Giấy phép xuất bản số phụ

Rate this post

Mã phụ Giấy phép xuất bản ban hành theo Thông tư số. Dưới đây là Thông tư 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Mẫu số. số 8

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
VĂN PHÒNG BÁO CHÍ

Bạn đang xem: Sub-No. giấy phép xuất bản

————

Mã số: /GP-XBPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày….. tháng… năm 20…

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BỔ SUNG
————————
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị tại Văn bản số… ngày ….. tháng ….. năm 20 … của…;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí,

PHÁN QUYẾT:
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BỔ SUNG THEO QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại fax:

READ  Pa pỉnh tộp là gì?

2. Tên cơ quan báo chí:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại fax:

Tìm hiểu thêm: Bikini là gì? – Trường Cakhia TV

– Email:……………………….. Trang web:

3. Mục đích, nội dung xuất bản thứ cấp:

5. Đối tượng phát hành chính:

– Tên:

Thời hạn xuất bản:

– Số trang:

7. Phương thức phát hành:

8. Người chịu trách nhiệm công bố:

– Tên và họ:

– Chức vụ:

– Điện thoại:

9. Giấy phép xuất bản chủ đề phụ có hiệu lực từ … đến hết ngày……

mười. Cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các quy định tại Giấy phép báo chí và Giấy phép này.

Người nhận:
– Đại lý được cấp phép;
– Cơ quan chủ trì cơ quan báo chí;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Hội Nhà báo Việt Nam;
– Lưu: VT, CBC, (…).

BỘ TRƯỞNG, BỘ TRƯỞNG

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/jay-phep-xuat-ban-so-phu/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giấy phép xuất bản số phụ . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *