Mã Zipcode Quảng Ngãi – Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất

Rate this post

first Central Post Office of Quang Ngai Province 53000 2 Provincial Party Committee Inspection 53001 3 Organizing Committee of the Provincial Party Committee 53002 4 Propaganda Department of Provincial Party Committee 53003 5 Provincial Party Committee for Mass Mobilization 5304 6 Department of Internal Affairs of the Provincial Party Committee 53005 7 Party Committee of the agency block 53009 8 Provincial Party Committee and Office of Provincial Party Committee 53010 9 Party Committee of business block 53011 ten Quang Ngai Newspaper 53016 11 People’s Assembly 53021 twelfth Office of the National Assembly Deputies 53030 13 Provincial People’s Court 53035 14 Provincial People’s Procuracy 53036 15 People’s Committee and Office of People’s Committee 53040 16 Industrial and commercial facilities 53041 17 Department of Planning and investment 53042 18 Department of Labor, War Invalids and Social Affairs 53043 19 Foreign Service 53044 20 Financial Department 53045 21 Information and communication facilities 53046 22 Department of Culture, Sports and Tourism 53047 23 Provincial police 53049 24 Department of Fire Prevention and Fighting 53050 25 Department of Internal Affairs 53053 26 Department of Justice 53052 27 Education and training 53053 28 Transportation facilities 53054 29 Department of Science and Technology 53055 30 Department of Agriculture and Rural Development 53056 thirty first Resource base and environment 53057 32 Facility construction 53058 33 Health service Dept 53060 34 Military command 53061 35 Ethnic Affairs 53062 36 State Bank Provincial Branch 53063 37 Provincial Inspector 53064 38 Provincial School of Politics 53065 39 Representative agency of Vietnam News Agency 53066 40 Provincial Radio and Television Station 53067 41 Provincial Social Insurance 53070 42 Department of Taxation 53078 43 Customs Department 53079 44 Department of Statistic 53080 45 Provincial State Treasury 53081 forty six Union of Science and Technology Societies 53085 47 Union of Friendship Organizations 53086 48 Union of Literature and Arts Associations 53087 49 Provincial Labor Confederation 53088 50 Provincial Farmers’ Association 53089 51 Provincial Fatherland Front Committee 53090 52 Provincial Youth Union 53091 53 Provincial Women’s Union 53092 54 Provincial Veterans Association 53093

CITY OF QUANG NGI

first Central Post Office of Quang Ngai City 53100 2 Municipal 53101 3 People’s Assembly 53102 4 People’s Committee 53103 5 Fatherland Front Committees 53104 6 Tran Hung Dao Ward 53106 7 Le Hong Phong Ward 53107 8 Tran Phu Ward 53108 9 Nghia Chanh Ward 53109 ten Nguyen Nghiem Ward 53110 11 Truong Quang Trong Ward 53111 twelfth Tinh An Tay Commune 53112 13 Quang Phu Ward 53113 14 Nghia Lo Ward 53114 15 Chanh Lo Ward 53115 16 Nghia Dung Commune 53116 17 Nghia Ha Commune 53117 18 Nghia Dung Commune 53118 19 Tinh An Commune 53119 20 Tinh Chau Commune 53120 21 Tinh An Dong Commune 53121 22 Nghia Phu Commune 53122 23 Nghia An Commune 53123 24 Tinh Long Commune 53124 25 Tinh Khe Commune 53125 26 Tinh Ky Commune 53126 27 Tinh Hoa Commune 53127 28 Tinh Thien Commune 53128 29 Quang Ngai Phat Post Office 53150 30 Quang Trung Post Office 53151 thirty first Dinh Tien Hoang Post Office 53152 32 Hai Ba Trung Post Office 53153 33 Ancient Post Office 53154 34 Post Office System 1 Quang Ngai 53199
Tham Khảo Thêm:  Cách ghép video, chỉnh tốc độ, chèn ảnh, chèn nhạc cho video trên capcut cực đơn giản
READ  EMR là gì? Sự khác biệt giữa EMR và EHR là gì?

SON TINH DISTRICT

first Son Tinh District Central Post Office 53200 2 District Commissioner 53201 3 People’s Assembly 53202 4 People’s Committee 53203 5 Fatherland Front Committees 53204 6 Tinh Ha Commune 53206 7 Tinh Son Commune 53207 8 Tinh Binh Commune 53208 9 Tinh Hiep Commune 53209 ten Tinh Bac Commune 53210 11 Tinh Minh Commune 53211 twelfth Tinh Phong Commune 53212 13 Tinh Tho Commune 53213 14 Tinh Tra Commune 53214 15 Tinh Dong Commune 53215 16 Tinh Giang Commune 53216 17 Phat Son Tinh Post Office 53250 18 Son My Post Office 53251

BINH SON DISTRICT

first Binh Son District Central Post Office 53300 2 District Commissioner 53301 3 People’s Assembly 53302 4 People’s Committee 53303 5 Fatherland Front Committees 53304 6 Chau O town 53306 7 Binh Thoi Commune 53307 8 Binh Duong Commune 53308 9 Binh Chanh Commune 53309 ten Binh Nguyen Commune 53310 11 Binh Trung Commune 53311 twelfth Binh Chuong Commune 53312 13 Binh Long Commune 53313 14 Binh Thanh Tay Commune 53314 15 Binh Thanh Dong Commune 53315 16 Binh Hoa Commune 53316 17 Binh Phuoc Commune 53317 18 Binh Dong Commune 53318 19 Binh Thanh Commune 53319 20 Binh Khuong Commune 53320 21 Binh An Commune 53321 22 Binh Minh Commune 53322 23 Binh My Commune 53323 24 Binh Hiep Commune 53324 25 Binh Tan Commune 53325 26 Binh Chau Commune 53326 27 Binh Phu Commune 53327 28 Binh Hai Commune 53328 29 Binh Tri Commune 53329 30 Binh Thuan Commune 53330 thirty first Phat Binh Son Post Office 53350 32 Dung Quat Economic Zone Post Office 53351

TRA BONG DISTRICT

first Tra Bong District Central Post Office 53400 2 District Commissioner 53401 3 People’s Assembly 53402 4 People’s Committee 53403 5 Fatherland Front Committees 53404 6 Tra Xuan town 53406 7 Tra Giang Commune 53407 8 Tra Thuy Commune 53408 9 Tra Hiep Commune 53409 ten Tra Lam Commune 53410 11 Tra Tan Commune 53411 twelfth Tra Son Commune 53412 13 Tra Phu Commune 53413 14 Tra Binh Commune 53414 15 Tra Bui Commune 53415 16 Tra Bong Dispatch Post Office 53450

TAY TRA DISTRICT

first Tay Tra District Central Post Office 53500 2 District Commissioner 53501 3 People’s Assembly 53502 4 People’s Committee 53503 5 Fatherland Front Committees 53504 6 Tra Phong Commune 53506 7 Tra Lanh Commune 53507 8 Tra Quan Commune 53508 9 Tra Khe Commune 53509 ten Tra Xinh Commune 53510 11 Tra Tho Commune 53511 twelfth Tra Trung Commune 53512 13 Tra Nham Commune 53513 14 Tra Thanh Commune 53514 15 Tra Tay Post Office 53550
Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn cách rút tiền hoa hồng Tiktok Shop nhanh nhất
READ  Chồng cũ Quỳnh Lương là ai? Cuộc sống đời tư của Quỳnh Lương

SON TAY DISTRICT

first Son Tay District Central Post Office 53600 2 District Commissioner 53601 3 People’s Assembly 53602 4 People’s Committee 53603 5 Fatherland Front Committees 53604 6 Son Dung Commune 53606 7 Son Color Commune 53607 8 Son Tan Commune 53608 9 Son Mua Commune 53609 ten Son Bua commune 53610 11 Son Lien Commune 53611 twelfth Son Long Commune 53612 13 Son Lap Commune 53613 14 Son Tinh Commune 53614 15 Phat Son Tay Post Office 53650

MINH LONG DISTRICT

first Minh Long District Central Post Office 53700 2 District Commissioner 53701 3 People’s Assembly 53702 4 People’s Committee 53703 5 Fatherland Front Committees 53704 6 Long Hiep Commune 53706 7 Long Mai Commune 53707 8 Long Son Commune 53708 9 Thanh An Commune 53709 ten Long Mon Commune 53710 11 Invention Long Post Office 53750

SON HA DISTRICT

first Son Ha District Central Post Office 53800 2 District Commissioner 53801 3 People’s Assembly 53802 4 People’s Committee 53803 5 Fatherland Front Committees 53804 6 Di Lang town 53806 7 Son Giang Commune 53807 8 Son Thanh Commune 53808 9 Son Bao Commune 53809 ten Son Trung Commune 53810 11 Son Hai Commune 53811 twelfth Son Cao Commune 53812 13 Son Linh Commune 53813 14 Son Nham Commune 53814 15 Son Ha Commune 53815 16 Son Thuong Commune 53816 17 Son Thuy Commune 53817 18 Son Ky Commune 53818 19 Son Ba Commune 53819 20 Phat Son Ha Post Office 53850

TU Nghia DISTRICT

first Tu Nghia District Central Post Office 53900 2 District Commissioner 53901 3 People’s Assembly 53902 4 People’s Committee 53903 5 Fatherland Front Committees 53904 6 La Ha town 53906 7 Nghia Thuong Commune 53907 8 Nghia Hoa Commune 53908 9 Nghia Trung Commune 53909 ten Nghia Phuong Commune 53910 11 Nghia My Commune 53911 twelfth Song Ve Town 53912 13 Nghia Hiep Commune 53913 14 Nghia Dien Commune 53914 15 Nghia Ky Commune 53915 16 Nghia Thuan Commune 53916 17 Nghia Thang Commune 53917 18 Nghia Lam Commune 53918 19 Nghia Tho Commune 53919 20 Nghia Son Commune 53920 21 Post Office Delivering Thoughts 53950 22 Song Ve Post Office 53951

Nghia Hanh DISTRICT

first Nghia Hanh District Central Post Office 54000 2 District Commissioner 54001 3 People’s Assembly 54002 4 People’s Committee 54003 5 Fatherland Front Committees 54004 6 Chua Market Town 54006 7 Hanh Trung Commune 54007 8 Hanh Thuan Commune 54008 9 Hanh Dung Commune 54009 ten Hanh Nhan Commune 54010 11 Hanh Minh Commune 54011 twelfth Hanh Duc Commune 54012 13 Hanh Tin Tay Commune 54013 14 Hanh Tin Dong Commune 54014 15 Hanh Thien Commune 54015 16 Hanh Thinh Commune 54016 17 Hanh Phuoc Commune 54017 18 Phat Nghia Hanh Post Office 54050
Tham Khảo Thêm:  Sherlock Holmes là ai? Cha đẻ Sherlock Holmes là ai?
READ  Hướng dẫn tô màu tranh đẹp bằng Krita

MU DUC DISTRICT

first Mo Duc District Central Post Office 54100 2 District Commissioner 54101 3 People’s Assembly 54102 4 People’s Committee 54103 5 Fatherland Front Committees 54104 6 Mo Duc Town 54106 7 Duc Thanh Commune 54107 8 Duc Minh Commune 54108 9 Duc Chanh Commune 54109 ten Duc Thang Commune 54110 11 Duc Loi Commune 54111 twelfth Duc Nhuan Commune 54112 13 Duc Hiep Commune 54113 14 Duc Tan Commune 54114 15 Duc Hoa Commune 54115 16 Duc Phu Commune 54116 17 Duc Lan Commune 54117 18 Duc Phong Commune 54118 19 Germany’s Grave Post Office 54150 20 Thach Tru Post Office 54151 21 Quan Lat Post Office 54152 22 Duc Thanh 2 54153

BA TO DISTRICT

first Ba To District Central Post Office 54200 2 District Commissioner 54201 3 People’s Assembly 54202 4 People’s Committee 54203 5 Fatherland Front Committees 54204 6 Ba To town 54206 7 Ba Cung Commune 54207 8 Ba Chua Commune 54208 9 Ba Dinh Commune 54209 ten Ba Bich Commune 54210 11 Ba Trang Commune 54211 twelfth Ba Kham Commune 54212 13 Ba Lien Commune 54213 14 Ba Dong Commune 54214 15 Ba Thanh Commune 54215 16 Ba Vinh Commune 54216 17 Ba Dien Commune 54217 18 Ba Giang Commune 54218 19 Ba Ngac Commune 54219 20 Ba Tieu Commune 54220 21 Ba Vi Commune 54221 22 Ba To Commune 54222 23 Ba Xa Commune 54223 24 Ba Nam Commune 54224 25 Ba Le Commune 54225 26 Post Office Delivering Ba To 54250

DUC PHO DISTRICT

first Duc Pho District Central Post Office 54300 2 District Commissioner 54301 3 People’s Assembly 54302 4 People’s Committee 54303 5 Fatherland Front Committees 54304 6 Duc Pho town 54306 7 Pho Minh Commune 54307 8 Pho Vinh Commune 54308 9 Pho Quang Commune 54309 ten Pho Van Commune 54310 11 Pho An Commune 54311 twelfth Pho Thuan Commune 54312 13 Pho Phong Commune 54313 14 Pho Nhon Commune 54314 15 Pho Ninh Commune 54315 16 Pho Hoa Commune 54316 17 Pho Cuong Commune 54317 18 Pho Khanh Commune 54318 19 Pho Thanh Commune 54319 20 Pho Chau Commune 54320 21 Phat Duc Pho Post Office 54350 22 Sa Huynh Post Office 54351 14 LY SON DISTRICT first Ly Son District Central Post Office 54400 2 District Commissioner 54401 3 People’s Assembly 54402 4 People’s Committee 54403 5 Fatherland Front Committees 54404 6 An Vinh Commune 54406 7 An Hai Commune 54407 8 An Binh Commune 54408 9 Phat Ly Son Post Office 54450

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Quảng Ngãi – Mã bưu điện Quảng Ngãi mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *