Chế tài là gì? Nguồn gốc của chế tài

Rate this post

Çfarë janë sanksionet?

Sanksionet janë një nga tre komponentët e normës juridike, duke përfshirë rregulloret, supozimet dhe sanksionet, që përdoren për të përcaktuar formën juridike që duhet të kenë subjektet gjatë kryerjes së akteve. Shkeljet me rregullat e përgjithshme të sjelljes shënohen në tekstin e termave dhe supozimeve.

Ose mund të kuptohet se sanksionet janë në fakt një formë shtrëngimi nga shteti, nëse subjekti nuk zbaton atë që ligji e përcakton, do të duhet të pësojë pasoja të pafavorshme, këto pasoja janë njohur. të përcaktuara në ligj.

Përmbajtja e sanksioneve varet nga grupi i interesit që do të mbrohet, sjellja dhe shkalla e shkeljes.

Në bazë të natyrës dhe grupeve të marrëdhënieve shoqërore të rregulluara me ligj, sanksionet klasifikohen në disa lloje:

– Sanksionet penale;

– Sanksionet civile;

– Sanksionet administrative; …

Përcaktimi se çfarë është sanksioni e ndihmon subjektin të përcaktojë formën e sanksionit në secilën normë juridike. Mbështetja më e mirë për aktivitetin kërkimor në rast se hasni ose mund të mbështesni kërkimin dhe zbuloni.

Sanksionet janë seksione që përcaktojnë format e përgjegjësisë për shkeljen e rregullave të përgjithshme të sjelljes të parashikuara në dispozitat dhe prezumimet e ligjit.

Në bazë të natyrës së grupeve të marrëdhënieve shoqërore të rregulluara me ligj, sanksionet ndahen në disa lloje: sanksione penale, sanksione administrative, sanksione civile etj. Zbatimi i sanksioneve varet edhe nga karakteristikat e interesave që duhen mbrojtur. dispozitat e ligjit, për natyrën e veprimit të kundërligjshëm, masën e dëmit dhe çështje të tjera të lidhura me to (me rëndësi rënduese ose lehtësuese gjatë zbatimit të sanksioneve). Sanksionet përfshijnë këto forma: sanksione ndëshkuese (në fushën penale), sanksione për rivendosjen e statusit ligjor origjinal (në fushën civile dhe administrative), sanksione mbrojtëse dhe sanksione të garantuara. (në sferën administrative, ekonomike dhe civile) dhe të anulojë sanksionet.

Sanksionet janë pjesë e pazëvendësueshme e një norme juridike, për të garantuar rreptësinë e ligjit dhe për të garantuar rendin dhe sigurinë shoqërore. Sanksionet tregojnë qëndrimin e shtetit ndaj akteve që shkelin ligjin dhe kanë efekte parandaluese dhe edukuese për të garantuar respektimin e ligjit, duke kontribuar në realizimin e qëllimeve të shtetit në këto fusha: politike, ekonomike, kulturore, mbrojtje kombëtare, siguri. .. Në çdo periudhë specifike.

Në bazë të natyrës së grupeve të marrëdhënieve shoqërore të rregulluara me ligj, sanksionet ndahen në disa lloje: sanksione penale, sanksione administrative, sanksione civile…

READ  Elly Trần là ai? tiểu sử, sự nghiệp và đời tư nữ diễn viên

Koncepti i sanksioneve është pjesë e masave të ndikimit që do të zbatojë shteti. Për ata që nuk respektojnë ose nuk respektojnë kodin e sjelljes. Kjo është theksuar në prezumimin e rregullores dhe gjithashtu pasojat e pafavorshme juridike që subjekti duhet të përballojë kur nuk respekton përmbajtjen e rregullores.

Çfarë janë sanksionet?
Çfarë janë sanksionet?

Origjina dhe kuptimi i fjalës sanksion?

Në ditët e sotme, ne flasim shpesh për sanksione penale, sanksione civile, “duhet sanksion për të trajtuar sjelljen” etj… Pra, çfarë janë sanksionet? Çfarë do të thotë dhe në çfarë rrethanash përdoret? Ky artikull do të analizojë termin ndëshkim nga këndvështrimi i historisë së gjuhës, në mënyrë që t’i ndihmojë lexuesit të kuptojnë më mirë kuptimin dhe të përdorin rastet e termit “dënim”.

Eksploroni më shumë: Zbuloni Top 20 modelet më të fundit të flokëve të muajit, të bukura dhe të modës mashkullore të gjata

Teorikisht, nga pikëpamja e juristëve që i përkasin sistemit juridik socialist, sanksionet janë pjesë përbërëse e normës juridike. Në të cilën norma juridike përfshin supozimin (hipotezën), rregullimin (disponimin) dhe sanksionin (sanksionin). Sanksionet në rusisht shkruhet si Санкция (transliterim i Sanktsiya – përkatësisht fjalës angleze sanksion), që fjalë për fjalë do të thotë ndëshkim. Kështu, mund të kuptohet se dënimi këtu është dënimi i ligjit për shkeljen.

Fjala latine sanksion është SANCTIO, rrjedh nga folja sancrire, që do të thotë “të vendosësh një rregull”. Prandaj, fjala sanksion do të thotë arkaik është ligji ose dekreti, i përdorur kryesisht në sistemin juridik të kishës, që tregon dekretin e kishës. Nga ky kuptim i lashtë, Санкция në rusisht ose “sanksion” në anglisht dhe frëngjisht moderne do të thotë gjithashtu të ratifikosh, të ratifikosh një ligj.

Sidoqoftë, kur e përktheni këtë koncept në vietnamez, pse të përdorni fjalën “dënim” dhe jo “dënim” ose “dënim”?

Fjala talent (裁) ka shumë kuptime të ndryshme si prerje, prerje, vendosje, vendosje… Këto dy fjalë, kur bashkohen, fjalë për fjalë do të thotë modifikim, prerje në madhësinë e duhur. Nga këndvështrimi i autorit, ky kuptim i drejtpërdrejtë është i njëjtë me qëllimin e dënimit – është trajtimi dhe parandalimi i shkeljeve për të ruajtur kornizën dhe rendin e përcaktuar me ligj. Masat për trajtimin e shkeljeve konsiderohen, peshohen dhe maten dhe futen në rregullore specifike, duke krijuar një model në sjellje për njerëzit.

Llojet e dënimeve

Në baza të ndryshme, sanksionet do të klasifikohen në mënyra të ndryshme. Dhe bazuar në natyrën e shkeljes, sanksionet mund të ndahen në 4 llojet e mëposhtme:

  • Sanksionet penale janë sanksione të parashikuara në kodin penal për të trajtuar veprime të paligjshme të individëve dhe organizatave që kryejnë krime.
  • Sanksionet civile: është zbatimi i masave për të detyruar kryerjen e pahijshme të detyrimeve civile, që haset shpesh në rastet e lidhura me pasurinë (shpërblimi i dëmit, rimbursimi, etj.).
  • Sanksioni administrativ: është pasojë juridike kur subjekti shkel ligjin administrativ, masat e shtetit për shkeljet.
  • dënim disiplinor
Eksploroni më shumë: Kush është Nathan Lee? Biografia, informacioni i sfondit familjar të Nathan Lee
  • Sanksionet fikse: sanksione që ofrojnë vetëm një lloj të caktuar sanksionesh, por jo shumë masa të ndryshme të pritshme. Zakonisht, sanksionet fikse specifikojnë vetëm llojin e masës që synohet të zbatohet, por jo shtrirjen e masës.
  • Sanksionet jo fikse: ato që mbulojnë një gamë të gjerë masash të propozuara dhe kanë shkallë të ndryshme ashpërsie për ato lloje masash.
READ  Đông Nam Á sẽ là khu vực đầu tiên được trải nghiệm Valorant Mobile?

Klasifikimi dhe forma e dënimit
Klasifikimi dhe forma e dënimit

formën e sanksionit

  • Sanksionet (në penale).
  • Sanksionet rivendosin statusin fillestar ligjor (administrativ ose civil).
  • Sanksionet për të siguruar dhe mbrojtur (administrative, civile, penale, tregtare).
  • Çaktivizo sanksionet.

Kur zbatohet dënimi?

Megjithatë, është një mjet i nevojshëm për të siguruar që subjektet në çdo situatë duhet të respektojnë dispozitat e ligjit. Megjithatë, aplikimi i sanksioneve gjithashtu duhet të bazohet në secilin rast specifik. Zbatimi i sanksioneve varet edhe nga karakteristikat e interesave dhe ligjit që duhet mbrojtur.

Sanksionet përfshijnë si më poshtë:

Sanksionet (në fushën penale)

+ Sanksione për të rivendosur statusin fillestar ligjor (në fushën administrative dhe civile)

+ Sanksione për mbrojtje, sanksione për siguri (në fushën administrative, ekonomike dhe civile)

+ Çaktivizo sanksionet.

Këto forma bazohen në natyrën e veprës penale. Masa e dëmit dhe çështje të tjera që lidhen me rëndimin ose zbutjen e sanksioneve

Sanksionet janë pjesë e pazëvendësueshme e një norme juridike. Sigurimi i rreptësisë së ligjit, sigurimi i rendit dhe sigurisë shoqërore. Sanksionet përfaqësojnë qëndrimin e shtetit ndaj akteve të shkeljes së ligjit. Dhe ka efektin e edukimit parandalues ​​për të siguruar respektimin e ligjit, duke kontribuar në realizimin e qëllimeve të shtetit në të gjitha fushat: Politikë, Ekonomi, Kulturë, Shoqëri, Mbrojtje Kombëtare, Siguri…. në çdo fazë specifike.

Ndëshkimi i drejtë apo i gabuar? Pse?

Sanksionet nuk konsiderohen dënim.

Sanksionet mund të konsiderohen se përdoren për të përcaktuar se çfarë pasojash duhet të ketë një subjekt për shkeljet e tij. Në të cilin, në varësi të fushave të ndryshme, është i ndryshëm edhe mekanizmi i sanksionimit, niveli i dritës është paralajmërimi, gjobë, niveli më i lartë është burgimi, dënimi me vdekje.

Ndërkohë, dënimi është përcaktuar si masa më e lartë shtrënguese e shtetit dhe zbatohet vetëm për shkelësit, pra vetëm për grupet e kriminelëve të përcaktuar në Kodin Penal.

Për masat sanksionuese në fushën civile dhe tregtare, autoritet për zbatimin e masave sanksionuese do të kenë agjencitë kompetente në secilën fushë të përcaktuar me ligj. Ndërkohë për dënimin kompetencën e vendosjes së dënimit e ka vetëm Gjykata

READ  Tào khang là gì? – THPT Lê Hồng Phong

Prandaj, dy konceptet e sanksioneve dhe dënimit nuk mund të barazohen.

Disa çështje që lidhen me sanksionet

Sanksionet ndërtohen me qëllim të paralajmërimit, frenimit, edukimit të komunitetit për shkeljet dhe mbrojtjes dhe sigurimit të sjelljeve korrekte. Format e sanksionimit varen nga natyra dhe ashpërsia e sanksionit. niveli dhe karakteristikat e secilit rast të veçantë. Prandaj, sanksionet varen nga këta faktorë që përcaktojnë format e aplikimit.

Në fakt, rëndimi ose ulja e dënimit varet mjaft nga dëmtimi i shkeljes dhe disa telashe të shkaktuara. Ndonjëherë, përcaktimi i sanksioneve që zbatohen për rastin tuaj kërkon shqyrtimin dhe këshillimin e një game të gjerë njerëzish me ekspertizë dhe përvojë ligjore.

Çështjet që lidhen me dënimin
Çështjet që lidhen me dënimin

Shembuj të disa sanksioneve në Kodin Civil 2015

Në të drejtën civile, mjetet juridike civile do të zbatohen në formën e garancive, mbrojtjes ose rivendosjes së statusit ligjor origjinal. Këtu janë disa shembuj për t’ju ndihmuar të dalloni sanksionet në Kodin Civil të 2015:

“Neni 266. Kthimi i pasurisë pas përfundimit të së drejtës së frutgëzimit Prona në bazë të së drejtës së frutgëzimit duhet t’i kthehet pronarit me përfundimin e së drejtës së frutgëzimit, përveç nëse është marrë vesh ndryshe ose nuk parashikohet ndryshe me ligj.”

→ Sanksioni është “kthimi tek pronari pas përfundimit të së drejtës së uzufruktit”

“Neni 316. Kthimi i pasurisë së lënë peng Kur pengu i pronës përfundon sipas parashikimeve të pikave 1 dhe 2 të nenit 315 të këtij Kodi ose sipas marrëveshjes së palëve, pasuria e lënë peng dhe letrat e lidhura me pasurinë e lënë peng i kthehen. pengmarrësi. pengdhënës. Rendimentet dhe fitimet e marra nga pasuria e lënë peng do t’i kthehen gjithashtu pengmarrësit, përveç nëse është rënë dakord ndryshe.

→ Sanksioni është “Kthimi i pengmarrësit të pasurisë së lënë peng dhe letrave në lidhje me sendin e lënë peng. Rendimentet dhe fitimet e marra nga pasuria e lënë peng do t’i kthehen gjithashtu pengmarrësit, përveç nëse është rënë dakord ndryshe.

Sa më sipër janë disa sanksione në Kodin Civil 2015, pjesa më e madhe e të cilave lidhen me pasurinë si kthimi i pronës, kompensimi i dëmit etj.

*********************

Postuar nga: Shkolla e mesme Le Hong Phong

Kategoria: Të përgjithshme

E drejta e autorit të artikullit i përket shkollës së mesme Soc Trang.Edu.Vn. Çdo kopjim është mashtrim!

Burimi i përbashkët: thptsoctrang.edu.vn

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chế tài là gì? Nguồn gốc của chế tài . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *