Mẫu Giấy ủy quyền (cá nhân)

Rate this post

thư ủy quyền là hình thức được sử dụng khá phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp khi muốn ủy quyền cho cá nhân, tập thể nào đó thực hiện công việc nào đó. Văn bản ủy quyền hợp lệ ghi nhận việc bên ủy quyền chỉ định cá nhân/tổ chức khác thay mặt mình thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi được ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền Quy định mới nhất theo quy định hiện hành được thực hiện trên cơ sở Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành. Bản chất của giấy ủy quyền là một giao dịch dân sự. Trên đây là 5 mẫu giấy ủy quyền mới nhất, mời các bạn theo dõi.

đại diện 2022

TÊN ĐƠN VỊ, GIÁM ĐỐC

Bạn đang xem: Ví dụ về ủy quyền (cá nhân)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Con số: /……-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———

………….…, ngày tháng năm…

GIẤY ỦY QUYỀN

……………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Người nhận:

–……………..;

–……………..;

– Lưu: VT,…….

CHO PHÉP LÀM GÌ ĐIỀU KHOẢN VÀ CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

tên và họ

Giấy ủy quyền cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

…………., ngày…… tháng……20……. ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên:……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Số CMND: ………….ngày cấp:…..nơi cấp:…………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………

II. ĐƠN VỊ:

Tên: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Số CMND: ………….ngày cấp.:…………..nơi cấp:…………..

Quốc tịch:…………………………………………………………….

III. GIẤY PHÉP:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

IV. TÔI LÀM

– Hai bên cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền nêu trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

READ  419 là gì? Ý nghĩa 419 trên Facebook

Giấy ủy quyền trên được lập ngày …………. bản, mỗi bên giữ ………… bản.

Tìm hiểu thêm: Queerbaiting là gì? Queerbaiting Có hại hay có lợi?

thẩm quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

HỢP TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………….

……………………….

……………………….

Giấy ủy quyền của công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO CHỨNG NHẬN

Tên của tổ chức: ……………………………………………………..

Tiêu biểu …………………………………………………

Chức vụ ……………………………………………………………

thẩm quyền:

Tên cán bộ……………………………………………………..

Chức vụ ………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú …………………………………………

Số CMND/hộ chiếu………………………………………………………

Giao nhận chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng)…………………… và chỉ được hủy bỏ khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản. Thông báo của Công ty/ngân hàng……………..

GẮN BÓ VỚI TỐTchức năng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

……..ngày tháng năm…..

ĐẢNG PHÁP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ủy quyền ký các văn bản của công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————

BẢO HÀNH CHO NỮ

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;

– Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của ………….. Quyết định số. …/… ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần…………….;

– Căn cứ quyết định số. … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ………… về việc bổ nhiệm và ủy quyền cho……;

THẨM QUYỀN: Ông (Bà):……………………………………………………………….

Giám đốc …………………………………. Công ty Cổ phần ……………………..

Số CMND:……………………, ngày cấp…………, nơi cấp…………….

Người được ủy quyền: Ông (Mrs.):……………………………………………………………….

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần…………………………………….

Số CMND:……………………., ngày cấp………………, nơi cấp………….

Với sự ủy quyền này, Người nhận ủy quyền có quyền thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Tìm hiểu thêm: Cách resize ảnh trong Fotor nền web
READ  Shroud: 'Counter-Strike là tựa game trẻ con khi đem ra so sánh với Valorant'

Điều 1: Bổ nhiệm và ủy quyền cho Ông/Bà. ….. – Phó Giám đốc…….như sau:

1. Có quyền quyết định, ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của …………………….. theo quy định tại điểm 1 Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của ………… . ……………………… ban hành kèm theo Quyết định số. quy định).

2. Toàn quyền lập, ký kết hợp đồng dịch vụ……………………..

3. Ký hợp đồng chuyển nhượng ……………………….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ. ………………………;

5. Ký hợp đồng lao động với người quản lý và người lao động của ………………………. Đối với các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc …………..……………….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký hợp đồng với các công ty liên kết để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch chứng khoán ……………………………….. theo Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc quyết định về việc thay thế hoặc miễn nhiệm Giám đốc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức của Giám đốc…………….

Điều 3: Ông nội ……………………. và các bộ phận có liên quan của ………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:

giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Theo hợp đồng số……………..)

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm.., tại địa chỉ:……………………

thẩm quyền (gọi tắt là A):………………………..

Số ID: ………………………. Phạm vi ngày…………. Được cho bởi ………….

Nơi đăng ký: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hôm nay: ………………………………………………………………………………………

ủy quyền (gọi tắt là Bên B):………………………..

Số ID: ……………………. Phạm vi ngày…………. Được cho bởi ………….

Tìm hiểu thêm: 3 màu trắng là gì? – Trường Cakhia TV
READ  Top 10 đơn vị chuyển phát nhanh tại Trung Quốc

Nơi đăng ký: ………………………………………………………….

Chỗ ở hôm nay: ………………………………………………………………

Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày ….. tháng …………………., năm ………… Ông……………………. đã mượn bà. ………… bằng tiền mặt nhằm mục đích…………………….., cụ thể như sau:

Tiền mặt: …………………………………………………………………………

Tài sản:…………………………………………………………………………

Tổng số tiền còn nợ đến nay là: ………………………….

Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc đòi nợ. của bạn ……………………. (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

Bên B cam kết chỉ thực hiện công việc trong phạm vi được bên A ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái pháp luật hoặc ngoài phạm vi ủy quyền Bên B phải chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc do Bên A ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (PARA A)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B)

Hãy tính đến điều này khi viết giấy ủy quyền

  • Hai bên phải ghi đầy đủ các thông tin sau: việc ủy ​​quyền và nhận ủy quyền để làm căn cứ cho người được ủy quyền thực hiện công việc ủy ​​quyền;
  • Bắt buộc xác định thời gian ủy quyền để tránh lạm dụng ủy quyền trong các trường hợp khác;
  • Xác định rõ nội dung ủy quyền để người được ủy quyền không lạm dụng ủy quyền mà thực hiện các công việc khác;
  • Phải thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp;
  • Trường hợp có căn cứ để ủy quyền thì phải ghi chi tiết để làm căn cứ hợp lý cho việc ủy ​​quyền…

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/mau-jay-uy-quyen-ca-nhan/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu Giấy ủy quyền (cá nhân) . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *