Biên bản cuộc họp 2022

Rate this post

Vài phút gặp nhau là biểu mẫu được thiết kế để ghi lại toàn bộ nội dung diễn ra trong cuộc họp, bao gồm các thông tin được công bố, ý kiến ​​của các thành viên có mặt và quyết định cuối cùng.

Mẫu biên bản cuộc họp thường dùng cho họp gia đình, họp giả, họp công ty, họp lớp, họp phân công, họp giao ban, họp phân công. Biên bản cuộc họp được coi là một loại văn bản, tuy không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý nhưng nó là bằng chứng xác thực các sự việc đã xảy ra. Các yêu cầu xin ý kiến ​​cấp trên hay đóng góp của cá nhân… đều được tổng hợp lại, phù hợp để điều chỉnh và đưa ra giải pháp công việc.

1. Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp là tài liệu quan trọng ghi lại những gì diễn ra trong cuộc họp, bao gồm nhiều thông tin và ý kiến ​​của các thành viên có mặt. Tại mỗi cuộc họp, thư ký (người ghi biên bản) có trách nhiệm kiểm đếm số người tham gia và số người vắng mặt, đồng thời ghi chép đầy đủ các thông tin quan trọng theo diễn biến của cuộc họp.

Bạn đang xem: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022

2. Vai trò của biên bản cuộc họp

  • Biên bản cuộc họp ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang diễn ra trong cuộc họp. Đây được coi là một loại tư liệu lịch sử, không có hiệu lực pháp lý nhưng lại là căn cứ để chứng minh những sự kiện thực tế đã xảy ra.
  • Từ nội dung cuộc họp, có thể là yêu cầu xin ý kiến ​​chỉ đạo của lãnh đạo hoặc ý kiến ​​đóng góp xây dựng của các cá nhân, đơn vị liên quan, v.v. để chúng có thể được điều chỉnh, điều chỉnh và giải quyết. Làm việc hiệu quả hơn.
  • Biên bản cuộc họp có vai trò nhắc nhở những cá nhân, đơn vị đã ký biên bản và ghi cam kết vào danh mục công việc.
  • Ngoài ra, biên bản cuộc họp sẽ giúp những người quan tâm trước khi bắt đầu cuộc họp tiếp theo với nội dung tương tự có thể theo dõi và kiểm tra tính chính xác của công việc cần thực hiện.
Tìm hiểu thêm: Ma là gì? Thiệt hại khôn lường từ cây ma tăng
READ  Mẹo chụp ảnh đẹp hơn với ứng dụng Photos trên iPhone

3. Mẫu biên bản cuộc họp

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….
———

Các con số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

………, ngày tháng năm ……

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

vòng tròn (Đầu tiên)………………………………..

Hôm nay, vào hồi ….giờ……ngày…tháng………..

TRONG (2)………………………………………………………………. ……………………….

Tổ chức cuộc họp nội dung (3)……………………

I. Đối tượng tham gia:

1. Chủ tịch (4): Ông/Bà ……………………….. Chức vụ: ……………………….

2. Thư ký (5): Ông/Bà…………………… Chức vụ:………………………

3. Các nguyên liệu khác (6):

………………………. ……………………….

………………………. ……………………….

II. Nội dung cuộc họp: (7)

………………………. ……………………….

………………………. ……………………….

III. Biểu quyết (nếu có):

– Tổng số phiếu: …………. phiếu

– Số phiếu tán thành:……phiếu, chiếm tỷ lệ……%

– Số phiếu không tán thành: ………… phiếu, chiếm tỷ lệ…… %.

IV. kết thúc cuộc họp (số 8):

………………………. ……………………….

………………………. ……………………….

Đại hội kết thúc hồi……giờ……ngày…. tháng ………, nội dung cuộc họp đã được thông qua và có chữ ký của các thành viên tham gia cuộc họp.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ban thư ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

cái đầu
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản cuộc họp

ĐẢNG BỘ…………………….

BỘ ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———

Biên bản Biên bản của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Tháng…………./20……

Thời gian:…………………………………………………………………………………………………………..

Vị trí:……………………………………………………………………………………………………

Thành viên: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng viên giám sát, ghi rõ người giám sát).

Chủ tịch: ………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Lời mở đầu

– Xếp đảng viên đóng đảng phí tháng …../20/…….

– Chi bộ cử thư ký cuộc họp: …………………………………………………….

Tìm hiểu thêm: Hà Nhi là ai? Tiểu sử Hà Nhì
READ  Đạn lạc là gì? Tên bay đạn lạc là gì?

– Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ dự họp: (xác định đảng viên chính thức, đảng viên dự bị; số đảng viên không được sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng và lý do vắng, ghi rõ. ghi rõ lý do vắng mặt của từng thành viên.) vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình Đại hội:

2. Nội dung:

2.1. Tin tức thời sự (ghi rõ tiêu đề, hoặc nội dung thông tin…).

2.2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết tháng trước (xác định nội dung. Phần này các đồng chí ghi biên bản và đề nghị Bí thư đưa 01 bản dự thảo Nghị quyết để ghi cụ thể trước).

-……………………………………………………………….

– Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: (Bí thư chi bộ đánh giá cao việc đảng viên, quần chúng học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng trước; việc phát huy Đảng viên quần chúng là những người tiên phong, gương mẫu có những hành động cụ thể, thiết thực trong việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có) sinh hoạt theo chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt hàng tháng).

-……………………………………………………………….

– Bí thư thông báo cho đảng viên, quần chúng biết về vai trò lãnh đạo của chi bộ và liệt kê tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có phương hướng phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. . , phòng, chống ngay các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

-……………………………………………………………….

– Đề ra một loạt nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, cấp bách cần hoàn thành trong tháng tới liên quan đến chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tháng tới. phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

Tìm hiểu thêm: Trần Tiểu Vy là ai? Tiểu sử, sự nghiệp và cuộc sống riêng tư
READ  Những lời Phật dạy về cách vượt qua bế tắc trong cuộc sống

-……………………………………………………………….

– Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến ​​về nội dung trên (ghi ý kiến ​​chi tiết).

…………………………………………………….

3. Kết thúc

Viết một bản tóm tắt những phát hiện của Thư ký.

– Chi bộ biểu quyết kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên tán thành, không tán thành, phản đối.

Đại hội kết thúc ngày……………………. giờ, ngày….. tháng….. năm 20…… biên bản được thông qua trước Chi bộ.

cái đầu
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Cách ghi biên bản cuộc họp

(1) (3) Nội dung chính, trọng tâm của cuộc họp như: Bình xét thi đua, giao ban, giao nhiệm vụ….

(2) Sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức họp.

(4) Chủ tọa: Người nêu vấn đề chính, nêu hoặc tổng hợp các ý kiến ​​để giải quyết vấn đề.

(5) Thư ký: Là người chịu trách nhiệm về sự tham gia của những người có mặt và ghi chép các thông tin trong cuộc họp, lập biên bản cuộc họp.

(6) Các thành viên khác: Có thể là đại diện các bộ phận hoặc nhân viên có liên quan đến chủ đề cuộc họp.

(7) Nội dung cuộc họp: Đây là phần quan trọng nhất mà thư ký cần quan tâm khi ghi biên bản cuộc họp, vì thư ký sẽ là người quan sát và ghi lại những gì diễn ra trong cuộc họp (những vấn đề được trình bày trong cuộc họp). ) . trình bày tại cuộc họp). thuyết trình và thảo luận; ý kiến ​​của các thành viên tham gia, v.v.)

(8) Kết luận cuộc họp: Chủ toạ cuộc họp căn cứ quyết định của mình để thảo luận và biểu quyết (nếu có).

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/bien-ban-tòa-hop-2022/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Biên bản cuộc họp 2022 . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *