Mã Zipcode Sơn La – Mã bưu điện Sơn La mới nhất

Rate this post

first Central Post Office of Son La Province 34000 2 Provincial Party Committee Inspection 34001 3 Organizing Committee of the Provincial Party Committee 34002 4 Propaganda Department of Provincial Party Committee 34003 5 Provincial Party Committee for Mass Mobilization 34004 6 Department of Internal Affairs of the Provincial Party Committee 34005 7 Party Committee of the agency block 34009 8 Provincial Party Committee and Office of Provincial Party Committee 34010 9 Party Committee of business block 34011 ten Son La newspaper 34016 11 People’s Assembly 34021 twelfth Office of the National Assembly Deputies 34030 13 Provincial People’s Court 34035 14 Provincial People’s Procuracy 34036 Agencies and organizations in the province 34040 – 34072 15 People’s Committee and Office of People’s Committee 34040 16 Industrial and commercial facilities 34041 17 Department of Planning and investment 34042 18 Department of Labor, War Invalids and Social Affairs 34043 19 Foreign Service 34044 20 Financial Department 34045 21 Information and communication facilities 34046 22 Department of Culture, Sports and Tourism 34047 23 Provincial police 34049 24 Department of Internal Affairs 34051 25 Department of Justice 34052 26 Education and training 34053 27 Transportation facilities 34054 28 Department of Science and Technology 34055 29 Department of Agriculture and Rural Development 34056 30 Resource base and environment 34057 thirty first Facility construction 34058 32 Health service Dept 34060 33 Military command 34061 34 Ethnic Affairs 34062 35 State Bank Provincial Branch 34063 36 Provincial Inspector 34064 37 Provincial School of Politics 34065 38 Representative agency of Vietnam News Agency 34066 39 Provincial Radio and Television Station 34067 40 Provincial Social Insurance 34070 41 Department of Taxation 34078 42 Customs Department 34079 43 Department of Statistic 34080 44 Provincial State Treasury 34081 45 Union of Science and Technology Societies 34085 forty six Union of Friendship Organizations 34086 47 Union of Literature and Arts Associations 34087 48 Provincial Labor Confederation 34088 49 Provincial Farmers’ Association 34089 50 Provincial Fatherland Front Committee 34090 51 Provincial Youth Union 34091 52 Provincial Women’s Union 34092 53 Provincial Veterans Association 34093

CITY OF SON LA

first Son La City Center Post Office 34100 2 Municipal 34101 3 People’s Assembly 34102 4 People’s Committee 34103 5 Fatherland Front Committees 34104 6 Chieng Le Ward 34106 7 Chieng An Ward 34107 8 Chieng Xom Commune 34108 9 Chieng Den Commune 34109 ten Chieng Co Commune 34110 11 Chieng Coi Ward 34111 twelfth To Hieu Ward 34112 13 Quyet Thang Ward 34113 14 Quyet Tam Ward 34114 15 Hua La Commune 34115 16 Chieng Sinh Ward 34116 17 Chieng Ngan Commune 34117 18 Phat Son La Post Office 34150 19 Son La Post Office 34151 20 Post Office 34152 21 Post Office Bridge 308 34153 22 Hidden Post Office 34154 23 Northwestern University Post Office 34155 24 Enlightenment Post Office 34156 25 Chiang Sinh Post Office 34157 26 HCC Son La Post Office 34198 27 Post Office System 1 Son La 34199
Tham Khảo Thêm:  Sự khác biệt giữa trang web, website, web server và công cụ tìm kiếm
READ  Cách cài đặt 2 app Zalo trên điện thoại Android đơn giản

DISTRICT MUUONG LA

first Central Post Office of Muong La district 34200 2 District Commissioner 34201 3 People’s Assembly 34202 4 People’s Committee 34203 5 Fatherland Front Committees 34204 6 Little Bee Town 34206 7 Nam Pam Commune 34207 8 Ngoc Chien Commune 34208 9 Hua Trai Commune 34209 ten Chieng Lao Commune 34210 11 Nam Gio Commune 34211 twelfth Muong Trai Commune 34212 13 Toong Ward Commune 34213 14 Ta Bu Commune 34214 15 Chieng San Commune 34215 16 Muong Bu Commune 34216 17 Muong Chum Commune 34217 18 Chieng Hoa Commune 34218 19 Chieng Cong Commune 34219 20 Chieng An Commune 34220 21 Chieng Muon Commune 34221 22 Phat Muong La Post Office 34230 23 Hydropower Post Office 34231 24 Muong Bu Post Office 34232

QUALITY DISTRICT

first Quynh Nhai District Central Post Office 34250 2 District Commissioner 34251 3 People’s Assembly 34252 4 People’s Committee 34253 5 Fatherland Front Committees 34254 6 Muong Chien Commune 34256 7 Chieng Khay Commune 34257 8 Ca Nang Commune 34258 9 Ward Ma Pha Khinh 34259 ten Muong Giang Commune 34260 11 Chieng Bang Commune 34261 twelfth Chieng Khoang Commune 34262 13 Nam Et Commune 34263 14 Muong Sai Commune 34264 15 Chieng On Commune 34265 16 Muong Jon Commune 34266 17 Phat Quynh Nhai Post Office 34275

THUAN CHAU DISTRICT

first Thuan Chau District Central Post Office 34300 2 District Commissioner 34301 3 People’s Assembly 34302 4 People’s Committee 34303 5 Fatherland Front Committees 34304 6 Thuan Chau town 34306 7 Chieng La Commune 34307 8 Tong Cold Commune 34308 9 Tong Co Commune 34309 ten Bo Muoi Commune 34310 11 Muong Khieng Commune 34311 twelfth Liep Te Commune 34312 13 Chieng Ngam Commune 34313 14 Noong Lay Commune 34314 15 Chieng Ly Commune 34315 16 Chieng Phat Commune 34316 17 Phong Lai Commune 34317 18 Muong E Commune 34318 19 Phong Lap Commune 34319 20 Phong Lang Commune 34320 21 Chieng Bom Commune 34321 22 Long He Commune 34322 23 É Tong commune 34323 24 Muong Bam Commune 34324 25 Co Ma Commune 34325 26 Co Tong Commune 34326 27 Ward Long Commune 34327 28 Pung Tra . Commune 34328 29 Thom Mon Commune 34329 30 Chieng Pac Commune 34330 thirty first Bon Phuong Commune 34331 32 Nam Lau commune 34332 33 Ban Lam Commune 34333 34 Muoi Noi Commune 34334 35 Phat Thuan Chau Post Office 34350 36 Chieng Pac Post Office 34351

SONG MY DISTRICT

first Song Ma District Central Post Office 34400 2 District Commissioner 34401 3 People’s Assembly 34402 4 People’s Committee 34403 5 Fatherland Front Committees 34404 6 Song Ma town 34406 7 Chieng Khoong Commune 34407 8 Na Nguu Commune 34408 9 Nam Ty Commune 34409 ten Chieng Phung Commune 34410 11 Muong Lam Commune 34411 twelfth Bo Sinh Commune 34412 13 Ward Bau 34413 14 Chieng En Commune 34414 15 De Mon Commune 34415 16 Yen Hung Commune 34416 17 Chieng So Commune 34417 18 Nam Man Commune 34418 18 Huoi Mot Commune 34419 19 Muong Cai Commune 34420 20 Muong Hung Commune 34421 21 Chieng Khuong Commune 34422 22 Muong Sai Commune 34423 23 Chieng Cang Commune 34424 24 Post Office Delivers Code 34430 25 Chieng Khuong Post Office 34431
Tham Khảo Thêm:  sRGB là gì? – Cakhia TV
READ  Các đội tuyển đủ điều kiện tham dự Playoffs VCT SEA Stage 3 Challengers

SOOP COP DISTRICT

first Sop Cop District Central Post Office 34450 2 District Commissioner 34451 3 People’s Assembly 34452 4 People’s Committee 34453 5 Fatherland Front Committees 34454 6 Sop Cop Commune 34456 7 Dom Cang Xã Commune 34457 8 Pung Banh Commune 34458 9 Sam Kha Commune 34459 ten Muong Le Commune 34460 11 Nam Cold Commune 34461 twelfth Muong Va Commune 34462 13 Muong Lan Commune 34463 14 Sop Cop Post Office 34475

MAI SON DISTRICT

first Mai Son District Central Post Office 34500 2 District Commissioner 34501 3 People’s Assembly 34502 4 People’s Committee 34503 5 Fatherland Front Committees 34504 6 Hat Lot Town 34506 7 Na Bo commune 34507 8 Ta Hoc Commune 34508 9 Chieng Chan Commune 34509 ten Chieng Sung Commune 34510 11 Muong Bang Commune 34511 twelfth Muong Bon Commune 34512 13 Chieng Mung Commune 34513 14 Chieng Ban Commune 34514 15 Chieng Chung Commune 34515 16 Muong Chanh Commune 34516 17 Chieng Do Commune 34517 18 Phieng Chin Commune 34518 19 Chieng Dong Commune 34519 20 Chieng Mai Commune 34520 21 Chieng Kheo Commune 34521 22 Chieng Ve Commune 34522 23 Na Ot commune 34523 24 Phieng Pan Commune 34524 25 Hat Lot Commune 34525 25 Chieng Luong Commune 34526 26 Co Noi Commune 34527 25 Phat Mai Son Post Office 34550 25 Na San Post Office 34551 26 Co Noi Post Office 34552 27 Chieng Mai VBSP 34553

BAC YEN DISTRICT

first Bac Yen District Central Post Office 34600 2 District Commissioner 34601 3 People’s Assembly 34602 4 People’s Committee 34603 5 Fatherland Front Committees 34604 6 Bac Yen town 34606 7 Ta Xua Commune 34607 8 Hang Dong Commune 34608 9 Xim Vang Commune 34609 ten Hang Chu Commune 34610 11 Pac Nga Commune 34611 twelfth Chim Van Commune 34612 13 Lang Chuu Commune 34613 14 Muong Khoa Commune 34614 15 Hua Nhan Commune 34615 16 Ta Khoa Commune 34616 17 Phieng Con Commune 34617 18 Chieng Sai Commune 34618 19 Song Pe . Commune 34619 20 Hong Ngai Commune 34620 21 Phieng Ban Commune 34621 22 Bac Yen Phat Post Office 34630

YEN CHAU DISTRICT

first Yen Chau District Central Post Office 34650 2 District Commissioner 34651 3 People’s Assembly 34652 4 People’s Committee 34653 5 Fatherland Front Committees 34654 6 Yen Chau town 34656 7 Sap Vat Commune 34657 8 Chieng Dong Commune 34658 9 Chieng Sang Commune 34659 ten Chieng Pan Commune 34660 11 Vieng Lan Commune 34661 11 Yen Son Commune 34662 twelfth Chieng On Commune 34663 13 Phieng Khoai Commune 34664 15 Chieng Khoi Commune 34665 16 Chieng Hac Commune 34666 17 Long Phieng Commune 34667 18 Chieng Tuong Commune 34668 19 Tu Nang Commune 34669 20 Muong Lum Commune 34670 21 Phat Yen Chau Post Office 34680 22 Phieng Khoai Post Office 34681
Tham Khảo Thêm:  Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác
READ  Bản đồ Hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất

MOC CHAU DISTRICT

first Moc Chau District Central Post Office 34700 2 District Commissioner 34701 3 People’s Assembly 34702 4 People’s Committee 34703 5 Fatherland Front Committees 34704 6 Moc Chau town 34706 7 NT town Moc Chau 34707 8 Hua Pang Commune 34708 9 Na Muong Commune 34709 ten Qui Huong Commune 34710 11 Tan Hop Commune 34711 twelfth Ta Lai Commune 34712 13 Tan Lap Commune 34713 14 Chieng Hac Commune 34714 15 Chieng Khua Commune 34715 16 Muong Sang Commune 34716 17 Long Sap Commune 34717 18 Chieng Son Commune 34718 19 Dong Sang Commune 34719 20 Phieng Luong Commune 34720 21 Phat Moc Chau Post Office 34750 22 Thao Nguyen Post Office 34751 23 Chiang Ve Post Office 34752

VAN HO DISTRICT

first Van Ho District Central Post Office 34800 2 District Commissioner 34801 3 People’s Assembly 34802 4 People’s Committee 34803 5 Fatherland Front Committees 34804 6 Van Ho Commune 34806 7 Long Luong Commune 34807 8 Chieng Yen Commune 34808 9 Muong Men Commune 34809 ten Quang Minh Commune 34810 11 Muong Te Commune 34811 twelfth Song Khue Commune 34812 13 Lien Hoa Commune 34813 14 Suoi Bang Commune 34814 15 To Mua Commune 34815 16 Chieng Khoa Commune 34816 17 Chieng Xuan Commune 34817 18 Xuan Nha Commune 34818 19 Tan Xuan Commune 34819 20 Phat Van Ho Post Office 34850

PHU YEN DISTRICT

first Phu Yen District Central Post Office 34900 2 District Commissioner 34901 3 People’s Assembly 34902 4 People’s Committee 34903 5 Fatherland Front Committees 34904 6 Phu Yen town 34906 7 Huy Thuong Commune 34907 8 Muong Coi Commune 34908 9 Muong Thai Commune 34909 ten Suoi To Commune 34910 11 Quang Huy Commune 34911 twelfth Huy Bac commune 34912 13 Huy Tan Commune 34913 14 Huy Ha Commune 34914 15 Tuong Phu Commune 34915 16 Gia Phu Commune 34916 17 Suoi Bau commune 34917 18 Sap Xa Commune 34918 19 Da Do Commune 34919 20 Bac Phong Commune 34920 21 Kim Bon Commune 34921 22 Tuong Thuong Commune 34922 23 Tuong Ha Commune 34923 24 Tuong Tien Commune 34924 25 Huy Tuong Commune 34925 26 Tan Lang Commune 34926 27 Muong Lang Commune 34927 28 Muong Do Commune 34928 29 Tuong Phong Commune 34929 30 Tan Phong Commune 34930 thirty first Nam Phong Commune 34931 32 Muong Bang Commune 34932 33 Phat Phu Yen Post Office 34950 34 Gia Phu Post Office 34951

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Sơn La – Mã bưu điện Sơn La mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *