Mã Zipcode Kiên Giang – Mã bưu điện Kiên Giang mới nhất

Rate this post

first Central Post Office of Kien Giang Province 91000 2 Provincial Party Committee Inspection 91001 3 Organizing Committee of the Provincial Party Committee 9102 4 Propaganda Department of Provincial Party Committee 91003 5 Provincial Party Committee for Mass Mobilization 91004 6 Department of Internal Affairs of the Provincial Party Committee 91005 7 Party Committee of the agency block 91009 8 Provincial Party Committee and Office of Provincial Party Committee 91010 9 Party Committee of business block 91011 ten Kien Giang Newspaper 91016 11 People’s Assembly 91021 twelfth Office of the National Assembly Deputies 91030 13 Provincial People’s Court 91035 14 Provincial People’s Procuracy 91036 15 People’s Committee and Office of People’s Committee 91040 16 Industrial and commercial facilities 91041 17 Department of Planning and investment 91042 18 Department of Labor, War Invalids and Social Affairs 91043 19 Foreign Service 91044 20 Financial Department 91045 21 Information and communication facilities 91046 22 Department of Culture and Sports 91047 23 Department of Tourism 91048 24 Provincial police 91049 25 Department of Internal Affairs 91051 26 Department of Justice 91052 27 Education and training 91053 28 Transportation facilities 91054 29 Department of Science and Technology 91055 30 Department of Agriculture and Rural Development 91056 thirty first Resource base and environment 91057 32 Facility construction 91058 33 Health service Dept 91060 34 Military command 91061 35 Ethnic Affairs 91062 36 State Bank Provincial Branch 91063 37 Provincial Inspector 91064 38 Provincial School of Politics 91065 39 Representative agency of Vietnam News Agency 91066 40 Provincial Radio and Television Station 91067 41 Provincial Social Insurance 91070 42 Department of Taxation 91078 43 Customs Department 91079 44 Department of Statistic 91080 45 Provincial State Treasury 91081 forty six Union of Science and Technology Societies 91085 47 Union of Friendship Organizations 91086 48 Union of Literature and Arts Associations 91087 49 Provincial Labor Confederation 91088 50 Provincial Farmers’ Association 91089 51 Provincial Fatherland Front Committee 91090 52 Provincial Youth Union 91091 53 Provincial Women’s Union 91092 54 Provincial Veterans Association 91093

CITY RACH GIA

first Rach Gia City Center Post Office 9100 2 Municipal 91101 3 People’s Assembly 91102 4 People’s Committee 91103 5 Fatherland Front Committees 91104 6 Vinh Thanh Van Ward 91106 7 Vinh Thanh Ward 91107 8 Vinh Quang Ward 91108 9 Phi Thong Commune 91109 ten Vinh Thong Ward 91110 11 Vinh Hiep Ward 91111 twelfth Vinh Bao Ward 91112 13 Vinh Lac Ward 91113 14 An Hoa Ward 91114 15 Rach Soi Ward 91115 16 Vinh Loi Ward 91116 17 An Binh Ward 91117 18 Phat Rach Gia Post Office 91150 19 Rach Gia Post Office distributes COD 91151 20 Kien Giang Air Force Post Office 91152 21 Phu Quoc Wharf Post Office 91153 22 Huynh Thuc Khang Post Office 91154 23 Nguyen Thai Binh Post Office 91155 24 Quang Trung Post Office 91156 25 Vinh Hiep Post Office 91157 26 An Hoa Post Office 91158 27 Mai Thi Hong Hanh Post Office 91159 28 Rach Soi Post Office 91160 29 HCC Post Office in Rach Gia City 91196 30 Post Office System 1 Rach Gia 91197 thirty first HCC Kien Giang Post Office 91198 32 Post Office System 1 Kien Giang 91199
Tham Khảo Thêm:  Tạo chữ nghệ thuật trong word
READ  Đăng ảnh ly hôn lên mạng, cô gái bị nhà chồng cũ đánh đập dã man

TAN HIEP DISTRICT

first Tan Hiep District Central Post Office 91200 2 District Commissioner 91201 3 People’s Assembly 91202 4 People’s Committee 91203 5 Fatherland Front Committees 91204 6 Tan Hiep Town 91206 7 Tan Hiep BE Commune 91207 8 Tan Hoa Commune 91208 9 Tan Thanh Commune 91209 ten Tan Hoi Society 91210 11 Tan An Commune 91211 twelfth Tan Hiep Commune A 91212 13 Thanh Tri Commune 91213 14 Thanh Dong Commune A 91214 15 Thanh Dong Commune 91215 16 Thanh Dong BE Commune 91216 17 Phat Tan Hiep Post Office 91250 18 Tan Thanh Post Office 91251 19 Thanh Tri Post Office 91252 20 Kinh Tam Post Office 91253 21 Tan Hiep Post Office 91254

HON DAT DISTRICT

first Hon Dat District Central Post Office 91300 2 District Commissioner 91301 3 People’s Assembly 91302 4 People’s Committee 91303 5 Fatherland Front Committees 91304 6 Hon Dat Town 91306 7 My Thai Commune 91307 8 Nam Thai Son Commune 91308 9 Binh Son Commune 91309 ten Binh Giang Commune 91310 11 Linh Huynh Commune 91311 twelfth Tho Son Commune 91312 13 Son Kien Commune 91313 14 Son Binh Commune 91314 15 Soc Son town 91315 16 My Lam Commune 91316 17 My Phuoc Commune 91317 18 My Hiep Son Commune 91318 19 My Thuan Commune 91319 20 Post Office Delivering Hon Dat 91350 21 Binh Son Post Office 91351 22 Soc Xoai Post Office 91352 23 Kien Hao Culture Board 91353 24 Hiep Hoa Culture Board 91354

Giang Thanh District

first Jiangcheng District Central Post Office 91400 2 District Commissioner 91401 3 People’s Assembly 91402 4 People’s Committee 91403 5 Fatherland Front Committees 91404 6 Tan Khanh Hoa Commune 91406 7 Phu Loi Commune 91407 8 Vinh Dieu Commune 91408 9 Phu My Commune 91409 ten Vinh Phu Commune 91410 11 Phat Giang Thanh Post Office 91450 twelfth The Executive Board of Tran The 91451

HA TIEN Town

first Ha Tien Town Central Post Office 91500 2 City Party Committee 91501 3 People’s Assembly 91502 4 People’s Committee 91503 5 Fatherland Front Committees 91504 6 Dong Ho Ward 91506 7 Binh San Ward 91507 8 My Duc Commune 91508 9 Fortress Ward 91509 ten Suzhou Ward 91510 11 Tien Hai Commune 91511 twelfth Thuan Yen Commune 91512 13 Phat Ha Tien Post Office 91550

KIEN LUONG DISTRICT

first Kien Luong District Central Post Office 91600 2 District Commissioner 91601 3 People’s Assembly 91602 4 People’s Committee 91603 5 Fatherland Front Committees 91604 6 Kien Luong Town 91606 7 Kien Binh Commune 91607 8 Hoa Dien Commune 91608 9 Duong Hoa Commune 91609 ten Binh An Commune 91610 11 Binh Tri Commune 91611 twelfth Son Hai Commune 91612 13 Hon Nghe Commune 91613 14 Phat Kien Luong Post Office 91650 15 Three Hons Post Office 91651 16 Binh An Post Office 91652 17 White Flag Board of Directors 91653 18 Channel Nine Culture Station 91654
Tham Khảo Thêm:  Thiết lập Slide chạy tự động trong Powerpoint
READ  Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

CHAU THANH DISTRICT

first Chau Thanh District Central Post Office 91700 2 District Commissioner 91701 3 People’s Assembly 91702 4 People’s Committee 91703 5 Fatherland Front Committees 91704 6 Minh Luong town 91706 7 Cuc Tuong Commune 91707 8 Mong Tho BE Commune 91708 9 Mong Tho Commune 91709 ten Mong Tho Commune A 91710 11 Thanh Loc Commune 91711 twelfth Vinh Hoa Hiep Commune 91712 13 Vinh Hoa Phu Commune 91713 14 Binh An Commune 91714 15 Minh Hoa Commune 91715 16 Phat Chau Thanh Post Office 91750 17 Mong Tho Post Office 91751 18 Post Office of Kien Giang University 91752 19 Minh Hung Culture Board 91753 20 Management Board of Thanh Loi 91754

AN BIEN DISTRICT

first An Bien District Central Post Office 91800 2 District Commissioner 91801 3 People’s Assembly 91802 4 People’s Committee 91803 5 Fatherland Front Committees 91804 6 Tuesday Town 91806 7 Hung Yen Commune 91807 8 Tay Yen Commune A 91808 9 Tay Yen Commune 91809 ten Nam Yen Commune 91810 11 Nam Thai Commune 91811 twelfth Nam Thai Commune A 91812 13 Dong Thai Commune 91813 14 Dong Yen Commune 91814 15 Phat An Bien Post Office 91850 16 Saturday Post Office 91851

AN MINH DISTRICT

first An Minh District Central Post Office 91900 2 District Commissioner 91901 3 People’s Assembly 91902 4 People’s Committee 91903 5 Fatherland Front Committees 91904 6 Eleventh Town 91906 7 Dong Thanh Commune 91907 8 Dong Hoa Commune 91908 9 Thuan Hoa Commune 91909 ten Tan Thanh Commune 91910 11 Dong Hung Commune A 9111 twelfth Van Khanh Dong Commune 91912 13 Van Khanh Commune 91913 14 Van Khanh Tay Commune 91914 15 Dong Hung BE Commune 91915 16 Dong Hung Commune 91916 17 Phat Anh Minh Post Office 91950

U MINH THUONG DISTRICT

first Central Post Office of U Minh Thuong district 92000 2 District Commissioner 92001 3 People’s Assembly 92002 4 People’s Committee 9203 5 Fatherland Front Committees 92004 6 An Minh Bac Commune 92006 7 Minh Thuan Commune 92007 8 Vinh Hoa Commune 92008 9 Hoa Chanh Commune 92009 ten Thanh Yen Commune 92010 11 Thanh Yen Commune A 92011 twelfth Phat U Minh Thuong Post Office 92050

VINH THUAN DISTRICT

first Vinh Thuan District Central Post Office 92100 2 District Commissioner 92101 3 People’s Assembly 92102 4 People’s Committee 92103 5 Fatherland Front Committees 92104 6 Vinh Thuan town 92106 7 Phong Dong Commune 92107 8 Vinh Binh Nam Commune 92108 9 Vinh Binh Bac Commune 92109 ten Binh Minh Commune 92110 11 Tan Thuan Commune 92111 twelfth Vinh Thuan Commune 92112 13 Vinh Phong Commune 92113 14 Vinh Thuan Phat Post Office 92150 15 Ba Dinh Culture Office 92151 16 Binh Minh Culture Board 92152 17 The Rock Dam Plantation Office 92153
Tham Khảo Thêm:  Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp
READ  17/5 là ngày gì? 17 tháng 5 là ngày đặc biệt gì của LGBT?

WO QUAO DISTRICT

first Go Quao District Central Post Office 92200 2 District Commissioner 92201 3 People’s Assembly 92202 4 People’s Committee 92203 5 Fatherland Front Committees 92204 6 Go Quao town 92206 7 Vinh Hoa Commune Hung Nam 92207 8 Vinh Hoa Commune Hung Bac 92208 9 Dinh An Commune 92209 ten Dinh Hoa Commune 92210 11 Thoi Quan Commune 92211 twelfth Thuy Lieu Commune 92212 13 Vinh Phuoc Commune A 92213 14 Vinh Phuoc BE Commune 92214 15 Vinh Thang Commune 92215 16 Vinh Tuy Commune 92216 17 Go Quao Post Office 92250 18 Thoi An Executive Board 92251

GONG RIONG DISTRICT

first Giong Rieng District Central Post Office 92300 2 District Commissioner 92301 3 People’s Assembly 92302 4 People’s Committee 92303 5 Fatherland Front Committees 92304 6 Giong Rieng Town 92306 7 Ngoc Thanh Commune 92307 8 Thanh Hung Commune 92308 9 Thanh Binh Commune 92309 ten Thanh Hoa Commune 92310 11 Tan Dinh Ban Commune 92311 twelfth Ban Thach Commune 92312 13 Long Thanh Commune 92313 14 Vinh Thanh Commune 92314 15 Vinh Phu Commune 92315 16 Hoa Thuan Commune 92316 17 Ngoc Chuc Commune 92317 18 Ngoc Hoa Commune 92318 19 Hoa An Commune 92319 20 Hoa Hung Commune 92320 21 Hoa Loi Commune 92321 22 Ngoc Thuan Commune 92322 23 Thanh Loc Commune 92323 24 Thanh Phuoc Commune 92324 25 Phat Giong Rieng Post Office 92350 26 Long Thanh Post Office 92351

KIEN HAI DISTRICT

first Central Post Office of Kien Hai district 92400 2 District Commissioner 92401 3 People’s Assembly 92402 4 People’s Committee 92403 5 Fatherland Front Committees 92404 6 Hon Tre Commune 92406 7 Lai Son Commune 92407 8 An Son Commune 92408 9 Nam Du Commune 92409 ten Phat Kien Hai Post Office 92450 11 Bai Nha A Post Office 92451 twelfth An Son Post Office 92452 13 Hon Ngang Post Office 92453

PHU QUOC DISTRICT

first Phu Quoc District Central Post Office 92500 2 District Commissioner 92501 3 People’s Assembly 92502 4 People’s Committee 92503 5 Fatherland Front Committees 92504 6 Duong Dong town 92506 7 Cua Duong Commune 92507 8 Cua Can Commune 92508 9 Duong To Commune 92509 ten Ham Ninh Commune 92510 11 Bai Thom Commune 92511 twelfth Ganh Dau Commune 92512 13 An Thoi town 92513 14 Hon Thom Commune 92514 15 Tho Chau Commune 92515 16 Phu Quoc Post Office 92550 17 Ganh Dau Post Office 92551 18 An Thoi Post Office 92552 19 Hon Thom Post Office 92553 20 Tu Chau Post Office 92554 21 Ong Lang’s Board of Directors 92555 22 Ben Tram Culture Office 92556 23 Suoi Lon Plantation Board 92557 24 Bai Bon Cultural Park 92558 25 Bai Vong VBSP 92559 26 The Star Tree Plantation Board 92560 27 Rach Tram VBSP 92561 28 Social Committee of Xa Luc 92562

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Kiên Giang – Mã bưu điện Kiên Giang mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *