Chủ nghĩa xã hội là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội

Rate this post

Chủ nghĩa xã hội là một hệ thống chính trị rất quen thuộc với mọi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức được vấn đề này. Hãy cùng tìm hiểu CNXH là gì? Vui lòng!

Chủ nghĩa xã hội là gì?

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - mô hình chủ nghĩa xã hội mới

Chủ nghĩa xã hội (tiếng Đức: Xã hội đen; Tiếng Anh: chủ nghĩa xã hội; tiếng Nga: Социализм) là một trong ba hệ tư tưởng chính trị chính hình thành vào thế kỷ 19 bên cạnh chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa bảo thủ. Không có định nghĩa rõ ràng về chủ nghĩa xã hội; nó bao gồm nhiều khuynh hướng chính trị từ các phong trào đấu tranh chính trị và các đảng công nhân cách mạng muốn lật đổ chủ nghĩa tư bản. nhanh chóng và dữ dội chống lại các trào lưu cải cách chấp nhận Thể chế Nghị viện và nền dân chủ là chủ nghĩa xã hội dân chủ. Do đó, có sự khác biệt giữa các khuynh hướng cộng sản, dân chủ xã hội và vô chính phủ. Những người theo chủ nghĩa xã hội thường nhấn mạnh các giá trị cơ bản như bình đẳng, công bằng, đoàn kết và nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa các phong trào xã hội và lý thuyết xã hội phê phán. Họ theo đuổi mục tiêu tạo ra một trật tự xã hội hài hòa và hướng tới công bằng xã hội.

Trong lịch sử, ở nhiều nước đã và vẫn tồn tại hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa thường được gọi là nhà nước cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Đông Đức, Cuba…

Chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa Mác-Lênin không thể lỗi thời! | tạp chí tuyên truyền

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội là giai đoạn thấp của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa. Tổng hợp những luận điểm mang tính dự báo của Mác và Ăng-ghen về xã hội xã hội chủ nghĩa và quan điểm của V.I. Lê-nin từ thực tiễn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết, có thể thấy những đặc điểm nổi bật là: . Bản chất của chủ nghĩa xã hội bao gồm:

 • Về mục tiêu, xã hội xã hội chủ nghĩa là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện.

Tính nhân văn, nhân đạo của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thể hiện bản chất phi thường, sự quan tâm hàng đầu đối với con người. TRONG Tuyên ngôn của Đảng Cộng sảnMác và Ăng-ghen khẳng định: Thay cho xã hội tư sản cũ với các giai cấp và những đối kháng giai cấp của nó, sẽ xuất hiện một liên minh, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người. tất cả”. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã thể hiện tính nhân văn cao cả của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Đây cũng chính là giá trị khoa học – thực tiễn vững bền của học thuyết Mác.

V. I. Lê-nin, từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết, đã chỉ ra mục tiêu lâu dài mà những người cộng sản phải hướng tới: “việc tạo ra một xã hội cộng sản, đáp ứng nhu cầu của người lao động”. Ông cũng nhấn mạnh: Khi bắt đầu công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải xác định rõ mục tiêu cuối cùng mà công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa hướng tới là xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, xã hội xã hội chủ nghĩa. Không chỉ giới hạn ở việc tịch thu nhà máy, xí nghiệp, đất đai, tư liệu sản xuất, không chỉ giới hạn ở hàng tồn kho, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất và phân phối sản phẩm, mà còn đi xa hơn, đi đến việc thực hiện nguyên tắc: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Do đó, cái tên “Đảng Cộng sản” là cái duy nhất đúng về mặt khoa học..

 • Về kinh tế, xã hội xã hội chủ nghĩa phải dựa vào lực lượng sản xuất phát triển cao; chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất chủ yếu từng bước được xác lập; tổ chức quản lý hiệu quả, năng suất công việc cao; phân bố lực lượng lao động là chủ yếu.
READ  Tìm hiểu Make up for là gì? Cách sử dụng đúng cụm từ make up for mới nhất tháng

Khi phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, Mác và Ăngghen đã chỉ ra rằng có chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. nó có nghĩa là trở lực lớn nhất cản trở sự phát triển của tiến bộ xã hội. Vì vậy, cách mạng cộng sản phải xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Cả hai đều tuyên bố: “Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội không phải là thủ tiêu sở hữu nói chung mà là thủ tiêu sở hữu tư sản”.

Lại nữa, tư hữu tư sản dân quyền là biểu hiện cuối cùng và đầy đủ nhất của phương thức sản xuất và chiếm hữu sản phẩm dựa trên những đối kháng giai cấp, trên cơ sở bóc lột lẫn nhau. Theo nghĩa này, những người cộng sản có thể rút gọn lập luận của họ thành một lập luận duy nhất: xóa bỏ chế độ tư hữu. Xoá bỏ chế độ tư hữu và từng bước xác lập chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất trước hết là bản chất chủ yếu của xã hội xã hội chủ nghĩa. Đó là cơ sở kinh tế để xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, tiến bộ và quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Tuy nhiên, đây là một quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài, không thể làm một cách nhanh chóng, tức thời.

Theo Hồ Chí Minh, “Để chủ nghĩa cộng sản hoạt động, phải có công nghiệp, nông nghiệp và nhân dân làm việc hết khả năng của họ. Ở nước ta, những điều kiện này là không đủ.”.

 • Về chính trị – xã hội, xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội dân chủ, nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa mang bản chất của giai cấp công nhân, vừa mang tính chất rộng rãi của nhân dân. Xã hội xã hội chủ nghĩa là một chế độ dân chủ, quyền lực cao nhất thuộc về nhân dân. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước xuất hiện trước hết với tư cách là công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, lợi ích của giai cấp công nhân về bản chất thống nhất với lợi ích của người lao động nên Nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng rất được lòng nhân dân.
 • Về văn hóa – tư tưởng, trong xã hội xã hội chủ nghĩa phải có nền văn hóa phát triển cao; kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong các chế độ dựa trên sở hữu tư nhân, nó sẽ dẫn đến sự tha hóa của người dân, sự tha hóa của người lao động. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, con người có mọi điều kiện để chuyển từ “vương quốc tất yếu” sang “vương quốc tự do”. Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho người lao động trở thành nhiệm vụ cấp bách, trọng yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • Xét về quan hệ dân tộc, xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội bảo đảm công bằng, bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc. Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Mác và Ăng-ghen đã đưa ra luận điểm xác đáng: xóa bỏ chế độ người bóc lột người thì việc dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xóa bỏ. V. I. Lê-nin đã bổ sung, phát triển quan điểm của Mác và Ăng-ghen về quan hệ giữa các dân tộc trong điều kiện mới, đồng thời giải quyết sâu sắc vấn đề “các dân tộc thuộc địa”, sự áp bức của các “dân tộc bị áp bức” trên thế giới, thúc đẩy các cuộc chiến tranh giành độc lập và chủ quyền. liên quan đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
 • Về quan hệ quốc tế, quan hệ giữa dân tộc với quốc tế được quyết định trên cơ sở kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Các Mác, Ăng-ghen và Viêng Chăn đều nhất trí rằng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội có bản chất quốc tế. Chủ nghĩa yêu nước phải được kết hợp với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong phong trào cách mạng tiến lên chủ nghĩa xã hội. VILENIN tuyên bố: “Nếu không có sự cố gắng tự nguyện và đoàn kết của giai cấp vô sản, sau đó là của quần chúng lao động của tất cả các quốc gia và dân tộc trên toàn thế giới, thì không thể đánh bại chủ nghĩa tư bản thuần túy.
READ  Mẫu tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội là gì và tại sao Việt Nam chọn con đường xã hội chủ nghĩa? | MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU VIỆT NAM

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là thước đo, là quá trình, là sức mạnh, là động lực… để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Về quá trình, nó tiếp tục với 2 bước cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bước đầu, giai cấp công nhân giành chính quyền bằng nhiều hình thức: bạo lực cách mạng là quy luật phổ biến; Biện pháp hòa bình là “bảo vật quý hiếm”. Bước thứ hai, xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm: đổi mới, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, con người…).

Chủ nghĩa Mác-Lênin cũng thể hiện những đặc điểm cơ bản sau:

 • Một là, làm cách mạng xã hội chủ nghĩa để tạo ra cơ sở vật chất – kỹ thuật và đời sống tinh thần của chủ nghĩa xã hội.
 • Thứ hai, xác định rõ bản chất, nội dung và nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Khi thảo luận quy luật phát triển lịch sử và tự nhiên của xã hội loài người thông qua các hình thái kinh tế – xã hội, C.Mác đã dự đoán sự ra đời của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa và xác định tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa tư bản. Cộng sản thực chất là “thời kỳ chuyển đổi chính trị“Nhà nước là chuyên chính của giai cấp vô sản.
 • Thứ ba, không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với xây dựng và hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên cơ sở liên minh công – nông và các tầng lớp lao động khác dưới sự lãnh đạo của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng cộng sản. Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự hoàn thiện của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc cao nhất của chuyên chính vô sản là liên minh công nông. Mặt khác, từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Nga, V. I. Lê-nin cũng đề cao vai trò của đội ngũ trí thức, mở rộng liên minh công nông thành liên minh công nông với các giai cấp công nhân khác. đó là với trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
 • Thứ tư, đi lên chủ nghĩa xã hội phải kế thừa những giá trị được ấp ủ của thời kỳ tư bản chủ nghĩa và của nhân loại. Lênin khẳng định: “phải tiếp thu mọi khoa học, kỹ thuật, mọi tri thức, mọi nghệ thuật” và kế thừa “mọi thành tựu khoa học và công nghệ của nhân loại”, coi chúng là “viên gạch”, là “nguyên liệu” quý ​​giá mà người cộng sản phải biết sử dụng trong quá trình . của xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • Năm là, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vừa phổ biến vừa cụ thể, các dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội không hoàn toàn giống nhau mà có những đặc điểm riêng. Tuy khẳng định tính phổ quát trong tiến trình phát triển chung của xã hội loài người và thống nhất trong mục tiêu chung là chủ nghĩa xã hội, nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin cũng khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. rất khác nhau và đặc trưng cho mỗi quốc gia. Nếu không nhận thức đúng đắn vấn đề này thì sự rập khuôn máy móc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở bất kỳ quốc gia nào là điều khó tránh khỏi.
 • Sáu là, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản – nhân tố quyết định thắng lợi của con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. một tỷTrong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Mác và Ăng-ghen đã ghi nhận vai trò lãnh đạo của những người cộng sản trong cách mạng công nhân – cách mạng xã hội chủ nghĩa. V. I. Lê-nin khẳng định Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chỉ có Đảng Cộng sản, nếu nó thực sự là đội tiên phong của giai cấp cách mạng, nếu nó bao gồm những đại biểu ưu tú nhất của giai cấp đó, nếu nó bao gồm tất cả những chiến sĩ cộng sản có ý thức hoàn toàn. và trung thành, được giáo dục và dày dạn kinh nghiệm chiến tranh cách mạng lâu dài, nếu biết đoàn kết suốt đời với giai cấp mình và thông qua giai cấp này bằng mọi biện pháp bóc lột. bóc lột, biết làm cho giai cấp đó và quần chúng hoàn toàn tin tưởng vào mình – thì đảng mới có thể lãnh đạo giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh cuối cùng và kiên quyết nhất chống lại mọi thế lực của chủ nghĩa tư bản.
READ  Bảng xếp hạng phần mềm diệt virus được dùng nhiều nhất 2021

Về bối cảnh, động lực và lực lượng của cách mạng xã hội chủ nghĩa:

 • Bối cảnh là thời kỳ quá độ có tính chất “vướng mắc”, phức tạp, khó khăn, lâu dài…
 • Động cơ: lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, lợi ích cá nhân hài hòa lợi ích tập thể; Khoa học và Công nghệ…
 • Lực lượng: giai cấp công nhân và giai cấp công nhân
 • Biện pháp kinh tế: “Với việc xã hội chiếm hữu tư liệu sản xuất thì nền sản xuất hàng hóa bị thủ tiêu, tức là sự thống trị của sản phẩm đối với người sản xuất”. (Ph. Ăng-ghen)

Video về chủ nghĩa xã hội

******************************

Đăng bởi: Cakhia TV

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn: /chu-nghia-xa-hoi-la-gi-quan-diem-cua-chu-nghia-mac-lenin-ve-chu-nghia-xa-hoi/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chủ nghĩa xã hội là gì? Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *