Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Rate this post

Sau khi học xong lớp Nhận thức về Đảng, bạn phải viết một bài văn trình bày những hiểu biết của mình về đường lối, chính sách và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. đồng thời trình bày trước tập thể quan điểm của mình về vai trò của Đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo BST mẫu Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong bài viết dưới đây:

BÀI HỌC CẤU HÌNH NỮ BÍ MẬT

Tên và họ:………………………………………………

Ngày sinh:………………………………….

Bạn đang xem: Giáo án Lớp Nhận thức về Đảng

Nơi sinh:…………………………………………………

Lớp, khoa, đơn vị:……………………..

Câu 1: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có những nội dung chính nào và những điều Đảng viên không được làm theo quy định của Bộ Chính trị?

1A. Nội dung chính của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

I. Khái quát về Điều lệ Đảng

1. Điều lệ Đảng là gì?

– Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, quy định tôn chỉ, mục đích, tư tưởng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cơ cấu của bộ máy Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và tổ chức đảng các cấp.

Mục đích xây dựng Điều lệ Đảng là sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng.

– Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và công bố. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tôn trọng Điều lệ Đảng.

2. Đặc điểm của Điều lệ Đảng

– Là văn bản quy phạm pháp luật cơ bản của Đảng, Điều lệ Đảng được viết ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, dễ hiểu và được chia thành các phần, chương, điều, khoản để áp dụng thống nhất.

– Có một số vấn đề cụ thể không được quy định trong Điều lệ Đảng sẽ do cơ quan có thẩm quyền của Đảng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định; các cơ quan chức năng như Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương… sẽ lãnh đạo triển khai thực hiện, bảo đảm Điều lệ Đảng được thực hiện thống nhất, nghiêm chỉnh.

– Điều lệ Đảng có hiệu lực trong toàn Đảng. Một số nội dung của Điều lệ Đảng được thể hiện trong Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các văn bản cơ bản của các tổ chức chính trị – xã hội. Điều lệ Đảng có chương riêng quy định phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu thêm: Tiểu sử thành viên Mamamoo: Solar, Moonbyul, Wheein và Hwasa
READ  Love Spell là gì? – THPT Lê Hồng Phong

Điều lệ Đảng hiện hành đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2006.

1. Nội dung bài dự thi

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhà nước Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kiên quyết bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.

Về mục tiêu chủ yếu của Đảng, Điều lệ ghi rõ: “Mục tiêu của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, nước giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không có người bóc lột người, thực hiện chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Tìm hiểu thêm: Vocaloid là gì? TOP 10 Vocaloid nổi tiếng nhất thế giới

– Về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị, Điều lệ nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và cũng là một bộ phận của hệ thống đó. Đảng chỉ đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Về quan điểm quốc tế của Đảng, Điều lệ ghi rõ: “Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa dân tộc trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân tộc, chủ quyền và tiến bộ xã hội của thế giới. mọi người”.

READ  Phím F2 trên bàn phím có chức năng gì?

Về công tác xây dựng Đảng, Điều lệ nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên đổi mới, tự sửa chữa và không ngừng nâng cao chất lượng. cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng”.

Nội dung trên đã thể hiện đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chí đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, phù hợp với hoàn cảnh, nhiệm vụ của giai cấp công nhân. nhiệm vụ của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta theo Cương lĩnh chính trị của Đảng.

2. Các chương của Điều lệ Đảng

Chương I: Đảng viên

Chương này gồm 8 điều, là chương rất quan trọng của Điều lệ Đảng, quy định vị trí, vai trò, tiêu chuẩn đảng viên; điều kiện được xét kết nạp đảng; nhiệm vụ và quyền của đảng viên; thủ tục kết nạp quần chúng vào Đảng; Lập và quản lý thẻ đảng viên, quản lý lý lịch đảng viên, điều kiện khai trừ, giảm nhẹ, khai trừ sinh hoạt đảng, xóa tên trong danh sách đảng viên…

Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng.

Chương này gồm 6 điều, nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ; nội dung cơ bản của nguyên tắc đó; Hệ thống tổ chức của Đảng được tạo lập phù hợp với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước.

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn xin nghỉ thai sản

Chương II cũng xác định chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy các cấp trong việc triệu tập đại hội mỗi cấp khi hết nhiệm kỳ; tiêu chuẩn, số lượng cấp ủy viên; phê duyệt các ủy ban và cơ quan tham mưu giúp việc cho ủy ban các cấp.

…….

Câu 2: Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng chí hãy cho biết quan điểm của mình về vai trò của Đảng viên đối với tập thể nơi mình công tác?

READ  Cái nịt là gì? Còn cái nịt nghĩa là gì?

– Cán bộ, đảng viên phải phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, của nhân dân. Bác bảo: “Nhiều cách tổ chức và công tác là vì lợi ích của quần chúng… Vì vậy, cách tổ chức và công tác nào không hợp với quần chúng thì phải mạnh dạn xin cấp trên cho hoặc bỏ. Sửa chữa…”

– Là người đứng đầu Đảng cầm quyền, người đứng đầu nhà nước dân chủ, ở đỉnh cao quyền lực nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường có phong cách làm việc tập thể, dân chủ. Sát cánh cùng tập thể, tôn trọng tập thể và phát huy sức mạnh của tập thể là kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành động của Người.

Trong hàng trăm, hàng nghìn câu nói về dân chủ của Người, vai trò chủ động, tích cực của nhân dân luôn nổi bật, luôn phù hợp với tinh thần tôn trọng nhân dân gắn với pháp quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất rõ ràng và súc tích trong nhận xét sau:

  • Trên trời không có gì quý hơn người. Không có lực lượng nào trên thế giới mạnh hơn lực lượng đoàn kết của tất cả mọi người.
  • Dân chủ có nghĩa là dân là của dân, dân là thượng đế. Dân chủ là cái quý nhất của đời người.
  • Thực hành dân chủ rộng rãi sẽ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn.
  • Có bao nhiêu lợi ích cho con người. Bao nhiêu quyền thuộc về nhân dân. Công việc cải tạo và xây dựng là trách nhiệm của nhân dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến ​​quốc là công việc của nhân dân. Chính quyền từ cấp thị xã đến cấp trung ương đều do nhân dân bầu ra. Công đoàn từ trung ương đến xã đều do nhân dân tổ chức. Tóm lại, quyền lực và chính quyền nằm trong tay nhân dân…

Tải file để tham khảo nội dung chi tiết!

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/bai-thu-hoach-lop-boi-duong-nhan-thuc-ve-dang/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *