Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời (3 mẫu)

Rate this post

Đơn xin tạm nghỉ sinh hoạt Đảng là đơn của cá nhân đảng viên gửi cơ quan cấp trên đề nghị miễn sinh hoạt Đảng có thời hạn. Nội dung của mẫu đơn phải trình bày những thông tin cơ bản của đảng viên như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, ngày vào Đảng, trong đó ghi rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt đảng. .

Theo quy định, các trường hợp bị tạm thời khai trừ sinh hoạt Đảng bao gồm: Anh cả là Đảng viên là đảng viên đã hết tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; Đảng viên sức khoẻ không tốt sẽ được chi bộ xem xét căn cứ vào tình trạng sức khoẻ hiện tại của đảng viên; Đảng viên thuộc các đối tượng trên làm đơn hoặc tự nguyện báo cáo trực tiếp với chi bộ…. Vậy đây là mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời, mời các bạn theo dõi dưới đây.

Cách viết đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng

Trong quá trình sáng tác Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng phải có các thông tin sau:

Bạn đang xem: Đơn xin tạm nghỉ sinh hoạt Đảng (3 mẫu)

– Thông tin về Đảng bộ, chi bộ góc trên bên trái văn bản;

– Góc trên bên phải của văn bản ghi Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó ghi ngày, tháng, năm làm đơn;

– Tên hồ sơ: ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

– Kính gửi: Trong phần này sẽ gửi đến Đảng ủy, chi bộ…

– Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, ngày vào Đảng, ngày được công nhận chính thức…

– Xác định tên chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt;

– Xác định lý do xin miễn sinh hoạt Đảng, trong đó nêu rõ thời hạn xin miễn sinh hoạt Đảng từ ngày nào đến ngày nào.

Ví dụ: Do tuổi già sức yếu không thể tham gia sinh hoạt Đảng, v.v.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đảng ủy……và chi bộ……………..làm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian…tháng…năm đến…tháng….

Tôi xin hứa sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian không được sinh hoạt Đảng.

Kính mong ban lãnh đạo xem xét và chấp thuận.

READ  Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

xin chân thành cảm ơn.

– Sau đó, người làm đơn đề nghị khai trừ sinh hoạt Đảng phải ký, ghi rõ họ tên.

Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ……………………
BỘ TRƯỞNG.…………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm…

ĐƠN XIN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

Kính thưa:

– Đảng bộ …………………….

– Chi nhánh ……………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng:……………………- Chính thức…………..

Anh hiện đang công tác tại chi nhánh của ……………………….

Do điều kiện công tác hiện nay tôi thường xuyên đi công tác xa nhà, không thể sinh hoạt buồng giam thường xuyên được.

Vì vậy, tôi đề nghị này đến Đảng ủy xã ………………………….. và chi bộ……………. cho phép tôi được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng trong thời hạn ……………………….. Tôi hứa sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tạm nghỉ. Bữa tiệc.

Kính mong ban lãnh đạo xem xét và chấp thuận.

xin chân thành cảm ơn.

ứng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời – Mẫu 2

ỦY BAN ĐẢNG BỘ:……………………..

BỘ: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-o0o—————

………, ngày tháng năm ……

ĐƠN XIN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

Kính thưa: – Hội đồng thành phố …………………………………………………….

– Tiểu ban……………………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng:…………………… – Ngày chính thức…………………….

Anh ấy hiện đang làm việc tại chi nhánh của ……………………………………………………………….

Do điều kiện sức khỏe, hiện tại tôi không thể đi lại bình thường nên không thể sinh hoạt thường xuyên tại chi nhánh.

Vậy tôi làm đề nghị này đến Đảng ủy……………. ………….. cho phép tôi được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng cho đến khi sức khỏe bình phục.

Tôi xin hứa sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian nghỉ sinh hoạt Đảng.

Kính mong ban lãnh đạo xem xét và chấp thuận.

xin chân thành cảm ơn.

ứng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời – Mẫu 3

ỦY BAN ĐẢNG BỘ:……………………..

BỘ: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-o0o—————

………, ngày tháng năm ……

ĐƠN XIN TẠM CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Dựa trên tình trạng sức khỏe của bạn;

Kính thưa: chi nhánh Đ.chào …… Đảng bộ ……………………

Tôi là: ………………………. Ngày sinh …………………..

Số CMND: ………….… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:……

HKTT:……………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………

Chức vụ: Đảng viên

Tôi xin trình bày với các bạn nội dung sau:

READ  Valorant: Riot Games thử nghiệm hệ thống báo cáo mới hiệu quả hơn trong Valorant

Tôi được kết nạp vào Đảng tháng ….. tháng……………………. tại chi nhánh …………. Đảng ủy (chính thức cấp ngày …../…../….).

Nay do bệnh tật, nằm viện thường xuyên, không thể tham gia sinh hoạt đầy đủ nên tôi xin tạm ra khỏi Đảng một thời gian.

nền tảng Điều 7 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định:

Quy tắc 7.

Đảng viên già yếu tự nguyện xin giảm công tác và sinh hoạt Đảng sẽ do chi bộ xem xét, quyết định..”

Vì vậy, tôi làm đơn này để bày tỏ nguyện vọng xin được tạm thời cho ra khỏi Đảng và kính đề nghị chi bộ…….. sinh hoạt Đảng. Bữa tiệc bắt đầu vào ngày……./…../……. đến ngày……/…./…..

Tôi xin hứa luôn thực hiện nghiêm túc cương lĩnh, điều lệ Đảng; thực hiện quy định về những điều Đảng viên không được làm; đóng đảng phí đầy đủ theo quy định.

Trân trọng, Chi nhánh …………. Đảng bộ …………. Xem xét và phê duyệt.

xin chân thành cảm ơn.

ứng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin sinh hoạt Đảng tạm thời 2022

ỦY BAN ĐẢNG BỘ:……………………..

BỘ: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-o0o—————

………, ngày tháng năm ……

Kính thưa: Đảng ủy: X

Tên tôi là: nguyễn văn á

Nơi cư trú: SN 56 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tôi hiện đang làm việc tại chi nhánh: Ông.

Tôi xin hứa sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước khi không thể sinh hoạt đảng.

Kính mong ban lãnh đạo xem xét và chấp thuận.

Xin chân thành cảm ơn./.

NỮ ĐƯƠNG ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Các trường hợp Đảng viên nghỉ sinh hoạt

1. Đảng viên xin giảm hoặc cho thôi sinh hoạt đảng và sinh hoạt đảng theo quy định tại Điều 7 Điều lệ Đảng.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Quy định 29-QĐ/TW, cụ thể như sau:

a) Đảng viên đã quá già yếu không còn khả năng sinh hoạt đảng (có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền) làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ đề nghị giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng.

b) Chi bộ kiểm tra và ra quyết định đảng viên bị khai trừ sinh hoạt và sinh hoạt đảng (đánh vào sổ quyết định của chi bộ), chi ủy hoặc bí thư (phó bí thư) chi bộ báo cáo với Đảng ủy cấp trên trực tiếp. Ủy ban.. Ủy ban. Tôi biết.

c) Khi đảng viên muốn trở lại công tác và sinh hoạt Đảng thì có thể tự làm đơn đề nghị hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ để xem xét, quyết định.

READ  Năm 2023 ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày mấy, thứ mấy?

2- Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng không phải vì lý do già yếu như điểm 1 (1.1) nêu trên.

a) Áp dụng Điều 7 Điều lệ Đảng để xét đảng viên bị khai trừ sinh hoạt đảng và không được sinh hoạt đảng trong các trường hợp sau đây:

– Do uống thuốc hoặc điều trị bệnh dài ngày xa nơi cư trú.

– Đảng viên ra nước ngoài về việc riêng, cá nhân (đi du lịch, chữa bệnh, thăm người thân…); Đảng viên chỉ đi sinh hoạt, đến vùng sâu, vùng xa, chưa có tổ chức đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn thì không thể tham gia sinh hoạt đảng.

– Đi công tác lưu động đến các địa phương, đơn vị trong nước dưới 01 năm, có công việc không ổn định hoặc sinh sống ở nước không có tổ chức đảng, không thể về sinh hoạt chi bộ theo quy định. quy định. quy định.

Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công tác trước tuổi do nhà nước quy định có nguyện vọng bị khai trừ sinh hoạt đảng trong thời gian chờ quyết định nghỉ hưu.

– Đảng viên nữ trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Luật Lao động xin được ra khỏi đảng.

b) Đảng viên phải làm đơn, trong đó nêu rõ lý do, thời gian bị khai trừ sinh hoạt đảng và sinh hoạt đảng, báo cáo với chi bộ.

c) Chi bộ xem xét, ra nghị quyết đề nghị Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.

Miễn sinh hoạt Đảng vẫn phải đóng đảng phí?

Đóng Đảng phí cũng như sinh hoạt Đảng là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng viên. Vì vậy, khi bị khai trừ sinh hoạt Đảng, đảng viên phải thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW:

Thực hiện nhiệm vụ Đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giữ vững tư cách đảng viên; đóng đảng phí theo quy định

Ngoài ra, khi bị khai trừ sinh hoạt Đảng, Đảng viên vẫn được tính tuổi Đảng, xét tặng Huy hiệu Đảng khi đủ tiêu chuẩn và không được đưa vào phiếu đánh giá, phẩm chất Đảng viên trong thời gian bị khai trừ khỏi công tác, sinh hoạt Đảng. .

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/mau-don-xin-nghi-sinh-hoat-dang-tam-thoi-3-mau/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời (3 mẫu) . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *