tư duy biện chứng cho rằng trong những trường hợp tất yếu, ngoại trừ “or”…or” còn có “ both… also.” Ví dụ, về mặt biện chứng, hữu hình luôn là có và không, danh từ bay vừa ở vị trí A vừa không ở vị trí A, khẳng định và tiêu cực cả hai loại bỏ nhau.

3.2. Ý nghĩa phương pháp luận:

Nguyên lý về sự phát triển là cơ sở lý luận khoa học để nhận thức thế giới và cải tạo thế giới. Theo nguyên tắc này, trong mọi nhận thức và thực tiễn cần có quan điểm phát triển. Theo V. I. Lênin, “… Lôgic biện chứng là xem xét sự vật trong sự phát triển của chúng, trong sự “tự vận động”…, trong sự biến đổi của chúng”. Quan điểm phát triển đòi hỏi phải khắc phục tính bảo thủ, trì trệ, định kiến, lực cản để phát triển.

Theo nguyên tắc này, trong mọi nhận thức và trong thực tiễn cần có quan điểm phát triển. Muốn phát triển được phải vượt qua những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, lạc hậu, định kiến ​​chống lại sự phát triển.

Để nhận thức và giải quyết mọi vấn đề thực tiễn, một mặt phải đặt sự vật trong xu hướng đi lên của chúng. Phải nhận thức được tính chất quanh co, phức tạp của quá trình phát triển (tức là phải có thái độ lịch sự cụ thể trong việc nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phù hợp với tính chất phong phú, đa dạng của quá trình phát triển). quá trình phát triển). độ phức tạp của nó).

READ  Bất ngờ với danh sách 10 mật khẩu được người Việt sử dụng nhiều nhất năm 2021 – Tin Công Nghệ

– Việc vận dụng khái niệm về sự phát triển vào hoạt động thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển theo đúng quy luật vốn có của nó đòi hỏi phải thông qua hoạt động của mình chúng ta mới phát hiện ra những mâu thuẫn của sự vật. hành động thiết thực, từ đó giải quyết mâu thuẫn và tìm kiếm sự phát triển. Phải khắc phục chúng bằng tư duy bảo thủ, định kiến, lười biếng,.. Phải đặt sự vật, hiện tượng theo chiều hướng đi lên.

Quan điểm phát triển góp phần khắc phục tư duy bảo thủ, trì trệ, định kiến ​​trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. Với tư cách là những nguyên tắc phương pháp luận, những quan điểm toàn diện, những quan điểm lịch sử – cụ thể, quan điểm phát triển góp phần định hướng, chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn nhằm cải tạo hiện thực tự hoàn thiện của con người. Nhưng để nhận thức được chúng, mỗi người phải nắm vững cơ sở lý luận của chúng, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển và biết vận dụng chúng một cách sáng tạo vào hoạt động của mình.

Các bài học phát triển sau đây có thể được rút ra từ điều này:

Thứ nhất, phải chủ động, tích cực nghiên cứu tìm ra mâu thuẫn trong mỗi sự vật, sự việc, hiện tượng để xác định hướng phát triển và cách giải quyết phù hợp.

Thứ hai, khi xem xét sự vật, hiện tượng phải đặt sự vật, hiện tượng trong sự vận động, phát triển. Bởi sự vật không chỉ có nguyên trạng, tồn tại trước mắt mà còn cần hiểu, nắm rõ những xu thế phát triển và tính biến thiên của nó.

– Ba là, phải có sự nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan các sự vật, hiện tượng, không bị sốc trước những bước ngoặt của sự phát triển trong thực tiễn.

– Kế thừa những thuộc tính, những bộ phận hợp lý của cái cũ nhưng đồng thời phải kiên quyết loại bỏ những cái đã quá lạc hậu cản trở, ảnh hưởng đến sự phát triển. Vì trong phát triển có di sản, nên cần tích cực phát hiện và phát huy cái mới, cái phù hợp, từ đó tìm cách thúc đẩy để cái mới phát triển, để cái mới giữ vai trò chủ đạo.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Triết học Mác – Lênin? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *