Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất

Rate this post

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi-Liri-Lumturi
—————

Po shikoni: Kontratën e qirasë (nënqira) të së drejtës së shfrytëzimit të tokës

KONTRATA E QIRASËS (QIRAJA) TË DREJTAT E PËRDORIMIT TË TOKËS

Jo…………./HDD

Në bazë të Ligjit të 25 nëntorit 2014 për biznesin me pasuri të paluajtshme;

Në bazë të Ligjit të Tokës dhe dokumenteve udhëzuese të 29 nëntorit 2013;

Në bazë të Dekretit të Qeverisë Nr. ……/2015/ND-CP i datës ….. muaj….. 2015 që detajon zbatimin e një sërë nenesh të Ligjit për Biznesin me Pasuri të Paluajtshme;

Baza të tjera ligjore.

Dy anët tona përfshijnë:

I. QIRAdhënës (RI-QIRËdhënës)

– Emri i Kompanise:………………………………………………………………………………………………

– Adresë:……………………………………………………………………………………………………………….

– Certifikata e regjistrimit të biznesit/Çertifikata e regjistrimit të biznesit:…………..

– Kodi i biznesit: ……………………………………………………………………………………………………

– Përfaqësimi ligjor: …………………………. Pozicioni:……………………………………..

– Numri i telefonit të kontaktit:………………………………………………………………………………………………

– Numri i llogarisë:……………………….. Në bankë………………………..

II. QIRAMARRËS (QIRAQËS)

– Data e lindjes: ………………../……………………/………………………………………………………..

NË:……………………………………………………………………………………………………………………..

– Adresë:…………………………………………………………………………………………………

(Nëse qiramarrësi është individ, shkruani vetëm të dhënat personale. Në rast se qiramarrësi ka më shumë se një person, shkruani informacionin specifik të secilit individ. Nëse qiramarrësi është burrë dhe grua, shkruani të dy bashkëshortët.) Në rast se qiramarrësi është një burrë dhe një grua, shkruani informacionin e të dy bashkëshortëve. Për një organizatë, shkruani informacionin e organizatës).

Të dy palët bien dakord të japin me qira të drejtën e përdorimit të tokës sipas marrëveshjeve të mëposhtme:

Neni 1. Informacion mbi tokën e dhënë me qira (nënqira).

1. E drejta e përdorimit të tokës e z. (znj.) ose e organizatës:……………………………………………………….

(Çertifikatat e të drejtave të përdorimit të tokës)

Eksploroni më shumë: Zbulimi i gabimeve të zakonshme në Youtube që duhet të dini

(Për një kontratë nënqiraje, duhet të ketë më shumë informacion për organizatën ose individin që ka të drejtë të përdorë tokën e parcelës së tokës me qira).

2. Karakteristikat specifike të truallit janë si më poshtë:

– Numri i parcelës së tokës: …………………………………………………………………………………………………

– Numri i fletës së hartës: …………………………………………………………………………………………………

– Adresa e truallit: ………………………………………………………………………………………………………

– Sipërfaqja:……………../……………m2 (me fjalë: ………… )

– Përdoret:……………………………………………………………………………………………

+ Përdorim privat:………………………m2

+ Përdorimi i përgjithshëm: ………………………. m2

– Përdoret: ………………………………………………………………………………………………

– Data e skadencës:………………………………………………………………………………………………

– Origjina e përdorimit: ………………………………………………………………………………………………………

Kufizimet në të drejtat e përdorimit të tokës (nëse ka):…………………………………………………………

3. Kriteret e ndërtimit të sipërfaqes së tokës janë si më poshtë:

– Dendësia e ndërtimit: ……………………………………………………………………………………………………

– Numri i kateve të larta për ndërtimin e ndërtesave:…………………………………………………………

READ  Tìm hiểu Top 13+ tóc màu nâu cam đẹp và sành điệu giúp chị em tỏa sáng mới nhất tháng

– Lartësia maksimale e ndërtimit të ndërtesës: ………………………………………………………….

– Treguesit e tjerë sipas planifikimit të miratuar): ……………………………………………………………

4. Shtëpi, punime ndërtimi të bashkangjitura me tokën:

a) Tokë me infrastrukturë teknike (nëse është trualli në projekt që është investuar në ndërtimin e infrastrukturës teknike për transferim);

b) Karakteristikat e shtëpive dhe punimeve të ndërtimit të lidhura me tokën: ………… (nëse ka).

5. Të drejtat e palës së tretë mbi parcelën e tokës (nëse ka):…………………………………………………………

Neni 2. Çmimi i qirasë së tokës:…………………………

Neni 3. Mënyra e pagesës

1. Mënyra e pagesës:………………………………………………………….

2. Marrëveshje të tjera:……………………………………………………………………………………………………

Neni 4. Afati i pagesës

Pagesë një herë ose shumë herë siç është rënë dakord nga palët

Neni 5. Qëllimi i dhënies me qira të tokës

1. Qëllimi i dhënies me qira të të drejtave të përdorimit të tokës të përcaktuara në nenin 1 të kësaj Kontrate është:

………………………………………………………

2. Qiramarrësi duhet ta përdorë tokën për qëllimet e duhura të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni.

3. Kontrata e nënqirasë:……………………………………………………….

4. Marrëveshje të tjera…………………………………………………………………………………………….

Neni 6. Afati i qirasë së tokës, koha e dorëzimit të tokës

I. Afati i qirasë së tokës:.………………………………………………………

1. Afati i qirasë së të drejtës së përdorimit të tokës është: …………..muaj (ose vit)

Afati i qirasë fillon nga: ……………………………………………………………….

2. Zgjatja e afatit të qirasë: ……………………………………………………..

3. Zgjidhja e pasojave pas skadimit të kontratës së qirasë së të drejtës së përdorimit të tokës:

II. Koha e dorëzimit të tokës:

1. Koha e dorëzimit të tokës:……………………………………………………….

2. Dokumentet ligjore të bashkangjitura përfshijnë: ………………………………………………………..

(Vetë palët bien dakord për kushtet dhe procedurat e dorëzimit të tokës, dokumentet mbi të drejtat e përdorimit të tokës së dhënë me qira).

Neni 7. Të drejtat dhe detyrimet e qiradhënësit

1. Të drejtat e qiradhënësit (sipas nenit 42 të ligjit për biznesin me pasuri të paluajtshme)

a) t’i kërkojë qiramarrësit shfrytëzimin dhe përdorimin e tokës për qëllimet e duhura, sipas masterplanit dhe planit të përdorimit të tokës, projekteve investuese dhe marrëveshjeve në kontratë;

Eksploroni më shumë: Formulari i regjistrimit për zbritjen familjare 2022

b) t’i kërkojë qiramarrësit të paguajë qiranë sipas afatit kohor dhe mënyrës së rënë dakord në kontratë;

c) t’i kërkojë qiramarrësit të ndërpresë menjëherë përdorimin e tokës për qëllime të pahijshme, duke dëmtuar tokën ose duke ulur vlerën e përdorimit të tokës; nëse qiramarrësi nuk e zgjidh menjëherë shkeljen, qiradhënësi ka të drejtë të ndërpresë në mënyrë të njëanshme ekzekutimin e kontratës, t’i kërkojë qiramarrësit të kthejë tokën e dhënë me qira dhe të paguajë dëmshpërblimin e dëmit;

READ  Cáp giới con gì? Các bài thuốc chữa bệnh từ Cáp giới

dd) t’i kërkojë qiramarrësit të dorëzojë tokën në fund të afatit të qirasë sipas kontratës;

dd) t’i kërkojë qiramarrësit të kompensojë dëmin e shkaktuar nga faji i qiramarrësit;

e) Të drejta të tjera………………………………………………………………………………………………

2. Detyrimet e qiradhënësit (sipas nenit 43 të ligjit për biznesin me pasuri të paluajtshme)

a) Sigurojnë informacion të plotë dhe të ndershëm për të drejtat e përdorimit të tokës dhe marrin përgjegjësinë për informacionin që ata ofrojnë;

b) t’i ndajë qiramarrësit tokë me sipërfaqe të mjaftueshme, vendndodhje të saktë dhe gjendje të tokës siç është rënë dakord në kontratë;

c) Regjistrin për qiradhënien e të drejtave të përdorimit të tokës;

dd) Inspekton dhe kujton qiramarrësin që të mbrojë dhe ruajë tokën dhe ta përdorë tokën për qëllimet e duhura;

dd) Të përmbushë detyrimet financiare ndaj shtetit në përputhje me ligjin;

e) Njofton qiramarrësin për të drejtat e një të treti mbi tokën e dhënë me qira;

g) kompensimin e dëmit të shkaktuar për fajin e tyre;

h) Detyrime të tjera………………………………………………………………………………………………….

Neni 8. Të drejtat dhe detyrimet e qiramarrësit

1. Të drejtat e qiramarrësit (sipas nenit 44 të ligjit për biznesin me pasuri të paluajtshme)

a) t’i kërkojë qiradhënësit të japë informacion të plotë dhe të vërtetë për të drejtën e përdorimit të tokës me qira;

b) t’i kërkojë qiradhënësit të ndajë tokën në zonën, vendndodhjen dhe gjendjen e duhur siç është rënë dakord në kontratë;

c) të përdorë tokën e dhënë me qira sipas afatit në kontratë;

d) të shfrytëzojë dhe të përdorë tokën e dhënë me qira dhe të gëzojë frytet e punës dhe rezultatet e investimit në tokën e dhënë me qira;

dd) t’i kërkojë qiradhënësit të kompensojë dëmin e shkaktuar nga faji i qiradhënësit;

e) E drejta për nënqira (nëse ka);

g) Të drejta të tjera:……………………………………………………………………………………………………

2. Detyrimet e qiramarrësit (sipas nenit 45 të ligjit për biznesin me pasuri të paluajtshme)

a) të përdorin tokën për qëllimet e duhura, brenda kufijve dhe brenda afatit të qirasë;

Eksploroni më shumë: Mësoni Çfarë është një fjalë karakteristike? Llojet e fjalëve tipare? Për shembull? muajin e fundit

b) Mos e shkatërro tokën;

c) të paguajë plotësisht qiranë e së drejtës së përdorimit të tokës sipas afatit kohor dhe mënyrës së rënë dakord në kontratë;

READ  Trừ tà suốt 11 ngày, cặp đôi khiến con gái chết oan uổng

d) respektojnë rregulloret për mbrojtjen e mjedisit; nuk duhet të cenojë të drejtat dhe interesat legjitime të përdoruesve të tokës përreth;

dd) Të kthejë tokën në kohë dhe në gjendjen e duhur siç është rënë dakord në kontratë;

e) Shpërblimin e dëmit të shkaktuar për fajin e tyre;

g) Detyrime të tjera:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Neni 9. Përgjegjësia për shkeljen e kontratës

1. Qiradhënësi është përgjegjës për shkeljet e rregulloreve të mëposhtme:…………

2. Qiramarrësi është përgjegjës nëse shkel rregullat e mëposhtme:………………………

Neni 10 Dënimet për shkelje të kontratës:

a) Ndëshkimet për shkeljen e kontratës nga qiradhënësi sipas pikës 1 të nenit 9 të kësaj kontrate si më poshtë:

b) Ndëshkimet për shkeljen e kontratës nga qiramarrësi sipas pikës 2 të nenit 9 të kësaj kontrate si më poshtë:

Neni 11. Rastet e zgjidhjes së kontratës

1. Kjo kontratë përfundon në rastet e mëposhtme:

-………………………………………………………….

2. Rastet e anulimit të kontratës:

-………………………………………………………….

3. Trajtimi i zgjidhjes dhe anulimit të kontratës

-………………………………………………………….

Neni 12. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Gjatë zbatimit të kësaj Kontrate, nëse lind një mosmarrëveshje, palët do të negociojnë së bashku për të zgjidhur mbi parimin e respektimit të interesave të njëra-tjetrës; Në rast se nuk mund të zgjidhet, bini dakord të zgjidhni një Gjykatë ose Arbitra për zgjidhje sipas dispozitave të ligjit.

Neni 13. Data e hyrjes në fuqi të kontratës

1. Kjo kontratë hyn në fuqi nga data……. (ose hyn në fuqi nga data e noterizimit ose e vërtetimit nga Komiteti Popullor, për rastet që duhet të jenë të noterizuara ose të vërtetuara me ligj).

2. Kjo kontratë është bërë në…. origjinale dhe kanë të njëjtën vlefshmëri ligjore, secila palë ruan ….. kopje, …. Kopja ruhet në zyrën e taksave…. dhe ….. kopja ruhet në agjencinë kompetente për lëshimin e Certifikatës së të drejtave të përdorimit të tokës dhe pronësisë së shtëpive dhe punimeve./.

Qiradhënësi
(Nënshkrimi, emri i plotë, pozicioni i personit që nënshkruan dhe vulos)

QIRASUES
(Nënshkruani, shkruani emrin e plotë, nëse është organizatë, vulosni dhe shkruani pozicionin e nënshkruesit)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *