Chủ nghĩa duy vật là gì? Các hình thức của chủ nghĩa duy vật

Rate this post

Chủ nghĩa duy vật là gì?

Chủ nghĩa duy vật là một trong những trường phái triết học lớn nhất trong lịch sử, bao gồm tất cả các học thuyết triết học được xây dựng trên quan điểm duy vật trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản của triết học. Chủ nghĩa duy vật khẳng định vật chất có trước, ý thức hay tinh thần chỉ có sau; Bản chất của tồn tại này là vật chất, điều này cũng thừa nhận và chứng minh rằng: xét cho cùng, bản chất và cơ sở của mọi tồn tại trong giới tự nhiên và xã hội là vật chất.

Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

Các hình thức của chủ nghĩa duy vật

Ngoài việc tìm hiểu chủ nghĩa duy vật là gì, độc giả còn rất quan tâm đến các hình thức của chủ nghĩa duy vật. Trong quá trình hình thành và phát triển của lịch sử triết học, chủ nghĩa duy vật đã phát triển ở ba cấp độ cơ bản khác nhau, đó là:

+ Chủ nghĩa duy vật là kết quả nhận thức của các nhà triết học duy vật cổ đại. Chủ nghĩa duy vật xuất hiện và tồn tại cả ở phương Đông và phương Tây. Tiêu biểu cho chủ nghĩa duy vật giản đơn là các học thuyết triết học duy vật cổ đại của Ấn Độ, Trung Quốc (phương Đông) và Hy Lạp (phương Tây). Trong khi chủ nghĩa duy vật thừa nhận bản chất đầu tiên của vật chất, thì chủ nghĩa duy vật ở giai đoạn này lại đồng nhất vật chất với một hay một số chất cụ thể; giải thích toàn bộ sự hình thành thế giới từ một hoặc một số dạng vật chất cụ thể là nguồn gốc của thế giới. Vì vậy, quan điểm nhận thức của các nhà triết học duy vật thời kỳ này rất trực quan nên những kết luận của họ còn rất cảm tính và ngây ngô.

Talet cho rằng bản nguyên của thế giới là nước, Heraclitus cho là lửa, Democritus cho là không khí, hay triết học Trung Quốc cho rằng đó là ngũ hành: Kim, thủy, hỏa, thổ. Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng chủ nghĩa duy vật về cơ bản là đúng vì nó lấy bản chất của tự nhiên để giải thích tự nhiên, chứ không phải viện đến thần thánh hay Thượng đế để giải thích.

+ Chủ nghĩa duy vật siêu hình với hình thức tiêu biểu là các học thuyết triết học duy vật thời kỳ cận đại (thế kỷ XVII-XVIII) ở các nước Tây Âu (thường là chủ nghĩa duy vật hiện đại của Anh và Vương quốc Anh). Pháp) đạt được những thành tựu to lớn và ảnh hưởng đến triết học.

Phương pháp tư duy máy móc siêu hình được coi trọng. Đây là thời kỳ cơ học cổ điển đạt được những thành tựu to lớn nên tiếp tục phát triển quan điểm của chủ nghĩa duy vật cổ đại, chủ nghĩa duy vật thời kỳ này chịu sự tác động mạnh mẽ của tư tưởng siêu hình, máy móc của cơ học cổ điển.

Vì vậy, theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật siêu hình, thế giới giống như một cỗ máy cơ giới khổng lồ, các bộ phận của nó luôn ở trạng thái biệt lập, tĩnh tại; Nếu có thay đổi thì chỉ là tăng giảm về lượng và do nguyên nhân bên ngoài gây ra.

READ  Tìm hiểu Thuyết minh là gì? Văn bản thuyết minh là gì? Có đặc điểm gì? mới nhất tháng

Chủ nghĩa duy vật siêu hình tuy chưa phản ứng với thực tiễn trong bất kỳ mối quan hệ nào về tính phổ biến và phát triển, nhưng nó đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh chống thế giới quan duy tâm và tôn giáo, nhất là trong thời kỳ quá độ lịch sử, từ thời Trung cổ sang thời Phục hưng ở Tây Âu.

+ Chủ nghĩa duy vật biện chứng của C. Mác và Ph. Sau đó Engels đã được Lênin bổ sung và phát triển. Đây là hình thức phát triển nhất của chủ nghĩa duy vật.

Phân tích chủ nghĩa duy vật trong triết học

Chủ nghĩa duy vật là một trong những trường phái triết học lớn nhất trong lịch sử, trong đó mọi học thuyết triết học đều được xây dựng trên quan điểm duy vật trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, đó là: “Vật chất có trước, ý thức hay tinh thần chỉ là bản chất thứ hai của vạn vật”. tồn tại trong thế giới” – tức là chấp nhận và chứng minh rằng: xét cho cùng, bản chất và cơ sở của mọi tồn tại trong giới tự nhiên và xã hội là vật chất.

Trong lịch sử triết học, chủ nghĩa duy vật đã phát triển dưới ba hình thức, đó là:

– Chủ nghĩa duy vật với hình thức tiêu biểu là các học thuyết triết học duy vật cổ đại của Ấn Độ, Trung Quốc và Hy Lạp.

– Chủ nghĩa duy vật siêu hình với hình thức tiêu biểu là các học thuyết triết học duy vật thời kỳ cận đại (thế kỷ XVII – XVIII) ở các nước Tây Âu (tiêu biểu là chủ nghĩa duy vật cận đại Anh và chủ nghĩa duy vật Anh). Pháp).

– Chủ nghĩa duy vật biện chứng của C. Mác và Ph. Engels được thành lập vào giữa thế kỷ XIX.

Chủ nghĩa duy vật biện chứng của C. Mác và Ph. Ăng-ghen là người sáng lập ra hình thức – trình độ phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học, vì những lý do sau:

– Vì vậy, không chỉ tiếp thu quan điểm duy vật trong việc giải thích các tồn tại trong giới tự nhiên (như chủ nghĩa duy vật siêu hình trước đây) mà còn tiếp thu quan điểm duy vật trong việc giải thích các hiện tượng, quá trình diễn ra trong đời sống xã hội của con người. – tức là quan điểm duy vật. lịch sử hay chủ nghĩa duy vật lịch sử.

– Nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng được xây dựng trên cơ sở kế thừa những tinh hoa của lịch sử triết học và trên cơ sở tổng kết những thành tựu vĩ đại của khoa học và thực tiễn trong thời đại mới; nó trở thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của giai cấp cách mạng và lực lượng tiến bộ ngày nay.

Sự đối lập của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học

Như đã trình bày ở mục 1, vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt: Giữa ý thức và vật chất: cái nào có trước, cái nào có sau? Cái nào quyết định cái nào? và con người có khả năng nhận thức thế giới không?

Đối với việc giải quyết khía cạnh thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học, những người cho rằng bản chất của thế giới là vật chất; vật chất đứng đầu, ý thức đứng thứ hai; vật chất là cái có trước và quyết định ý thức, các nhà duy vật gọi là cái đó; Học thuyết của họ tạo thành các giáo phái khác nhau của chủ nghĩa duy vật.

READ  REVIEW CÔNG TY THIẾT KẾ WEB TẠI BIÊN HÒA UY TÍN 2022

Những người cho rằng: bản chất của thế giới là ý thức; ý thức có trước, vật chất có sau; vật chất quyết định ý thức, gọi là duy tâm; Học thuyết của họ tạo thành các trường phái khác nhau của chủ nghĩa duy tâm.

Ngược lại với chủ nghĩa duy tâm, sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa duy vật có nguồn gốc từ thực tiễn và sự phát triển của khoa học. Với thực tiễn và sự khái quát của ý thức nhân loại trên nhiều lĩnh vực, chủ nghĩa duy vật xuất hiện với tư cách là hệ thống tri thức lý luận chung nhất liên quan đến lợi ích của các lực lượng xã hội tiến bộ, định hướng cho các lực lượng tiến bộ xã hội, đại lượng này trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

Thế giới quan duy vật là gì?

Thế giới quan được hiểu là tổng thể những nhận thức, cách hiểu và cách nhìn của con người đối với thế giới xung quanh và bản thân họ. Theo quan điểm triết học, thế giới quan được chia thành thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm. Điểm để xác định hai trường phái triết học này là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau; Cái nọ quyết định sự tồn tại của cái kia.

Thế giới quan duy vật khẳng định vật chất là cái tồn tại trước ý thức, vật chất quyết định ý thức chứ không thể tiêu diệt ý thức, mà sự tồn tại của vật chất là độc lập với ý thức. Thế giới quan duy tâm có quan điểm nghiên cứu ngược lại.

Hiểu theo nghĩa hẹp hơn, thế giới quan duy vật là cách thức, quan điểm của một người, một nhóm người, một cộng đồng đối với giới tự nhiên bao quanh họ, về vị trí, vai trò của mình đối với thế giới, giới, sự tác động và xác định di chúc. , nhận thức và biểu hiện bên ngoài từ các hành vi.

Bạn đang xem Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì? Các hình thức của chủ nghĩa duy vật

Ví dụ đơn giản: Lửa có thể nấu chín thức ăn, trong quá trình tiến hóa, con người đã hiểu rõ công dụng này của lửa nên con người ghi nhớ, nhận thức được công dụng của lửa, vận dụng nhận thức quen thuộc vào nấu nướng hàng ngày.

Về cơ bản, thế giới quan duy vật có thể hiểu đơn giản là một khoa học nghiên cứu về triết học. Thế giới quan duy vật không phải là một quan điểm, một luận cứ, một lĩnh vực cụ thể nào mà là sự tổng hợp của tất cả các nghiên cứu khoa học có liên quan xoay quanh con người.

Phạm vi nghiên cứu của thế giới quan duy vật rất đa dạng, là kết quả tổng hợp của các nghiên cứu về hành vi, tâm, ý thức, quan điểm, lối sống của con người, sự phát triển của con người. , nền văn minh nhân loại qua các giai đoạn tồn tại, phương thức sinh tồn, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, v.v… Những nghiên cứu này phải được thực hiện bằng phương pháp luận (phương pháp nhận thức khoa học để khám phá, phản ứng trước sự vật, hiện tượng) để giải thích sự tồn tại của vật chất đã tác động và xác lập trong ý thức của con người về sự tồn tại của mình, với thế giới xung quanh.

READ  Địa chỉ MAC và địa chỉ IP khác nhau như thế nào?

Tóm lại, thế giới quan duy vật được hiểu là một nhánh nghiên cứu khoa học trong triết học, lấy gốc là sự tồn tại của vật chất quyết định ý thức con người làm tiền đề lấy quy luật làm con đường đi tới. tri thức để giải thích sự tồn tại của sự vật, hiện tượng. Sự tổng hợp các kết quả nghiên cứu này là sự thể hiện quan điểm sống, vị trí, vai trò của con người đối với thế giới xung quanh.

thế giới quan duy vật
thế giới quan duy vật

Thế giới quan duy vật có ý nghĩa như thế nào đối với con người?

Thế giới quan duy vật có vai trò hết sức quan trọng đối với con người, với sự tồn tại và phát triển của loài người. Một số ý nghĩa nổi bật của thế giới quan duy vật đối với xã hội loài người như sau:

Thứ nhất, thế giới quan duy vật hiện sinh là sự biểu hiện tồn tại của con người: Thế giới quan duy vật là sự phản ánh nhận thức, tri thức, quan điểm và cuộc sống của con người, nên thế giới quan duy vật là sự biểu hiện tồn tại của con người.

Thứ hai, thế giới quan duy vật giúp con người có được những tri thức khoa học về thế giới xung quanh. Thế giới quan duy vật là sự nhận thức thế giới của con người từ kết quả nghiên cứu khoa học nên đó là những tri thức chính xác, đúng đắn.

Thứ ba, thế giới quan duy vật chủ đạo thúc đẩy sự phát triển của khoa học. Dựa trên tiền đề bản chất là sự xuất hiện của vật chất quyết định ý thức con người, khoa học không ngừng có những bước phát triển mới, ngày càng thể hiện vai trò của mình trong đời sống xã hội.

Thứ tư, thế giới quan vật chất phản ánh sự tiến bộ của xã hội loài người: Thế giới quan vật chất phản ánh trình độ ý thức, khả năng tư duy, khả năng tiếp cận, phân tích, giải thích và biến đổi thế giới của con người. Tuỳ theo từng trình độ phát triển của con người mà thế giới quan duy vật của con người cũng thay đổi về ý nghĩa, chiều sâu nhận thức về sự vật, hiện tượng.

Thứ năm, thế giới quan duy vật là động lực thúc đẩy quá trình tu dưỡng, nhận thức của con người: Mong muốn tìm hiểu thế giới xung quanh của con người là vô tận. Vì vậy, thế giới quan duy vật có tác dụng như một chất xúc tác để con người không ngừng học hỏi, trau dồi kiến ​​thức, kỹ năng và trình độ, không ngừng nâng cao nhận thức về con người, cuộc sống, sự vật xung quanh.

Như vậy, thế giới quan duy vật có ý nghĩa quan trọng đối với con người. Thế giới quan duy vật hiện sinh thể hiện sự tồn tại của con người.

*********************

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/chu-nghia-duy-vat-la-gi-cau-trong-thuc-của-chu-nghia-duy-vat/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chủ nghĩa duy vật là gì? Các hình thức của chủ nghĩa duy vật . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *