Mã Zipcode Long An – Mã bưu điện Long An mới nhất

Rate this post

first Central Post Office of Long An Province 82000 2 Provincial Party Committee Inspection 82001 3 Organizing Committee of the Provincial Party Committee 82002 4 Propaganda Department of Provincial Party Committee 8203 5 Provincial Party Committee for Mass Mobilization 82004 6 Department of Internal Affairs of the Provincial Party Committee 82005 7 Party Committee of the agency block 82009 8 Provincial Party Committee and Office of Provincial Party Committee 82010 9 Party Committee of business block 82011 ten Long An Newspaper 82016 11 People’s Assembly 82021 twelfth Office of the National Assembly Deputies 82030 13 Provincial People’s Court 82035 14 Provincial People’s Procuracy 82036 15 People’s Committee and Office of People’s Committee 82040 16 Industrial and commercial facilities 82041 17 Department of Planning and investment 82042 18 Department of Labor, War Invalids and Social Affairs 82043 19 Foreign Service 82044 20 Financial Department 82045 21 Information and communication facilities 82046 22 Department of Culture, Sports and Tourism 82047 23 Provincial police 82049 24 Department of Internal Affairs 82051 25 Department of Justice 82052 26 Education and training 82053 27 Transportation facilities 82054 28 Department of Science and Technology 82055 29 Department of Agriculture and Rural Development 82056 30 Resource base and environment 82057 thirty first Facility construction 82058 32 Health service Dept 82060 33 Military command 82061 34 State Bank Provincial Branch 82063 35 Provincial Inspector 82064 36 Provincial School of Politics 82065 37 Resident agency Vietnam News Agency 82066 38 Provincial Radio and Television Station 82067 39 Provincial Social Insurance 82070 40 Department of Taxation 82078 41 Customs Department 82079 42 Department of Statistic 82080 43 Provincial State Treasury 82081 44 Union of Science and Technology Societies 82085 45 Union of Friendship Organizations 82086 forty six Union of Literature and Arts Associations 82087 47 Provincial Labor Confederation 82088 48 Provincial Farmers’ Association 82089 49 Provincial Fatherland Front Committee 82090 50 Provincial Youth Union 82091 51 Provincial Women’s Union 82092 52 Provincial Veterans Association 82093

TAN AN CITY

first Tan An City Central Post Office 82100 2 Municipal 82101 3 People’s Assembly 82102 4 People’s Committee 82103 5 Fatherland Front Committees 82104 6 Ward 1 82106 7 Ward 5 82107 8 Nhon Thanh Trung Commune 82108 9 Huong Tho Phu Commune 82109 ten Ward 6 82110 11 District 2 82111 twelfth Loi Binh Nhon Commune 82112 13 Khanh Hau Ward 82113 14 Ward 4 82114 15 Tan Khanh Ward 82115 16 An Vinh Ngai Commune 82116 17 Ward 7 82117 18 Ward 3 82118 19 Binh Tam Commune 82119 20 Phat Tan An Post Office 82150 21 Tan An Market Post Office 82151 22 Post Office System 1 Long An 82199

CHAU THANH DISTRICT

first Chau Thanh District Central Post Office 82200 2 District Commissioner 82201 3 People’s Assembly 82202 4 People’s Committee 82203 5 Fatherland Front Committees 82204 6 Tam Vu Town 82206 7 Phuoc Tan Hung Commune 82207 8 Thanh Phu Long Commune 82208 9 Thanh Vinh Dong Commune 82209 ten Thuan My Commune 82210 11 Phu Ngai Tri Commune 82211 twelfth Binh Quoi Commune 82212 13 Hoa Phu Commune 82213 14 Vinh Cong Commune 82214 15 Hiep Thanh Commune 82215 16 Duong Xuan Hoi Commune 82216 17 Long Tri Commune 82217 18 An Luc Long Commune 82218 19 Phat Chau Thanh Post Office 82250
Tham Khảo Thêm:  Mã Zipcode Điện Biên – Mã bưu điện Điện Biên mới nhất
READ  Chiplet là gì? Tại sao nói đây là tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn?

TAN TRU DISTRICT

first Tan Tru District Central Post Office 82300 2 District Commissioner 82301 3 People’s Assembly 82302 4 People’s Committee 82303 5 Fatherland Front Committees 82304 6 Tan Tru town 82306 7 Tan Phuoc Tay Commune 82307 8 Binh Trinh Dong Commune 82308 9 An Nhut Tan Commune 82309 ten My Binh Commune 82310 11 My Thanh Hometown 82311 twelfth Lac Tan Commune 82312 13 Binh Lang Commune 82313 14 Binh Tinh Commune 82314 15 Duc Tan Commune 82315 16 Nhut Ninh Commune 82316 17 Phat Tan Tru Post Office 82350

CAN DUOC DISTRICT

first Can Duoc District Central Post Office 82400 2 District Commissioner 82401 3 People’s Assembly 82402 4 People’s Committee 82403 5 Fatherland Front Committees 82404 6 Can Duoc town 82406 7 Tan Lan Commune 82407 8 My Le Commune 82408 9 Tan Trach Commune 82409 ten Long Hoa Commune 82410 11 Long Khe Commune 82411 twelfth Long Trach Commune 82412 13 Phuoc Van Commune 82413 14 Long Dinh Commune 82414 15 Long Son Commune 82415 16 Phuoc Tuy Commune 82416 17 Tan An Commune 82417 18 Tan Chanh Commune 82418 19 Phuoc Dong Commune 82419 20 Long Cang Commune 82420 21 Long Huu Dong Commune 82421 22 Long Huu Tay Commune 82422 23 Can Duoc Post Office 82450 24 Rach Kien Post Office 82451 25 My Le 2 82452 26 Phuoc Van VBSP 1 82453 27 Long Huu Dong Documentary Office 1 82454

DISTRICT OF CANCER

first Can Giuoc District Central Post Office 82500 2 District Commissioner 82501 3 People’s Assembly 82502 4 People’s Committee 82503 5 Fatherland Front Committees 82504 6 Can Giuoc Town 82506 7 Long Hau Commune 82507 8 Tan Kim Commune 82508 9 My Loc Commune 82509 ten Long Thuong Commune 82510 11 Phuoc Ly Commune 82511 twelfth Phuoc Hau Commune 82512 13 Phuoc Lam Commune 82513 14 Thuan Thanh Commune 82514 15 Truong Binh Commune 82515 16 Phuoc Lai Commune 82516 17 Phuoc Vinh Dong Commune 82517 18 Phuoc Vinh Tay Commune 82518 19 Long An Commune 82519 20 Long Phung Commune 82520 21 Dong Thanh Commune 82521 22 Tan Tap Commune 82522 23 Can Giuoc Post Office 82550

BEEN LU DISTRICT

first Central Post Office of Ben Luc District 82600 2 District Commissioner 82601 3 People’s Assembly 82602 4 People’s Committee 82603 5 Fatherland Front Committees 82604 6 Ben Luc Town 82606 7 My Yen Commune 82607 8 Thanh Phu Commune 82608 9 Tan Buu Commune 82609 ten Tan Hoa Commune 82610 11 Luong Binh Commune 82611 twelfth Thanh Loi Commune 82612 13 Thanh Hoa Commune 82613 14 Luong Hoa Commune 82614 15 Binh Duc Commune 82615 16 An Thanh Commune 82616 17 Thanh Duc Commune 82617 18 Nhut Chanh Commune 82618 19 Long Hiep Commune 82619 20 Phuoc Loi Commune 82620 21 Ben Luc Post Office 82650 22 Thuan Dao Post Office 82651 23 Go Den Post Office 82652
Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn từ A – Z cách check, kiểm tra IMEI Apple Watch chính xác nhất
READ  Hướng dẫn ghép ảnh cô gái cầm sen hot trend bằng PicsArt

DUC HO DISTRICT

first Duc Hoa District Central Post Office 82700 2 District Commissioner 82701 3 People’s Assembly 82702 4 People’s Committee 82703 5 Fatherland Front Committees 82704 6 Hau Nghia town 82706 7 Duc Lap Thuong Commune 82707 8 Duc Lap Ha Commune 82708 9 Tan My Commune 82709 ten An Ninh Dong Commune 82710 11 Loc Giang Commune 82711 twelfth An Ninh Tay Commune 82712 13 Hiep Hoa Commune 82713 14 Hiep Hoa Town 82714 15 Tan Phu commune 82715 16 Hoa Khanh Tay Commune 82716 17 Hoa Khanh Dong Commune 82717 18 Venerable Duc Commune 82718 19 My Hanh Bac Commune 82719 20 My Hanh Nam Commune 82720 21 Duc Hoa Dong Commune 82721 22 Duc Hoa town 82722 23 Hoa Khanh Commune Nam 82723 24 Duc Hoa Ha Commune 82724 25 Huu Thanh Commune 82725 26 Phat Duc Hoa Post Office 82750 27 Hau Nghia Post Office 82751 28 My Hanh Nam Post Office 82752 29 Happy Post Office 82753

DUC HUE DISTRICT

first Duc Hue District Central Post Office 82800 2 District Commissioner 82801 3 People’s Assembly 82802 4 People’s Committee 82803 5 Fatherland Front Committees 82804 6 Dong Thanh Town 82806 7 My Thanh Bac Commune 82807 8 My Quy Dong Commune 82808 9 My Quy Tay Commune 82809 ten My Thanh Tay Commune 82810 11 My Binh Commune 82811 twelfth My Thanh Dong Commune 82812 13 Binh Hoa Bac Commune 82813 14 Binh Thanh Commune 82814 15 Binh Hoa Hung Commune 82815 16 Binh Hoa Nam Commune 82816 17 Phat Duc Hue Post Office 82850 18 U.S. Geological Survey of Quy Tay 82851 19 Binh Thanh Culture Board 82852

THACH HOA DISTRICT

first Thach Hoa District Central Post Office 82900 2 District Commissioner 82901 3 People’s Assembly 82902 4 People’s Committee 82903 5 Fatherland Front Committees 82904 6 Thanh Hoa Town 82906 7 Thanh Phu Commune 82907 8 Thuan Nghia Hoa Commune 82908 9 Thuan Binh Commune 82909 ten Tan Hiep Commune 82910 11 Thanh Phuoc Commune 82911 twelfth Thuy Tay Commune 82912 13 Thanh An Commune 82913 14 Thuy Dong Commune 82914 15 Tan Tay Commune 82915 16 Tan Dong Commune 82916 17 Phat Thanh Hoa Post Office 82950

KIEN WALL Town

first Central Post Office of Kien Tuong town 83000 2 City Party Committee 83001 3 People’s Assembly 83002 4 People’s Committee 83003 5 Fatherland Front Committees 83004 6 Ward 1 83006 7 District 2 83007 8 Ward 3 83008 9 Binh Hiep Commune 83009 ten Binh Tan Commune 83010 11 Thanh Tri Commune 83011 twelfth Tuyen Thanh Commune 83012 13 Thanh Hung Commune 83013 14 Phat Kien Tuong Post Office 83050
Tham Khảo Thêm:  Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh Việt Nam
READ  Cách tải toàn bộ ảnh từ Flickr về máy tính

MOOC HOA DISTRICT

first Moc Hoa District Central Post Office 83100 2 District Commissioner 83101 3 People’s Assembly 83102 4 People’s Committee 83103 5 Fatherland Front Committees 83104 6 Tan Thanh Commune 83106 7 Binh Hoa Dong Commune 83107 8 Binh Thanh Commune 83108 9 Binh Hoa Tay Commune 83109 ten Binh Hoa Trung Commune 83110 11 Tan Lap Commune 83111 twelfth Binh Phong Thanh Commune 83112 13 Phat Moc Hoa Post Office 83150 14 Tan Lap Culture Board 2 83151

VINH HUNG DISTRICT

first Vinh Hung District Central Post Office 83200 2 District Commissioner 83201 3 People’s Assembly 83202 4 People’s Committee 83203 5 Fatherland Front Committees 83204 6 Vinh Hung town 83206 7 Thai Binh Trung Commune 83207 8 Thai Tri Commune 83208 9 Hung Dien Commune A 83209 ten Khanh Hung Commune 83210 11 Vinh Tri Commune 83211 twelfth Vinh Binh Commune 83212 13 Vinh Thuan Commune 83213 14 Tuyen Binh Tay Commune 83214 15 Tuyen Binh Commune 83215 16 Phat Vinh Hung Post Office 83250 17 Hung Dien 2 83251 18 Vinh Binh 2 83252

TAN HUNG DISTRICT

first Tan Hung District Central Post Office 83300 2 District Commissioner 83301 3 People’s Assembly 83302 4 People’s Committee 83303 5 Fatherland Front Committees 83304 6 Tan Hung town 83306 7 Vinh Thanh Commune 83307 8 Thanh Hung Commune 83308 9 Hung Ha Commune 83309 ten Hung Dien BE Commune 83310 11 Hung Dien Commune 83311 twelfth Hung Thanh Commune 83312 13 Vinh Chau BE Commune 83313 14 Vinh Loi Commune 83314 15 Vinh Chau Commune A 83315 16 Vinh Dai Commune 83316 17 Vinh Buu Commune 83317 18 Phat Tan Hung Post Office 83350

TAN THANH DISTRICT

first Tan Thanh District Central Post Office 83400 2 District Commissioner 83401 3 People’s Assembly 83402 4 People’s Committee 83403 5 Fatherland Front Committees 83404 6 Tan Thanh Town 83406 7 Kien Binh Commune 83407 8 Nhon Hoa Commune 83408 9 Tan Lap Commune 83409 ten Nhon Hoa Lap Commune 83410 11 Bac Hoa Commune 83411 twelfth Hau Thanh Tay Commune 83412 13 Hau Thanh Dong Commune 83413 14 Tan Thanh Commune 83414 15 Tan Ninh Commune 83415 16 Nhon Ninh Commune 83416 17 Tan Hoa Commune 83417 18 Tan Binh Commune 83418 19 Phat Tan Thanh Post Office 83450

THU THUA DISTRICT

first Thu Thua District Central Post Office 83500 2 District Commissioner 83501 3 People’s Assembly 83502 4 People’s Committee 83503 5 Fatherland Front Committees 83504 6 Thu Thua Town 83506 7 Tan Thanh Commune 83507 8 Tan Lap Commune 83508 9 Long Thanh Commune 83509 ten Long Thanh Commune 83510 11 Long Thuan Commune 83511 twelfth My Lac Commune 83512 13 My Thanh Commune 83513 14 My An Commune 83514 15 Binh An Commune 83515 16 My Phu Commune 83516 17 Binh Thanh Commune 83517 18 Nhi Thanh Commune 83518 19 Post Office Delivering Prime Minister 83550

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Long An – Mã bưu điện Long An mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *