Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ (5 mẫu)

Rate this post

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Đảng bộ là hình thức được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp để lựa chọn một người trong số các ứng viên đã được lựa chọn là xứng đáng và phù hợp với chức danh đề nghị.

Nội dung mẫu biên bản kiểm phiếu bao gồm các thông tin như tổng số cử tri, số người đi bầu, số phiếu đã kiểm, số phiếu thu về, số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ. thể hiện tính công khai, minh bạch và dân chủ trong quá trình bỏ phiếu. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu như phiếu biểu quyết đại hội chi bộ, giấy mời họp chi bộ, quyết định đại hội chi bộ.

Biên bản kiểm phiếu – Mẫu 1

BÁO CÁO BẦU CỬ

Bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…… – 20….
———

Đại hội Chi đội ………… ngày ….. tháng …. năm 20….., bầu cử Đảng bộ khóa XX……-20…. theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đại hội đã biểu quyết số ủy viên nhiệm kỳ 20…… – 20…. đó là… anh bạn.

Đại hội đã thông qua danh sách bầu các đồng chí … sau đây:

TT

tên và họ

(sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên A, B, C…)

ghi chú

Đầu tiên
2

Đại hội cử ra một ủy ban kiểm phiếu gồm có:

Đầu tiên). A/C, Chủ tịch Ủy ban

2). Người điều hành, Thành viên

3). Người điều hành, Thành viên

Tổng số đảng viên được triệu tập chính thức: ….đồng chí.

Số đảng viên chính thức có mặt trong cuộc bầu cử: …đồng chí. Số đảng viên chính thức vắng mặt khi bầu cử: …. đồng chí.

Số phiếu bầu:……, số phiếu thu về……

Số phiếu hợp lệ:……, số phiếu không hợp lệ:…… (lý do):

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau (theo thứ tự như trong phiếu bầu):

TT tên và họ phiếu bầu Tỉ lệ %
(trái ngược với các quan chức đảng)
Đầu tiên
2
3
4
5
6

Các thành viên sau đây đã được bầu vào ủy ban lớp mới (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp, đủ thành viên và có tỷ lệ quá bán)

TT tên và họ phiếu bầu Tỉ lệ %
(trái ngược với các quan chức đảng)
Đầu tiên
2
3
4
5
READ  Thẻ căn cước công dân gắn chip là gì? Đi làm thẻ CCCD gắn chip cần mang gì?

(Nếu cần bầu lần 2, lần 3 cũng phải điền đầy đủ các thông tin trên.)

Biên bản này được lập thành 03 bản, đã được Đại hội đồng thông qua vào hồi … giờ …, ngày …. tháng…. 20 năm……

T/M CHỈ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN ĐOÀN PHỤ NỮ

ỦY BAN BẦU CỬ HOA KỲ

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư chi bộ, đảng bộ – Mẫu 2

BỘ ……………………

TỔNG THỐNG ĐẦU TIÊN…

Học kỳ 20…-20….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày…. 20 tháng 5…

BÁO CÁO BẦU CỬ
bỏ phiếu Bí thư (Phó Bí thư) Chi bộ ……………………….

Học kỳ 20… – 20….

Hôm nay, với ………………………………………………………………………………………………………………………………… …… Chi bộ đã bầu Bí thư (Phó Bí thư) Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…….

1. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm ……Tên của những người bạn như sau:(Tên được liệt kê theo thứ tự A, B, C…)

HỌ KHÔNG PHẢI tên và họ
Đầu tiên
2

2. Đại hội biểu quyết thông qua tổ kiểm phiếu gồm: …………bạn bè, từ bạn bè ……………………Chủ tịch nước, cụ thể như sau:

HỌ KHÔNG PHẢI tên và họ
Đầu tiên
2
3

3. Đảng viên tham gia Đại hội

a) Tổng số đảng viên dự họp là…… đồng chí.

b) Tổng số đảng viên dự Đại hội: …………đồng chí.

c) Tổng số đảng viên không có quyền dự Đại hội: ………….đồng chí.

d) Số đảng viên khuyết…………đồng chí, trong đó:

– Số lượng chi nhánh bị thiếu trong đại hội… anh bạn.

– Những người khác vắng mặt trong cuộc bầu cử… bạn ạ.

đ) Tổng số đảng viên tham gia Đại hội có mặt bầu cử.…………đồng chí.

4. Kết quả kiểm phiếu:

a) Về phiếu bầu:

– Số phiếu bầu:……………………….. – Số phiếu thu về:………………………..

– Số phiếu hợp lệ:……………………..

– Số phiếu không hợp lệ:……………………….

+ Lý do……………………………………………………….

b) Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: (Theo thứ tự ghi trong phiếu, tỷ lệ % so với tổng số đảng viên chính thức được tập hợp)

HỌ KHÔNG PHẢI tên và họ phiếu bầu Tỉ lệ %
Đầu tiên
2

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đồng chí…………………… đắc cử Bí thư (Phó Bí thư) Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20….

Biên bản này được lập thành 03 bản và đã được Đại hội thông qua vào hồi……………..giờ……………. ngày ……………. tháng ……………. 20 năm….

T/M CHỈ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN ĐOÀN PHỤ NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ỦY BAN BẦU CỬ HOA KỲ
(Ký, họ và tên của trưởng ban)

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư chi bộ, đảng bộ – Mẫu 3

HỘI NGHỊ ……………..

THỜI GIAN…..tiết 20….-20….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày .. THÁNG ….NĂM 20….

BÁO CÁO BẦU CỬ
GIỚI THIỆU BÍ MẬT…………………………….
HẠN CHẾT 20….-20….

READ  Chamber tiếp tục nhận nerf thảm và bị đánh giá sẽ khó cân bằng: 'Câu chuyện Ryze' phiên bản Valorant

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh…………….., nhiệm kỳ 20…. – Ngày 20…., tổ chức vào ngày…………..ngày……./……./20….; ngày ……………………… Bí thư Thành ủy khóa 20 được lấy phiếu tín nhiệm…….-20…..

Tổ kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Đ/c……………………………………………………….

2. Đ/c……………………………………………………….

3. Đ/c……………………………………………………….

* Kết quả:

+ Tổng số phiếu bầu: phiếu + Số phiếu thu về: phiếu

+ Trong đó phiếu hợp lệ: phiếu + Phiếu không hợp lệ: phiếu

* Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Đầu tiên. đã nhận / bình chọn = %
2. đã nhận / bình chọn = %
3. đã nhận / bình chọn = %
4. đã nhận / bình chọn = %
5. đã nhận / bình chọn = %
6. đã nhận / bình chọn = %

Biên bản kiểm toán ngày ………………………………. cùng ngày./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN TỔNG BẦU CỬ

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư chi bộ, đảng bộ – Mẫu 4

ĐẢNG / HỘI NGHỊ ĐẢNGÔi chúa ơi
————-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngàyTHÁNG … năm……..

BIÊN BẢN HÓA HỌCĐẾNM BẦU

Bầu chi bộ/bí thư chi bộ …………. trong đại hội

ngày … tháng … năm …………, nhiệm kỳ………………..

1. Đại hội chi bộ/Đảng bộ…. tại cuộc họp ngày … tháng …………. tiến hành bầu bí thư chi bộ/đảng bộ nhiệm kỳ ………………………. theo quy định của Điều lệ Đảng.

2. Đại hội đã thông qua danh sách bầu cử gồm: ….. thành viên có tên (theo thứ tự a, b, c) như sau:

3. Đại hội bầu ban (tổ) kiểm phiếu gồm: ………… đồng chí

Trong đó Trưởng ban (tổ trưởng) là bạn: ………… và các thành viên là:

– Bạn……………………………………………………………………………………………………

4. Tổng số đảng viên được mời là:……………đ/c

– Tổng số đảng viên tham gia Đại hội:…….. đ/c

– Số đảng viên vắng mặt: ………………………. đ/c

– Số đảng viên dự bị:…………………….. đ/c

– Số đảng viên chính thức: ………….… đ/c

– Tổng số đảng viên có mặt trong cuộc bầu cử: … đ/c

5. Tổng số phiếu bầu:………………………

– Số phiếu thu về:……………………….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ:…………………… phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: … phiếu (Lý do: ………………………)

– Số phiếu đủ số lượng: ……….Số phiếu

– Số phiếu thiếu so với số phiếu: … phiếu

– Kết quả số phiếu từ trên xuống dưới của từng người trong danh sách bầu cử (tính theo tỷ lệ số đảng viên triệu tập đại hội)

TT tên và họ Số phiếu đạt được BÁO CÁO % so với tổng số đảng viên tập hợp
Đầu tiên
2
READ  Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

6. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các đồng chí này trúng cử bí thư chi bộ/đảng bộ…. điều kiện ……….

TT tên và họ Số phiếu đạt được BÁO CÁO % so với tổng số đảng viên tập hợp
Đầu tiên
2

7. Biên bản này được lập thành 02 bản, đã được Đại hội thông qua ngày … ngày … tháng ..……

CHỈ TM/ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM/ỦY BAN BẦU CỬ
cái đầu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư chi bộ, đảng bộ – Mẫu 5

ĐẢNG XÃ HỘI……………..
PHÒNG TRƯỜNG …………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…ngày…. Ngày 20 tháng Một…

BÁO CÁO BẦU CỬ
BẦU CHỦ BỘ THẾ KỶ 20…. – 20….

Hôm nay, ngày…. ngày 20 tháng 1….

Chi bộ trường đại học…….. chỉ đạo đại hội và bầu Bí thư chi bộ khóa XX….-20…..

Tổng số Đảng viên: … đồng chí (Trong đó Đảng viên chính thức: … đ/c; dự bị: … đ/c, Đảng viên cộng sản: … đ/c)

Đảng viên vắng mặt: ….đ/c (Đảng viên chính thức: …………đ/c; dự bị: ……đ/c; Có lý do: ….đ/c, không có lý do:……. đ/c ).

Tổng số đảng viên chính thức có mặt khi biểu quyết là: ………….đ/c.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới là: ……đồng chí.

Đại hội đã giới thiệu Bí thư Thành ủy mới gồm:

1. Bạn: ………………………………………………………………..

2. Bạn: ………………………………………………………………..

* Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm: ………….Bạn:

1. Bạn:…………………… – Trưởng nhóm

2. Bạn:…………………… – Thư ký

3. Thành viên:…………………… – Thành viên

* Bình chọn:

– Số phiếu bầu:…………………….phiếu.

– Số phiếu thu về:…………………….phiếu.

– Số phiếu hợp lệ:………………………..phiếu.

– Số phiếu không hợp lệ:…….phiếu.

* Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Bạn……………………..đạt………….vote = …………%

2. Bạn……………………..đạt………….vote = …………%

* Đồng chí được bầu làm tân Bí thư Thành ủy khóa XX…. – 20…. như bạn bè:

……………………

* Biên bản đã được Đại hội thông qua vào …..giờ…phút, ngày…20 tháng 01….

lãnh đạo
(Ký và ghi rõ họ tên)
ban thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: /bien-ban-kiem-phieu-bau-bi-thu-chi-bo-dang-bo-5-mau/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Biên bản kiểm phiếu bầu bí thư Chi bộ, Đảng bộ (5 mẫu) . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *