Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo mới nhất

Rate this post

Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo mới nhất gồm 2 mẫu, được ban lãnh đạo đơn vị lập ra nhằm báo cáo kết quả, kiểm điểm đánh giá của tập thể ban lãnh đạo trong năm vừa qua.

Nội dung trong mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể cần trình bày rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm, phương hướng khắc phục những hạn chế. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2020:

Báo cáo kiểm điểm tập thể công tác lãnh đạo, Chỉ đạo của Chi bộ năm 2020

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ NĂM……..

Căn cứ Kế hoạch số………… ngày……….. của Huyện ủy Huyện ………….. về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”;

Thực hiện Kế hoạch ………. của Đảng ủy xã ………. về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”năm ……;

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tập thể Chi uỷ Chi bộ trường Mầm non tiến hành kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo với các nội dung chủ yếu trong năm ………như sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên; XD và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể:

Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW.

100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đều có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học …… và năm học …….. Luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng chí Đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường thực hiện nghiêm túc những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm:

Ban chỉ ủy và lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

Trong đó: – Trẻ Nhà trẻ 66 cháu đạt tỷ lệ 56% trẻ trong độ tuổi.

– Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ lệ 100% và đã được cấp trên công nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

Kết quả tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với năm học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được tăng lên rõ rệt và đảm bảo yêu cầu, nhà trường đã thực hiện xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là khâu quản lý và hợp đồng mua bán thực phẩm được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, do vậy trong những năm qua nhà trường đã không xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.

+ Trường: Đạt giải ba khu vực miền Bắc Hội thi “Xây dựng mô hình bảo vệ thiên nhiên và môi trường khu vực miền bắc” và được tặng bằng khen của Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam, xếp thứ 5/26 trường MN trong huyện và được UBND huyện công nhận “Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở” và được tặng giấy khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng môi trường học tập cho học sinh”.

+ 7 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

+ 50 đ/c đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở.

+ 01 đ/c GV đạt giải nhì, 01 đ/c GV đạt giải 3, 02 đ/c đạt GVG,NVG trong hội thi GVG và NVND giỏi cấp huyện.

+ 9 đ/c có đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường và 1 đ/c được xếp loại A cấp Huyện và 7 đ/c được công nhận xếp loại B cấp cơ sở.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, Quy chế làm việc:

Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai – dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học sinh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để bố trí sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong năm 2020 nhà trường đã có thêm 02 đồng chí tốt nghiệp xong lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tham Khảo Thêm:  Thầy Cao Anh là ai? Tiểu sử Thầy Cao Anh – Người thầy truyền lửa đam mê nghiên cứu bộ môn tử vi khoa học

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí:

Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

READ  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 trong Đảng viên và quần chúng, thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề “Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục”

100% Đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do các cấp tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch.

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cá nhân Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm tra của Đảng.

Việc giám sát các hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các Đảng viên đều đăng ký kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng trong năm 2019, qua mỗi lần sinh hoạt tiến hành kiểm tra từ 1 đến 2 Đảng viên; tập trung kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện “Nêu gương”; Đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức không được làm… trong năm đã kiểm tra 21/21 Đảng viên.

Trong năm học qua, Cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đó Chi bộ không xảy ra bất kỳ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.

Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được thực hiện đúng quy định, trong năm học qua có 2 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có Đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, khuyết điểm:

– Trách nhiệm của các cá nhân trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường về việc phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương để làm công tác tuyên truyền đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác còn một số cá nhân chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, còn e dè, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số cá nhân còn chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.

– Việc tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của một số cá nhân Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị đôi khi còn chưa tham gia đầy đủ, không đảm bảo thời gian quy định, còn đi muộn về sớm.

– Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, vẫn còn một số giáo viên nhiều tuổi và giáo viên mới vào trường, nên việc áp dụng CNTT vào giảng dạy còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên chưa tốt.

2. Nguyên nhân của hạn chế:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Một số cán bộ, Đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, còn biểu hiện chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.

Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị – xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa cao. Chưa tập trung dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số Đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số Đảng viên chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ đôi lúc thực hiện còn chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên, tích cực. Việc tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn gặp khó khăn về thời gian vì lý do các cháu còn nhỏ.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC.

Ban chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đã đề ra các biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân trong Chi bộ và nhà trường. Đồng thời khuyến khích các tập thể trong đơn vị và từng cá nhân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng CNTT để áp dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy năm 2020 trong Chi bộ và Nhà trường không có Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên và cán bộ công chức, viên chức không được làm. Đồng thời thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên đã giao cho, đoàn kết thống nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường ngày càng phát triển và đi lên, trong năm học ….., nhà trường đã được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở vị trí số 5/26 trường mầm non trong toàn huyện, vượt lên vị trí so với năm học trước 1 bậc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

II. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM. (Không có).

1. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN:

Tập thể Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn Cấp ủy Đảng đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của cấp ủy viên.

Thường xuyên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa người đứng đầu với tập thể Cấp ủy, Chi bộ và Nhà trường.

Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể Cấp ủy và cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên.

Duy trì tốt chế độ lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền

Tham Khảo Thêm:  Mã Zipcode Hoà Bình – Mã bưu điện Hoà Bình mới nhất

II. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.

Ban Chi uỷ, ban lãnh đạo nhà trường tập trung cao hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết họp của Chi bộ và nhà trường nói riêng, nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thông qua đó giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên tự hoàn thiện mình và đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

READ  Hướng dẫn cài đặt và chỉnh sửa video bằng VITA trên điện thoại

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ và nhà trường khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm và có tư tưởng chống đối.

Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Đảng viên, kiên quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời chủ động ngăn ngừa những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác phát triển Đảng viên là giáo viên, nhân viên. Đồng thời phát hiện kịp thời những giáo viên, nhân viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét để kết nạp.

Thường xuyên vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có điều kiện tự học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo mình để nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới.

Cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường cần tăng cường sự phối hợp giữa Bí thư với các thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với các đoàn thể và giáo viên, nhân viên trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường; Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên trong Cấp ủy và Ban lãnh đạo nhà trường.

Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình của đơn vị và địa phương; quan tâm chỉ đạo, dành nhiều thời gian chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện “Lấy trẻ làm trung tâm”. Đồng thời tiếp tục giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia”, phấn đấu trong năm 2020 đạt Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhà trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, tích cực xây dựng“Trường học thân thiện – học sinh tích cực”,“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao”… nhất là các vấn đề tham mưu với lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương.

Cần làm tốt hơn nữa về công tác quản lý giờ giấc làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Chỉ đạo sát sao các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn nữa, Công đoàn cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò của tổ chức theo Điều lệ quy định.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá tổ chức cơ sở Đảng của cấp trên, Chi bộ trường MN ………. tự đánh giá chất lượng tập thể Chi bộ và đề nghị Đảng uỷ xã ………. xem xét và công nhận tập thể Chi bộ trường Mầm non đạt “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 (Kèm theo phiếu phân tích chất lượng – Mẫu số 4)

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi bộ trường MN ………. năm 2020. Vậy rất mong được đón nhận sự tham gia góp ý kiến của các vị Đại biểu và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, để Ban Chi ủy sẽ tiếp tục hoàn thiện báo báo và thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Hiệu trưởng

CẤP CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Nhận xét chung……………………………………………

…………………………………………………………………………………..

2. Xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………………………

………., ngày ….. tháng ….năm ….

T/M BAN THƯỜNG VỤ (ĐẢNG ỦY)

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban giám hiệu trường

PHÒNG…………
TRƯỜNG……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
——————-

Số: …. /BC-NT

…..ngày ….tháng…năm………..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
Của tập thể Ban giám hiệu trường ………………

Năm học ……….. – …………….

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thành phần và nhiệm vụ Ban giám hiệu năm học ……….. – …………….: gồm 3 đồng chí.

a) Đồng chí…………….. – P. Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng:

Nhiệm vụ:

– Phụ trách chung, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ của các PHT, tổ CM, GVCN lớp. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn QG.

– Phụ trách chính các ban: Quy chế DCCS ; khen thưởng kỷ luật CBGV- HS; xếp loại CBGV, tuyển sinh, hội đồng lương…

b) Đồng chí …………- Bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác Chuyên môn khối…..; Phụ trách CSVC, quản lý PCGDTH, Công tác Thư viện – Thiết bị.

c) Đồng chí ………………… – Phó Hiệu trưởng.

Phụ trách công tác Chuyên môn khối ……….; phụ trách chung về chuyên môn: quản lý chất lượng GV, HS, chuyên đề, BDTX, nghiên cứu khoa học, đúc rút SKKN, chỉ đạo các hoạt động giáo dục NGLL, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn (tổ, nhóm và GV).

2. Đặc điểm tình hình:

Năm học ……….. – ……………., diễn ra trong tình hình chính trị – xã hội của đất nước tiếp tục ổn định với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong năm; toàn Đảng toàn dân đang tích cực học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thực hiện Chỉ thị năm học số …./CT-BGDĐT ngày….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học ……….. – …………….; với chủ đề năm học ……….. – ……………. là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Ban giám hiệu nhà trường đã nỗ lực cố gắng phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn lãnh đạo chỉ đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

II. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:

1. Thực hiện các nhiệm vụ năm học:

a) Việc quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo cấp trên, tổ chức chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch trong nhà trường:

Ưu điểm:

Ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức học tập các văn bản chỉ đạo năm học gồm:

+ Chỉ thị năm học số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Chỉ thị số ……./CT-UBND ngày ………… của UBND tỉnh ….. về thực hiện nhiệm vụ năm học ……….. – …………….;

+ Công văn số…………/SGD&ĐT-VP, ngày 12/8/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo…………V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học ……….. – …………….;

+ Một số văn bản khác các về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu đối với bậc tiểu học.

– Thành lập Ban xây dựng kế hoạch với các thành viên là trưởng các đoàn thể, giáo viên cốt cán để tham mưu giúp việc cho nhà trường nhằm đảm bảo tính thống nhất trong toàn trường, tính hài hoà, hợp lý về thời gian thực hiện các công việc. Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình, những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức đối với nhà trường, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn các hình thức, phương pháp hoạt động của nhà trường để vừa đảm bảo các yêu cầu giáo dục chung, vừa phù hợp với đặc thù riêng của nhà trường. Từ kế hoạch tổng thể, nhà trường chỉ đạo các tổ, các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch của từng bộ phận mình đầy đủ từ kế hoạch tổng thể đến kế hoạch chi tiết; hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch cụ thể cho tuần, tháng tiếp theo; cuối kỳ 1 tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và bổ sung kế hoạch, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, BGH thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch để qua đó đánh giá rút kinh nghiệm cũng như điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

– Tổ chức và tạo điều kiện cho cho CB, GV tìm hiểu thêm các thông tin, tư liệu hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và các tài liệu khác liên quan đến công tác quản lý và dạy học.

– Đa số các kế hoạch, chỉ tiêu trong năm học đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Tồn tại:

+ Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của chuyên môn, công đoàn, chi đoàn đủ số lượng theo quy định nhưng chất lượng chưa thật cao

+ Việc sắp xếp một số văn bản chỉ đạo của trường còn chưa khoa học.

b) Về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

Ưu điểm:

– Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thông qua các buổi ngoại khoá, sinh hoạt đội để rèn luyện kỹ năng sống cho các em, đặc biệt là kỹ năng tự chăm sóc bản thân, kỹ năng tự học.

– Xây dựng các kế hoạch kịp thời, phù hợp với điều kiện nhà trường, thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn; phân công nhiệm vụ, sắp xếp bố trí cán bộ, giáo viên một cách hợp lý, phù hợp năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, giáo viên.

READ  Cách xử lý đơn hàng trên Tiktok shop qua 4 bước đơn giản

– Chú trọng công tác nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; bằng nhiều hình thức như thăm lớp dự giờ, dạy đánh giá, sinh hoạt câu lạc bộ… Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh.

– Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21 của Bộ GD&ĐT. kết quả có ………… đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; đến nay đã có 100% giáo viên thành thạo soạn giáo án bằng máy vi tính; một số đ/c đã soạn và dạy bằng giáo án điện tử.

– Tập thể lãnh đạo nhà trường đã căn cứ vào chất lượng của từng lớp từ cuối năm học trước và đầu năm học để thống nhất tổ chức đăng ký chỉ tiêu và giao khoán chất lượng cho giáo viên một cách cụ thể về số lượng, như mỗi lớp phải đạt bao nhiêu HS giỏi, HS TT, HS giỏi huyện, giỏi tỉnh, … Tổ chức cho CB,GV đăng ký thi đua bằng văn bản theo mẫu của nhà trường.

– Kết quả các cuộc thi, giao lưu trong năm như sau:

+ Thi học sinh giỏi: cấp trường …….em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh…… em.

+ Tham gia HKPĐ: cấp trường……em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh:……

+ Thi IOE tiếng Anh: cấp trường ……em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh……

+ Tham gia câu lạc bộ toán tuổi thơ: Cấp cụm…… em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh ……em.

– Hoạt động ngoài giờ lên lớp được lập kế hoạch cụ thể, tổ chức hoạt động khá hiệu quả; kết hợp giữa giáo dục tập thể với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh học tập, tích luỹ kinh nghiệm dạy và học, đặt nhiều báo chí chuyên ngành. Phối hợp tốt với Hội phụ huynh, với gia đình để giáo dục toàn diện học sinh.

Tồn tại:

– Việc chỉ đạo của Ban giám hiệu chưa quyết liệt nên một số kế hoạch triển khai chưa thường xuyên, liên tục nên đạt hiệu quả chưa thật cao

c) Về đổi mới công tác quản lý:

Ưu điểm:

– Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, đã xây dựng được quy chế dân chủ cơ sở ngay từ đầu năm học; mọi chủ trương, kế hoạch và các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi của cá nhân, tập thể đều được Ban lãnh đạo công khai một cách rõ ràng, minh bạch.

– Ban giám hiệu đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên, bám sát nhiệm vụ đã được phân công để chỉ đạo các tập thể, cá nhân hoạt động và chịu trách nhiệm về lĩnh vực do mình phụ trách.

– Tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Tham mưu với Sở, UBND huyện xây dựng quy hoạch CBQL; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch phát triển đội ngũ đến năm 2020.

– Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học, các chế độ báo cáo giữa cá nhân, tập thể trong nhà trường đều được thực hiện thông qua hộp thư điện tử của trường.

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên tự chủ trong việc thực hiện phân phối chương trình và đổi mới phương pháp dạy – học; thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Lập kế hoạch kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề cụ thể cho hàng tháng, hàng tuần; công tác kiểm tra nội đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nề nếp dạy học và các hoạt động trong nhà trường.

– Từng bước xây dựng và hoàn thiện các văn bản chỉ đạo trong nhà trường và chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể xây dựng quy chế cho tổ chức mình để hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả. Xây dựng, củng cố các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường đảm bảo đầy đủ, khoa học.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tồn tại:

– Các tổ chức, đoàn thể đôi lúc còn thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Về kết quả sau 5 năm tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong năm học:

Ưu điểm:

– Tập thể lãnh đạo nhà trường nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai các cuộc vận động một cách sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, triển khai tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường, tạo thành một phong trào có sức lan tỏa nhanh và mạnh tới từng con người, từng công việc cụ thể tác động không nhỏ đến nhận thức đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng của phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác nói riêng và phong trào giáo dục của nhà trường nói chung; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện.

– Kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: cán bộ, giáo viên đã có những chuyển biến rõ nét, trước hết là về nhận thức tư tưởng và đi đến hành động cụ thể qua việc làm của từng cá nhân tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình. Nhiều cá nhân đã tích cực tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các lớp đào tạo để rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

– Từ tập thể lãnh đạo đến tập thể hội đồng nhà trường hàng năm đều có bản đăng ký các nội dung học tập cho riêng mình; bên cạnh các nội dung học tập đều được gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đồng thời kết hợp có hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo. 100% CB, GV chăm lo bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

– 100% CB, GV có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công; sửa đổi lề lối làm việc, hội họp; xây dựng và giữ gìn tốt cảnh quan, môi trường.

– Trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” Tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới nhân dân và phụ huynh học sinh. Năm thứ tư thực hiện phong trào nhà trường đã thu được nhiều kết quả cao từ phong trào này cụ thể là: cảnh quan trường, lớp khang trang, sạch đẹp hơn; môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh và thân thiện; thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy và học đạt hiệu quả, các hoạt động vui chơi giải trí được quan tâm thường xuyên hơn, …

– Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đã từng bước góp phần hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

Tồn tại:

– Việc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua đôi khi còn lúng túng do kinh nghiệm của tập thể lãnh đạo chưa nhiều. Hồ sơ triển khai thực hiện các phong trào thi đua sắp xếp chưa khoa học; một số bộ hồ sơ còn thiếu minh chứng cho từng hoạt động cụ thể.

3. Tinh thần đoàn kết, tính cộng sự, gương mẫu của các cán bộ trong tập thể lãnh đạo đơn vị; tác phong, lối sống; tinh thần trách nhiệm chung của tập thể lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị:

– Chúng tôi luôn xác định rõ tập thể Tập thể lãnh đạo phải là trung tâm của mối đoàn kết nội bộ. Chính vì vậy trong công tác quản lý chúng tôi luôn có được sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, quản lý.

– Các cá nhân cán bộ quản lý cơ bản có tác phong mẫu mực, lối sống trong sáng, giản dị, tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Góp phần xây dựng tập thể nhà trường ngày càng đoàn kết, thống nhất được thể hiện rõ trong cuộc sống và công tác.

– Thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, giáo viên nên phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo của mọi người.

4. Đánh giá chung:

– Trong năm học ……….. – ……………. Tập thể lãnh đạo nhà trường đã thu được nhiều kết quả trong công tác quản lý chỉ đạo, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng đi vào nề nếp và chất lượng hơn.

– Kết quả học sinh khá, giỏi cũng như chất lượng đại trà chuyển biến hơn năm trước; đặc biệt là kết quả các cuộc thi và giao lưu các cấp.

– Ban giám hiệu luôn luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, thực sự là trung tâm đoàn kết, phát huy được tinh thần làm chủ, sáng tạo của mọi thành viên trong nhà trường.

Qua kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, tập thể lãnh đạo xin nhận loại: Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao.

5. Định hướng các giải pháp khắc phục trong năm tiếp theo:

– Tích cực tham mưu với Phòng GD&ĐT trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với nhà trường, UBND xã tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng thêm các lớp học và các phòng chức năng còn thiếu.

– Xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhà trường; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các tổ chức đoàn thể và cá nhân.

– Cá nhân cán bộ quản lý phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; năng nổ, sáng tạo trong mọi hoạt động của nhà trường; xây dựng tác phong làm việc khoa học, trong công tác chỉ đạo cần linh hoạt, nhẹ nhàng, tránh gây áp lực cho cán bộ, giáo viên.

III. TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Căn cứ vào các lĩnh vực công tác, tập thể lãnh đạo trường ……….tự chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 như sau:

– Tự chấm điểm:……………..

– Tự xếp loại:……………….

Tập thể lãnh đạo…………………..trân trọng báo cáo.

Nơi nhận

– Thường trực Huyện ủy

– Lãnh đạo ban.

– Lưu VT

TẬP THỂ BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Đăng bởi: Cakhia TV

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc Cakhia TV. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ:

/bao-cao-kiem-diem-tap-the-lanh-dao-moi-nhat/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *