Mẫu báo cáo thành tích

Rate this post

Trường Cakhia TV xin trân trọng giới thiệu Mẫu báo cáo thành tích cho bạn tham khảo. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ, Bằng khen thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tập thể, cơ quan. cá nhân xuất sắc.

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 2 mẫu báo cáo thành tích cá nhân và mẫu báo cáo thành tích tập thể để các bạn tham khảo. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động nhóm

ĐƠN VỊ SIÊU CẤP
—-

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo hiệu suất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Tỉnh (thành phố), ngày …. Có lẽ…

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH
KIẾN NGHỊ…….1
(Mẫu báo cáo này áp dụng cho tập thể)

Tên tập thể được đề xuất
(Toàn văn bằng chữ thường, không viết tắt)

I. TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:……………………………………………………….

– Địa điểm đặt trụ sở trung tâm, điện thoại, fax; Địa chỉ trang web; ……………………….

– Quá trình hình thành và phát triển; …………………………………………………………………………………….

– Đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất), tổ chức đảng, đoàn thể2

2. Chức năng nhiệm vụ: Chức năng nhiệm vụ được giao.

II. ĐẾN

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nhất định của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Khen thưởng, Nghị định số. 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/04/2010 của Chính phủ. Chính phủ.

Nội dung báo cáo thể hiện rõ thành tích nổi bật trong việc thực hiện các mục tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc so với những năm trước (hoặc so với lần đánh giá trước). ; đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; Các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao ở các bộ, ban, ngành, địa phương và trong cả nước3.

2. Đã đạt được biện pháp hoặc nguyên nhân; Các phong trào thi đua đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, công tác.

READ  Yay nhận được offer khủng đến cỡ nào từ các tổ chức Valorant hiện tại?

3. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước4.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể

III. CÁC LOẠI TIỀN THƯỞNG

  1. Tiêu đề cuộc thi:

NĂM

tiêu đề của cuộc thi

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ra quyết định

  1. Hình thức khen thưởng:

NĂM

hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm quyết định khen thưởng; cơ quan ra quyết định

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ CẤP CAO
BÌNH LUẬN TRỰC TIẾP, ĐƯỢC XÁC NHẬN
(Đã ký và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ
(Đã ký và đóng dấu)

Hướng dẫn mẫu báo cáo thành tích cho tập thể

1 Chỉ định hình thức yêu cầu khen ngợi.

3. Tùy theo hình thức khen, lưu ý các tiêu chí cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (so với năm trước hoặc 03, 05 năm trước thời điểm đề nghị), vd.

– Đối với nhà trường: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố nối trung tâm), cấp quốc gia, số giáo viên dạy giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu…

4. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, viên chức; các hoạt động xã hội, từ thiện…

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

đơn vị cấp trên
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Tỉnh (thành phố), ngày …. Có lẽ…..

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH
BÀI THUYẾT TRÌNH …….Đầu tiên
(Mẫu báo cáo này chỉ dành cho cá nhân)

I. CƠ SỞ CHỈ

– Tên và họ: ………………………………………………………………………………………….

– Ngày sinh:………………………………………………………. Giới tính: ……………………………….

– Nơi sinh 2: ……………………………………………………. ……………………….

– Nơi cư trú:………………………………………………………………. ……………………….

– Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ………………………

– Trình độ chuyên môn:………………………………………………………………………….

– Văn bằng, học hàm, danh hiệu, giải thưởng: …………………………………………………….

II. ĐẾN

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc nhận:

2. Thành tích cá nhân3:

III. CÁC LOẠI TIỀN THƯỞNG

  1. Tiêu đề cuộc thi:

NĂM

tiêu đề của cuộc thi

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ra quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

NĂM

hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm quyết định khen thưởng; cơ quan ra quyết định

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT
(Đã ký và đóng dấu)

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ CẤP CAO XÁC NHẬN TRỰC TIẾP
(Đã ký và đóng dấu)

Mẫu hướng dẫn báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, 07 năm trước thời điểm đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hoặc Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công; 05 năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 06 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, cấp Tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh; 01 năm Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở và Bằng khen.

READ  Cách bật always on display trên iPhone 11

1 Chỉ định hình thức yêu cầu khen ngợi.

2 Đơn vị hành chính: Đô thị (khu phố, thành phố); quận (quận, huyện, thành phố, thị xã): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

3 Thể hiện thành tích của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ nhất định (kết quả đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; biện pháp công tác, giải pháp quản lý đổi mới, sáng kiến ​​kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học); đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn); thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức từ thiện…).

– Đối với cán bộ điều hành, tổng kết thành tích của đơn vị, chỉ thủ trưởng đơn vị lập bảng thống kê đối chiếu các chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất, thu nhập, lợi nhuận và nộp ngân hàng. sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học (có giá trị sử dụng); Phúc lợi; thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động… thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; bảo đảm môi trường, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm (có bản tổng hợp và xác nhận nội dung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

– Đối với nhà trường: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số lượng học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố nối trung tâm), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu…

– Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các chỉ tiêu: Tổng số người khám bệnh, chữa bệnh; tổng số bệnh nhân nội trú, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; đa dạng các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến ​​khoa học và ứng dụng (giá trị lợi ích kinh tế xã hội,…).

READ  Sương sương là gì? Makeup sương sương hot trend của giới trẻ

– Đối với tổ chức đoàn thể lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu, chương trình công tác do Trung ương Hội và các đoàn thể giao.

– Đối với cơ quan quản lý nhà nước, tiếp nhận kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham mưu, chỉ đạo phát triển của đơn vị, ngành, địa phương. …

4. Nêu rõ các hình thức khen đã được tặng hoặc tặng hoặc tặng theo quyết định của Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo (ghi rõ số, ngày, tháng, năm của việc ký kết). phán quyết).

– Xác định số quyết định công nhận các danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 05 năm xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, v.v.

– Đối với việc đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ phận Cấp độ cơ bản”. “. máy bay chiến đấu” trước thời điểm yêu cầu;

+ Nêu rõ nội dung sáng kiến, kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (đối tượng tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), được sự đồng ý của Hội đồng sáng kiến. ý kiến ​​khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có xác nhận của Hội đồng gửi kèm theo đơn.

– Đối với hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. trước thời điểm yêu cầu; sáng kiến ​​được cấp có thẩm quyền công nhận

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/mau-bao-cao-thanh-tich/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu báo cáo thành tích . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *