Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Rate this post

Shkolla e mesme Le Hong Phong dëshiron t’ju prezantojë kontratën për transferimin e të drejtave të përdorimit të tokës dhe aseteve të bashkangjitura me tokën. Forma e kontratës për transferimin e të drejtave të përdorimit të tokës dhe aseteve të lidhura me tokën është një formë kontrate për transferimin e të drejtave të përdorimit të tokës dhe pronave në tokë tek një individ tjetër, pas kryerjes së një transaksioni shitblerjeje shtëpie. tokë e përfunduar. Shembull i kontratës për transferimin e të drejtave të përdorimit të tokës dhe aseteve të bashkangjitura me tokën e bërë në zyrën noteriale. Më poshtë është përmbajtja e detajuar, ju lutemi referojuni asaj.

KONTRATA PËR TRANSFERIM TË TË DREJTAVE TË PËRDORIMIT TË TOKËS
DHE ASETET E BASHKUARA ME TOKËN (Së pari)

(Nr.: …………./HDCNQSDĐ, TSGLD)

Po shikoni: Kontratë për transferimin e të drejtave të përdorimit të tokës dhe pronave të bashkangjitura me tokën

Sot, ditë……. muaj ……. viti ….., në ………………………. Ne përfshijmë:

TRANSFERIMI (PALA A):

Një) Në rastin e një individi:

Z./Znj: ………………………………………………………..Viti i lindjes:……………………….

Numri i ID-së:…………………… Data e lëshimit………………………. Lëshuar nga ……………………………………

Familja:……………………………………………………………………………………

Adresë: …………………………………………………………………………………….

Telefoni: …………………………………………………………………………………

Si pronar i pronës: …………………………………………………………..

b) Në rastin e kontratës së pronësisë:

Z/Znj: …………………..Viti i lindjes:………………………..…

Numri i ID-së:…………………… Data e lëshimit………………………. Lëshuar nga ……………

Familja:……………………………………………………………………………………

Adresë: ……………………………………………………………………………………

Dhe

Numri i identitetit:……………… Lëshuar më………………………. Lëshuar nga …………………………

Adresë: ……………..…………………………………………………………………….

Si pronar i pronës: ……………………………………………………………

Z./Znj: ……………..Viti i lindjes:………………

Numri i ID-së:…………………… Data e lëshimit………………………. Lëshuar nga ………………………….

Familja:………………………………………………………………………………

Adresë: ………………………………………………………………………………

Telefoni: …………………………………………………………………………………

Dhe

Gjysherit: ……………………. Viti i lindjes:……………

Numri i ID-së:…………………… Data e lëshimit………………………. Lëshuar nga ……………

Familja:………………………………………………………………………………

Adresë: …………………………………………………………………………………

Telefoni: …………………………………………………………………………………

Të dy palët bien dakord të transferojnë të drejtat e përdorimit të tokës dhe asetet e bashkangjitura me tokën sipas marrëveshjeve të mëposhtme:

NENI 1: TRANSFERIMI I TË DREJTAVE TË PËRDORIMIT TË TOKËS, asetet e lidhura me tokën

1.1. Të drejtat e përdorimit të tokës

E drejta e përdorimit të tokës së palës A në truallin sipas

Si në vazhdim:

– Numri i parcelës së tokës: ……………………………………………………….

– Numri i fletës së hartës: …………………………………………………………………………………………………..

– Adresa e truallit: …………………………………………………………………………………………………………….

– Sipërfaqja: ……………………………. I2 (Letra: …………………………………………….)

– Përdoret:

+ Përdorim privat: ………………………m2

+ Përdorimi i përgjithshëm: …………………………………………………….. m2

– Përdor:……………………………………………………………………………………………

– Data e skadencës:……………………………………………………………………………

– Origjina e përdorimit: ………………………………………………………………………………………………………

Kufizimet në të drejtat e përdorimit të tokës (nëse ka): …………………………………………………………

2.2. Pasuritë e bashkangjitura me tokën janë: ………………………………………………………………………………………………………

Eksploroni më shumë: Çfarë është QWERTY? – Shkolla e mesme Le Hong Phong

………………………………………………………

Dokumentet për pronësinë e pronës kanë: ………………………………………………………….

………………………………………………………

NENI 2: ÇMIMI I TRANSFERIT DHE MËNYRA E PAGESËS

2.1. Çmimi i transferimit të të drejtave të përdorimit të tokës dhe aseteve të lidhura me tokën, i specifikuar në nenin 1 të kësaj Kontrate është: …………………………………………………………………………………… …………….. bakër.

READ  Bài diễn văn khai mạc hội nghị công nhân viên chức

(Me fjalë:………………………………………………………………………………………………. Vietnam Dong).

2.2. Menyra pagese:………………………………………………

2.3. Pagesa e shumës së përmendur në pikën 1 të këtij neni bëhet nga vetë të dy palët dhe janë përgjegjëse para ligjit.

NENI 3: REGJISTRIMI I TË DREJTAVE TË PËRDORIMIT TË TOKËS, PASURIVE NË TOKË DHE TARIFAVE

3.1. Regjistrimi i transferimit të të drejtave të përdorimit të tokës dhe aseteve të bashkangjitura me tokën pranë një autoriteti kompetent në përputhje me ligjin është përgjegjës për Palën A.

3.2. Tarifat në lidhje me transferimin e të drejtave të përdorimit të tokës dhe aseteve të lidhura me tokën sipas kësaj Kontrate do të përballohen nga Pala A.

NENI 4: GJITHASHTU REGJISTRIMI I TË DREJTAVE TË PËRDORIMIT TË TOKËS, REGJISTRIMI I PRONËSISË SË pasurive të bashkangjitura me tokën.

4.1. Pala A është e detyruar t’ia dorëzojë ngastrën e tokës dhe pronën në tokë siç përmendet në nenin 1 të kësaj Kontrate së bashku me dokumentet për të drejtat e përdorimit të tokës, dokumentet mbi pronësinë e pronës mbi tokën në momentin e blerjes, pikës së shitjes. pika ……………………………………..

4.2. Pala B është e detyruar të regjistrojë të drejtat e përdorimit të tokës, të regjistrojë pronësinë e aseteve të lidhura me tokën pranë një autoriteti kompetent në përputhje me ligjin.

NENI 5: PËRGJEGJËSITË PËR PAGESËN E TATIMEVE DHE TARISAVE

Taksat dhe tarifat në lidhje me transferimin e të drejtave të përdorimit të tokës dhe aseteve të lidhura me tokën sipas kësaj Kontrate do të përballohen nga pala…………………….

NENI 6: TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PALËS A

6.1. Detyrimet e Palës A:

a) Transferoni tokën dhe asetet e bashkangjitura me tokën tek Pala B me sipërfaqe të mjaftueshme, klasën e saktë të tokës, llojin e tokës, vendndodhjen, numrin, gjendjen e tokës dhe asetet e bashkangjitura me tokën siç është rënë dakord;

b) Dorëzimin e dokumenteve në lidhje me të drejtat e përdorimit të tokës dhe pronësinë e aseteve të lidhura me tokën tek Pala B.

6.2. Të drejtat e partisë A:

Pala A ka të drejtë të marrë para për transferimin e të drejtave të përdorimit të tokës dhe aseteve të bashkangjitura me tokën; Në rast se Pala B vonon pagesën, Pala A ka të drejtë të:

a) Zgjatja e kohës që Pala B të përmbushë detyrimet e saj; nëse ka kaluar këtë afat, detyrimi nuk është përmbushur, atëherë me kërkesë të Palës A, Pala B duhet të përmbushë detyrimin dhe të paguajë kompensimin për dëmin;

Eksploroni më shumë: Si të bëni GIF të Krishtlindjeve me JibJab
READ  CIC là gì? Những điều cần biết về CIC

b) Pala B duhet të paguajë interes për shumën e vonesës me normën bazë të interesit të shpallur nga Banka e Shtetit që korrespondon me periudhën e vonesës së pagesës në momentin e pagesës.

NENI 7: TË DREJTAT DHE DETYRIMET E GRAVE PALË

7.1. Detyrimet e Palës B:

a) paguaj plotësisht, në kohë dhe sipas metodës së rënë dakord Palës A;

b) të regjistrojë të drejtat e përdorimit të tokës dhe pronësinë e aseteve të lidhura me tokën në përputhje me ligjin e tokës;

c) sigurimin e të drejtave të një të treti për tokën e transferuar;

d) Kryen detyrime të tjera të përcaktuara në ligjin për tokën.

7.2. Të drejtat e partisë B:

a) Të kërkojë nga Pala A të dorëzojë dokumente në lidhje me të drejtat e përdorimit të tokës;

b) Kërkesa nga Pala A që të ndajë tokën me sipërfaqe të mjaftueshme, klasën e duhur, llojin e tokës, vendndodhjen, numrin, gjendjen e tokës dhe pronën e bashkangjitur tokës siç është rënë dakord;

c) t’i jepet një certifikatë për të drejtat e përdorimit të tokës dhe pronësinë e aseteve që i bashkëngjiten tokës së transferuar;

dd) Të përdorin tokën dhe pronat e bashkangjitura me tokën për qëllimet e duhura dhe në kohë.

NENI 8: MËNYRAT E MOSMARRVESHJEVE TË KONTRATËS

Gjatë zbatimit të kësaj Kontrate, nëse lind një mosmarrëveshje, palët do të negociojnë së bashku për të zgjidhur mbi parimin e respektimit të interesave të njëra-tjetrës; në rast se nuk mund të zgjidhet, secila palë mund të ngrejë padi për të kërkuar nga gjykata kompetente zgjidhjen e saj në përputhje me ligjin.

NENI 9: GARANCITË E PALËVE

Pala A dhe Pala B janë përgjegjëse para ligjit për angazhimet e mëposhtme:

9.1. Pala A zotohet të:

a) Informacioni në lidhje me personelin, parcelën e tokës dhe asetet e bashkangjitura me tokën e deklaruar në këtë kontratë është i vërtetë;

b) truallit i kalon e drejta e përdorimit të tokës në përputhje me dispozitat e ligjit;

c) Në momentin e lidhjes së kësaj kontrate:

– Toka dhe pronat që i janë bashkangjitur tokës nuk janë kontestuese;

– Dështimi për të kufizuar të drejtat e përdorimit të tokës dhe asetet e lidhura me tokën për të siguruar zbatimin e gjykimit;

d) Lidhja e kësaj Kontrate është tërësisht vullnetare, jo e mashtruar, jo e detyruar;

e) Të zbatojë siç duhet dhe plotësisht marrëveshjet e përcaktuara në këtë kontratë.

Eksploroni më shumë: Certifikata e pjesëmarrjes në sigurimet shoqërore – Formulari nr.308

9.2. Pala B angazhohet:

a) Informacioni personal i deklaruar në këtë kontratë është i vërtetë;

b) Duke pasur parasysh dhe ditur mirë parcelën e tokës dhe asetet e lidhura me tokën e përmendur në nenin 1 të kësaj Kontrate dhe dokumentet mbi të drejtat e përdorimit të tokës dhe pronësinë e aseteve të lidhura me tokën;

READ  Bảng giá iphone cuối năm 2022 cập nhật mới nhất hiện nay

c) Lidhja e kësaj Kontrate është tërësisht vullnetare, jo e mashtruar, jo e detyruar;

d) Të zbatojë siç duhet dhe plotësisht marrëveshjet e përcaktuara në këtë kontratë.

NENI 10: KUSHTET E PËRGJITHSHME

10.1. Të dyja palët i kuptojnë qartë të drejtat, detyrimet dhe interesat e tyre legjitime siç janë rënë dakord në këtë kontratë.

10.2. Të dy palët e kanë rilexuar vetë këtë kontratë, kanë kuptuar dhe rënë dakord me të gjitha kushtet e përcaktuara në kontratë.

10.3. Kjo kontratë hyn në fuqi nga ……muaj……. ……deri më sot……muaj………………….

Kontrata është bërë në …………. (………….) kopje, secila palë mban një kopje dhe ka të njëjtën vlefshmëri.

ANËSH
(Nënshkrimi, shenja e gishtit dhe emri i plotë)
SIPËRFAQJA B
(Nënshkrimi, shenja e gishtit dhe emri i plotë)

VERIFIKIMI I NJOFTIMEVE

Sot, ditë ………… muaj …………. viti …………. , Në: ……………………………………………………

Unë …………., Zyra e Noterisë Publike Nr. …………. krahinë (qytet)…………………………………………………………

I NOTERIUAR:

– Kontrata për dhurimin e të drejtave të përdorimit të tokës dhe aseteve të bashkangjitura me tokën e lidhur ndërmjet Palës A është ………… dhe Pala B është………………………..; palët kanë rënë dakord vullnetarisht për të lidhur një kontratë;

– Në momentin e noterizimit, palët që kanë lidhur kontratën kanë zotësinë përkatëse të aktit civil të përcaktuar me ligj;

– Përmbajtja e marrëveshjes së palëve në kontratë nuk cenon ndalimin e ligjit, nuk cenon etikën sociale;

– …………………………………………………………………………………………………….

– Kjo kontratë është bërë në …………. origjinalet (çdo origjinal përfshin …….fletë, ……..faqe), dorëzuar në:

+ Partia A…… origjinali;

+ Partia B……. origjinale;

Ruani një origjinal në Zyrën e Noterisë.

Nr…………., numri i librit………….TP/CC-SCC/HDGD.

TE NOTERIZUAR
(Nënshkruani, vulosni dhe shkruani emrin e plotë)

Shënim:

(1) Kontratat për transferimin e të drejtave të shfrytëzimit të tokës dhe aseteve të lidhura me tokën duhet të jenë të noterizuara dhe të vërtetuara sipas dispozitave të nenit 689 të Ligjit Civil të vitit 2005 dhe nenit 167 të Ligjit për Tokën e vitit 2013.

Postuar nga: Shkolla e mesme Le Hong Phong

Kategoria: Të përgjithshme

E drejta e autorit të artikullit i përket shkollës së mesme Le Hong Phong. Çdo kopjim është mashtrim!

Burimi i përbashkët:

/hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *